การประชุมใหญ่ประจำปีของสภาเซอร์ร่าประเทศไทย ครั้งที่ 9 (2008-2009)

วันเสาร์ที่ 13 มิถุนายน  2009
ณ  ห้องประชุมใต้วัดเซนต์จอห์น
ชุดที่ 1 ชุดที่ 2 ชุดที่ 3 ชุดที่ 4 ชุดที่ 5 ชุดที่ 6 ชุดที่ 7 ชุดที่ 8

ชุดที่ 2 เปิดประชุมและรายงานสรุปผลงานประจำปี


คุณนิพนธ์ แสงประดับ ประธานสภาฯ กล่าวกล่าวต้อนรับและแนะนำเอกสาร และสรุปผลงานปี 2008–2009


อ.มานิตย์ วัชวงษ์ เลขาสภาฯ และคุณยาใจ ศรีวิศาลศักดิ์ เหรัญญิกสภาฯ รายงานสรุปผลการดำเนินงานของสภาฯสมัยที่ 9


คุณอัญชัญ ประธานเขต 140 และคุณจำรัส ประธานเขต 172 รายงานสรุปการดำเนินงานในรอบปี 2008–2009


อ.ลักขณา สุกใส สรุปผลการจัดวันครอบครัวเซอร์ร่า ปี  2009


Back to Homeage