การประชุมใหญ่ประจำปีของสภาเซอร์ร่าประเทศไทย ครั้งที่ 9 (2008-2009)

วันเสาร์ที่ 13 มิถุนายน  2009
ณ  ห้องประชุมใต้วัดเซนต์จอห์น
ชุดที่ 1 ชุดที่ 2 ชุดที่ 3 ชุดที่ 4 ชุดที่ 5 ชุดที่ 6 ชุดที่ 7 ชุดที่ 8

ชุดที่ 3 รับรองประธานสภาและประธานเขต 2010


คุณเกษม ไชยพร ประธานสภาฯ ปี 2009-2010


คุณประภัสสร อรรถมานะ ประธานเขต 140


อ.นิคม กายราช ประธานเขต 172


ขอบคุณครับ


Back to Homeage