การประชุมคณะกรรมการบริหารสภาฯ
สมัยที่ 12 ครั้งที่ 1/2011-2012
วันเสาร์ที่ 17 กันยายน 2011

ณ วัดเซ็นต์จอห์น กรุงเทพฯสวดเปิดประชุม


คุณพ่อสมเกียรติ ตรีนิกร แบ่งปันพระวาจา


อาจารย์ชัยณรงค์แบ่งปันเรื่องการสวดสายประคำ


คุณอัญชัน ประธานที่ประชุม


ผู้ร่วมประชุม


สวดปิดประชุม


คณะกรรมการ ปี 2011-2012


Back to Homeage