สภาเซอร์ร่าประเทศไทย
ปี 2014-2016

การประชุมสภาเซอร์ร่า ครั้งที่ 1 ปี 2015-2016
ณ ห้องประชุมวัดเซนต์จอห์น กรุงเทพฯ
วันที่ 3 ตุลาคม 2015คุณวินิจ  วสุพงศ์พิพัฒน์ ประธานสภาเปิดประชุม
=> วาระการประชุม


เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
=> กิจกรรมโอกาสฉลองการแต่งตั้งนักบุญฮูนิเปโร เซอร์ร่า


โอวาทจากจิตตาธิการสภา คุณพ่ออดิศักดิ์ พรงาม


คุณวัลลดา  เล้ากอบกุล เลขานุการ สรุปรายงานการประชุมใหญ่สภาเซอร์ร่า ปี 2013 -2014
=> รายงานการประชุมใหญ่ประจำปีและประชุมสภาฯ วันที่ 6 มิ.ย. 2015
=> ภาพข่าวการประชุมใหญ่ประจำปี วันที่ 6 มิ.ย. 2015


คุณทิพากร  เรืองวุฒิชนะพืช เหรัญญิกรางานสถานะการเงิน


ประธานเขต 194 อ.นิคม กายราช เสนอแผนงานและกิจกรรมปี 2015-2016


ประธานเขต 140 คุณสิริพร มาตุรงค์พิทักษ์ เสนอแผนงานและกิจกรรมปี 2015-2016
พร้อมเอกสารประกอบการประชุม คลิกที่นี่


อ.วิชัย บุญเจือ ประธานเขต 172 เสนอแผนงานและกิจกรรมปี 2015-2016
พร้อมเอกสารประกอบการประชุม คลิกที่นี่


คุณนิพนธ์  แสงประดับ ประธานเตรียมงานประชุมเซอร์ร่าเอเชีย แจ้งและปรึกษาแผนการหาผู้สนับสนุนการจัดงาน
ติดตามข่าวจากเซ็บไซต์ http://www.serraasian2016.com/ คลิกที่นี่


คุณพ่อไพโรจน์  เกตุรัตน์ จิตตาธิการเขต 140 ให้ข้อคิด


บ้านเก้า้แสนแจ้งการเตรียมธงเซอร์ร่าเขตให้ทุกเขตใช้ในงานประชุมเซอร?ร?าเอเชีย


บ้านเก้า้แสนแจ้งการเตรียมธงเซอร์ร่าให้ทุกกลุ่มใช้ในงานประชุมเซอร?ร?าเอเชีย


มาดประธาน จริงจัง


เอาจริง


คุณพนมจันทร์  ดิลกโกมล จากกลุ่มขอนแก่น และคุณอัญชัน จาตุกัญญาประทีป จากพิษณุโลก

และคุณเกรียงศักดิ์ พึ่งผล และคุณสมพจน์ สมบูรณ์  จากกลุ่มขอนแก่น


คุณพิเชษฐ์ รุจิรัตน์ จากกลุ่มบ้านโป่ง


จิตตาธิการสภา คุณพ่ออดิศักดิ์ พรงาม และ คุณพ่อไพโรจน์  เกตุรัตน์ จิตตาธิการเขต 140


จากกลุ่มศีราชา


กลุ่มพิษณุโลก


ถกปัญหา


เลฃาจดบันทึก


ที่ประชุม


ที่ประชุม


ที่ประชุม


จิตตาธิการเขต 140 และคุณมนต์จันทร์ หิรัญรามเดช กลุ่มเซนต์จอห์น แม่บ้านเซอร์ร่า


ขอบคุณอาหารเช้า - เที่ยง


พระเจ้าสถิตย์กับท่าน


ประชุมสภาฯ วันที่ 3 ตุลาคม 2015

Back to Homepage