การประชุมใหญ่ 2016 และพิธีปฏิญาณตน
สภาเซอร์ร่าประเทศไทย
18 มิถุนายน 2016
การประชุมใหญ่ พิธีปฏิญาณตน แสดงความยินดี

ประชุมใหญ่สภาเซอร์ร่าประเทศไทย วาระปี 2016 -2017
วันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน 2016
ณ ศูนย์สังฆมณฑลจันทบุรี  ศรีราชา


จดหมายเชิญประชุมใหญ่สภาเซอร์ร่า 2016
รายงานการประชุมกรรมการบริหาร ครั้งที่ 2/2016
รายงานการดำเนินงานเขต 140 ปี 2015-2016
รายงานการดำเนินงานเขต 172 ปี 2015-2016
รายงานการดำเนินงานเขต 194 ปี 2015


ข้อคิดจากจิตตาธิการสภาเซอร์ร่าประเทศไทย คุณพ่ออดิศักดิ์ พรงาม


เรื่องที่ประธาน (วาระปี 2015-2016) แจ้งให้ทราบ


เหรัญญิกรายงานการเงิน


รายงานการดำเนินงานเขต 140 ปี 2015-2016


รายงานการดำเนินงานเขต 172 ปี 2015-2016


รายงานการดำเนินงานเขต 194 ปี 2015


ประธานสภาเซอร์ร่าประเทศไทย วาระปี 2016-2017
ประธานสภาใหม่นำเสนอรายชื่อกรรมการสภาฯ ต่อที่ประชุม นโยบาย และแผนงานของสภาเซอร์ร่า วาระปี 2016-2017


ข้อคิดจากคุณพ่อจิตตาธิการ คุณพ่อเปโตร เจริญ ว่องประชานุกูล (อธิการใหม่บ้านเณรแสงธรรม)


สรุปและประเมินผลการประชุม เซอร์ร่าเอเซีย ครั้งที่ 18


การประชุมใหญ่ พิธีปฏิญาณตน แสดงความยินดี
Back to Homepage