จดหมายจากประธานสภาเซอร์ร่าประเทศไทย ปี 2014-2015
ฉบับที่ 2 เรื่องวาระการประชุมสภาเซอร์ร่า วันที่ 9 -10 สิงหาคม 2014
ถึงคุณพ่อจิตตาภิบาล ที่ปรึกษา และกรรมการสภาเซอร์ร่า

22 กรกฎาคม 2014
เรียน คุณพ่อจิตตาธิการ, ท่านที่ปรึกษา และกรรมการสภาเซอร์ร่า ที่เคารพนับถือ

ได้แนบรายละเอียดวาระการประชุมมาท้ายนี้ กำหนดวันประชุมเป็นไปตามที่แจ้งเมื่อการประชุมสภาฯครั้งล่าสุดที่เซนต์จอห์น
หากกรรมการท่านใดมีข้อแนะนำเพิ่มเติมขอโปรดแจ้งให้ทราบด้วย

1. เรื่องสถานที่การประชุมนั้น ตามที่เราได้คุยกันไว้เบื้องต้นว่าจะขอใช้บ้านสวนยอแซฟ แทนบ้านผู้หว่านเพื่อเราจะได้ร่วมกันใช้งบประมาณกลางของสภาฯอย่างมีประสิทธิภาพบนพื้นฐานความพอเพียง และทุกๆบาทที่ลดลงได้คือรายได้ของกองทุน่พื่อจัดการประชุมเซอร์ร่า เอเซีย
 อย่างไรก็ตามเราก็ยังอำนวยความสะดวกสำหรับท่านที่ต้องการพักบ้านผู้หว่านด้วยค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมของตนเอง

2. การประชุมสภาฯคาดว่าจะกำหนดเพียงสองครั้งในหนึ่งปี เพื่อลดภาระการเดินทางและวันเวลาของกรรมการแต่ละท่าน ในขณะเดียวกันก็ไม่ซ้ำซ้อนจนเกินไปกับการประชุมระดับเขต
แต่การประชุมของสภาฯแต่ละครั้งจะขอขยายเวลาการประชุมจากครึ่งวัน และหนึ่งวันครึ่ง เพื่อให้วาระและหัวข้อต่างๆได้รับการพิจารณาและหาข้อสรุปอย่างรอบคอบไม่ถูกเร่งรัดด้วยเวลาที่จำกัด

3. ขณะนี้ได้รับเงินสนับสนุนการประชุมเซอร์ร่า เอเซียแล้วเบื้องต้นจำนวนประมาณ 95,000 บาท เป็นเงินจ่ายครั้งเดียวจำนวน 30,000 บาท และระบบชำระเป็นรายงวด 20 งวด จำนวน 65,000 บาท (ที่ต้องประมาณเพราะบางท่านชำระเป็นงวดรวมกับค่าลงทะเบียน เพราะฉะนั้นยอดที่สนับสนุนกองทุนฯจะได้รับสุทธิหลังจากหักค่าลงทะเบียแล้ว) ต้องขอขอบพระคุณทุกท่าน มา ณ ที่นี่

4. สถานที่จัดการประชุมได้ขอคุณทิพากรช่วยประสานงานกับบ้านสวนยอแซฟ ดังนัั้นขอโปรดแจ้งความประสงค์เรื่องห้องพักกับคุณทิพากรโดยด่วน

5. ขอท่านประธานเขต โปรดรวบรวมแบบสอบถามให้ด้วย

6. งานของสภาเซอร์ร่า ไม่ได้ถูกจำกัดเฉพาะในกลุ่มของกรรมการสภาฯ หากท่านผู้ใดมีข้อแนะนำอันเป็นประโยชน์ต่อคณะ/กลุ่มเซอร์ร่า ทางสภาฯยินดีและขอเชิญร่วมในการประชุมฯ

7. ขอทุกท่านโปรดสละเวลาเพื่อการร่วมการประชุม ความเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆของทุกท่านในระหว่างการประชุมมีค่าต่อคณะ/กลุ่มเซอร์ร่าของเรา


การดำรงชีวิตศักดิ์สิทธิ์ คือจุดเริ่มต้นของงานส่งเสริมกระแสเรียก


รักในพระคริสตเจ้าและพระแม่มารี

วินิจ วสุพงศ์พิพัฒน์
0818311701
Joseph Vinij vinijv@yahoo.com

วาระการประชุมสภาเซอร์ร่า วันที่ 9 – 10 สิงหาคม 2014

Back to Homepage