สภาเซอร์ร่าประเทศไทย

เกี่ยวกับสภา ประวัติความเป็นมา กรรมการบริหาร ข่าว - กิจกรรม ห้องเอกสาร

สภาเซอร์ร่าประเทศไทย
(Serra Council Of Thailand)
สภาเซอร์ร่าประเทศไทย เป็นองค์กรที่ทำหน้าที่กำกับดูแลและให้การสนับสนุนกลุ่มเซอร์ร่าในประทศไทย 
ที่จัดตั้งขึ้นตามวัตถุประสงค์ของเซอร์ร่าสากล (Serra International) ตามธรรมนูญ
และกฎข้อบังคับของสภาเซอร์ร่าประเทศไทย
ที่สอดคล้องกับธรรมนูญและกฎข้อบังคับของเซอร์ร่าสากล รวมทั้งแนวทางที่กำหนดโดย
คณะกรรมการอำนวยการเซอร์ร่าสากล (Serra International Board of Trustees)

สภาเซอร์ร่าประเทศไทย ยอมรับแนวความคิดของเซอร์ร่าสากลบนพื้นฐานที่ว่า 
กลุ่มเซอร์ร่าเป็นองค์กรพื้นฐานหลักของเซอร์ร่าสากล
และตระหนักว่าบทบาทของสภาเซอร์ร่าประเทศไทย คือผู้ให้การสนับสนุน
และให้กำลังใจในการจัดกิจกรรมต่างๆ ของกลุ่มเซอร์ร่า

สภาเซอร์ร่าประเทศไทยมีสำนักงานอยู่ที่
1110 มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น ถ.วิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 02 938 7015 ถึง 20 โทรสาร 02 500 0135


เป้าหมายและวัตถุประสงค์ของสภาเซอร์ร่าประเทศไทย คือ

 • ทำนุบำรุงและส่งเสริมกระแสเรียกการเป็นสงฆ์และนักบวชในพระศาสoจักรคาทอลิก และรณรงค์ให้       คริสตชนเห็นความสำคัญของกระแสเรียกการเป็นสงฆ์และนักบวชในพระศาสนจักร
 • เสริมสร้างความเชื่อ ความศรัทธาของสมาชิก ด้วยการให้การศึกษา อบรม พบปะพูดคุย และสังสรรค์เพื่อให้สมาชิกปฏิบัติหน้าที่ของตน ตามกระแสเรียกแห่งการรับใช้แบบคริสตชน
 • เพื่อทำหน้าที่ประสานงานกับพระศาสนจักรท้องถิ่น  สภาพระสังฆราชแห่งประเทศไทย สามเณราลัย และองค์กรอี่นๆทั้งในระดับชาติและระดับสังฆมณทล ที่เกี่ยวข้องกับงานอภิบาลกระแสเรียกการเป็นสงฆ์
  และนักบวช ในประเทศไทย
 • เสริมสร้างความศรัทธาแห่งชีวิตจิตของสมาชิก  ด้วยการให้การศึกษา อบรม พบปะพูดคุย และสังสรรค์
 • สื่อสาร ให้สมาชิกและกลุ่มเซอร์ร่า ทราบถึงเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของเซอร์ร่าสากล
 • ช่วยเหลือสมาชิกและกลุ่มเซอร์ร่า  เพื่อให้เข้าใจกิจกรรมต่างๆ  ตลอดจนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของกันและกัน
 • ส่งเสริมงานการขยายฝ่ายสมาชิกภาพและการจัดตั้งกลุ่มใหม่ ให้ความช่วยเหลือประธานเขตฯและกลุ่มเซอร์ร่าที่กำลังดำเนินการด้านนี้อยู่
 • เป็นตัวเชื่อมระหว่างกลุ่มเซอร์ร่าต่างๆในประเทศไทยกับเซอร์ร่าสากล ตลอดจนสภาฯและเขตเซอร์ร่าใน  เอเชีย เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการติดต่อสื่อสาร                
 • ประสานให้เขตฯและกลุ่มเซอร์ร่าในประเทศไทยร่วมมือกันในการจัดกิจกรรมต่างๆ
 • จัดหา คู่มือและแปล แบบฟอร์ม รายงานความคืบหน้า  เอกสารจำเป็นต่างๆจัดพิมพ์โดย เซอร์ร่าสากลและสภาเซอร์ร่าประเทศไทย  
 • ใช้ประโยชน์จากสื่อ สิ่งพิมพ์และประกาศ อิเล็กทรอนิกต่างๆ เพื่อส่งข่าวสารให้แก่เซอร์ร่ากลุ่มต่างๆ
 • ใช้ประโยชน์จากสื่อต่างๆ ที่มีอยู่เพื่อส่งเสริมอุดมการณ์และวัตถุประสงค์ของเซอร์ร่าสากล
 • กำหนดเป้าหมายที่เหมาะสมและปฏิบัติได้ สำหรับสภาเซอร์ร่าประเทศไทยและต่อมวลสมาชิก

ทำเนียบประธานสภาเซอร์ร่าประเทศไทย ปี 2000 - ปัจจุบัน

ปีที่
ชื่อ
ปี
สมาชิกกลุ่ม หมายเหตุ
1 อ.ชัยณรงค์  มนเทียรวิเชียรฉาย 2000-2001 เซนต์จอห์น เขต 172 ระยะทดลอง
2 อ.ชัยณรงค์ มนเทียรวิเชียรฉาย
2001-2002
เซนต์จอห์น เขต 172 ระยะก่อตั้ง
3 อ.ชัยณรงค์ มนเทียรวิเชียรฉาย
2002-2003
เซนต์จอห์น เขต 172 สมัยที่ 3
4 ุคุณนิพนธ์ แสงประดับ
2003-2004
เซนต์จอห์น เขต 172 สมัยที่ 1
5 นายอภินันท์ จารุรัตนรงค์
2004-2005
กรุงเทพฯ เขต 140  
6 นายพิเชษฐ์ รุจิรัตน์
2005-2006
บ้านโป่ง เขต 140  
7 อ.ลักขณา สุกใส
2006-2007
อุบลราชธานี เขต 172  
8 คุณประดิษฐ์ โลหะวิริยะศิริ
2007-2008
กรุงเทพฯ เขต 140  
9 คุณนิพนธ์ แสงประดับ
2008-2009
เซนต์จอห์น เขต 172 สมัยที่ 2
10 คุณเกษม ไชยพร
2009-2010
เชียงใหม่ เขต 140  
11 คุณบรรจง เส็งเจริญ
2010-2011
อุดรธานี เขต 172 (194)  
12 คุณอัญชัน จาตุกัญญาประทีป
2011-2012
พิษณุโลก เขต 140  
13 คุณสนทยา วิศพรรณ์ 
2012-2013
จันทบุรี เขต 172  
14 อาจารย์บุญขีด เรไร
2013-2014
นครสวรรค์ เขต 140  
15 คุณวินิจ    วสุพงศ์พิพัฒน์
2014-2015
กรุงเทพฯ เขต 140 กำหนด 2 ปี
16 คุณวินิจ    วสุพงศ์พิพัฒน์
2015-2016
กรุงเทพฯ เขต 140  
17 มิสรัชนีกูล        พวงผ่อง
2016-2017
ศรีราชา เขต 172  
18 ยอห์นบอสโก สมชาย เทวีทิวารักษ์
2017-2018
เซนต์จอห์น เขต 172  
19 เปโตรนิคม  กายราช
2018-2019
ท่าแร่ เขต 194  
20

อากาทาสิริพร  มาตุรงค์พิทักษ์

2019-2020
พิษณุโลก เขต 140  

 


คณะกรรมการบริหารสภาเซอร์ร่าประเทศไท

 

 

Back to Homepage