สภาเซอร์ร่าประเทศไทย

หน้าหลัก ประวัติความเป็นมา คณะกรรมการสภา ข่าว-กิจกรรม ห้องเอกสารคุณพ่อ เปโตร เจริญ  ว่องประชานุกูล 
จิตตาธิการสภาเซอร์ร่าประเทศไทย


ยอห์นบอสโก สพ. สมชาย   เทวีทิวารักษ์
ประธานสภาเซอร์ร่าประเทศไทย


คณะกรรมการบริหารสภาเซอร์ร่าประเทศไทย สมัยที่ 18 วาระปี 2017-2018

ลำดับ ตำแหน่ง ชื่อ- นามสกุล 
1 จิตตาภิบาลสภาเซอร์ร่าประเทศไทย คุณพ่อ เปโตร เจริญ  ว่องประชานุกูล
  อธิการบ้านเณรแสงธรรม Rev. Fr. Peter Charoen Vongprachanukul
2 ผู้ช่วยจิตตาภิบาลสภาฯ คุณพ่อ เปโตร วัชศิลป์ กฤษเจริญ
  อ.วิทยาลัยแสงธรรมและ หัวหน้าวิชาคริสตศาสนศึกษา Rev. Fr. Peter Watchsilp Kitcharoen
3 ที่ปรึกษาสภาเซอร์ร่า  คุณพ่อ ยอแซฟ สายชล คันยุไล
  อดีตจิตตาภิบาลเขต 172 Rev. Joseph Saichon Khanyulai
  จิตตาภิบาลเซอร์ร่า เขต 140 คุณพ่อ เปโตร วัชศิลป์ กฤษเจริญ
    Rev. Fr.Peter Watchsilp Kitcharoen
4 จิตตาภิบาลเซอร์ร่า เขต 172  คุณพ่อ ฟรังซิสเซเวียร์ กฤษฎา  สุขพัฒน์
  อธิการบ้านเณรพระหฤทัยฯ/จิตตาภิบาลเซอร์ร่าจันทบุรี Rev. Fr.Francis Xavier Kritsada  Sukapat
5 จิตตาภิบาลเซอร์ร่า เขต 194 คุณพ่อชาร์ลบาโลเมโอ ประภาส  ทองอินทร์
  อธิการบ้านเณรคริสตประจักษ์  
6 ที่ปรึกษาสภาฯ ราฟาแอล ชัยณรงค์  มนเทียรวิเชียรฉาย
  อดีตประธานเซอร์ร่าโลก ปี 2004-2005 Dr. Raphael Chainarong Monthienvichienchai
7 ที่ปรึกษาสภาฯ พอล แมรี่ สุวิช  สุวรุจิพร
    Mr. Paul Mary Suvij Suwarujiporn
8 ที่ปรึกษาสภาฯ ด้านต่างประเทศ ยอแซฟ วินิจ  วสุพงศ์พิพัฒน์
  (เขต 140 / กรุงเทพฯ) Mr. Joseph Vinij Vasupongpipat
9 อดีตประธานสภาฯ ปี 2016-2017 มารีอามักดาเลนา รัชนีกูล  พวงผ่อง
  (เขต 172 / ศรีราชา) Mrs. Maria Magdalena Rutchaneekul Puangpong
10 ประธานสภาปี 2017 -2018 ยอห์นบอสโก สมชาย  เทวีทิวารักษ์
  (เขต 172 /เซนต์จอห์น) Mr. John bosco Somchai Theveethivarak
11 ว่าที่ประธานสภาฯ ปี 2018-2019  
  (  เขต 194  )  
12 ประธานเขตเซอร์ร่า 140 ยอร์ช พิเชษฐ์  รุจิรัตน์
  (เขต 140 / บ้านโป่ง) Mr. George Pichet Ruchirat
13 ประธานเขตเซอร์ร่า 172 ยอห์น บัปติส วีระ  ธาราสิงห์  
  ( เขต 172 / นครราชสีมา) Mr.John Baptist  Weera  Tarasing
14 ประธานเขตเซอร์ร่า 194 ยอห์นบัปติส จำรัส  รุ่งรัชกานนท์
  (เขต 194 / อุบลราชธานี) Mr. John Baptise 
15 รองประธานสภาฯ ฝ่ายกิจกรรม ร็อค บรรจง  เส็งเจริญ
  (เขต 194 / อุดร) Mr. Roch Banchong  Sengcharoen
16 รองประธานสภาฯ ฝ่ายกระแสเรียก เทเรซา อัญชัน  จาตุกัญญาประทีป
  (เขต 140 / พิษณุโลก) Mrs. Terasa  Anchan Jatukanyaprateap
17 รองประธานสภาฯ ฝ่ายสมาชิก ยอห์น ธนัช วัชรตานนท์
  (เขต 194/ อุดร) Mr. John Thanutch Watcharatanon
18 รองประธานสภาฯ ฝ่ายสื่อสาร อันเดร วิชัย  บุญเจือ
  (เขต 172 / บางแสน) Mr. Andre Wichai Bunchua
19 เลขา สภาฯ มาร์โก นิพนธ์  แสงประดับ
  (เขต 172 / เซนต์จอห์น) Mr. Mark  Niphon Saengpradab
20 เหรัญญิกสภาฯ มารีอา ทิพากร  เรืองวุฒิชนะพืช
  (เขต 140 / กรุงเทพฯ) Miss Maria Thipakorn Rueangwutthichanapuet
21 กรรมการ  เปโตร พิทักษ์  ชิดเครือ
  (อดีตประธานเขต 140 / บ้านโป่ง) Mr. Peter Phitak Chidkrua
23 กรรมการ ยอแซฟ ถนอม  อินทร์นอก
  (อดีตประธานเขต 194/เมืองพล-บ้านไผ่ ขอนแก่น) Mr. Joseph Thanom Innoke
23 กรรมการ อักแนส ตันหยง  สวัสดิการ
  (อดีตประธานเขต 172 / จันทบุรี) Mrs. Agnes Tanyoung Sawadikan

Back to Homepage