สภาเซอร์ร่าประเทศไทย

เกี่ยวกับสภา ประวัติความเป็นมา กรรมการบริหาร ข่าว - กิจกรรม ห้องเอกสาร


สภาเซอร์ร่าประเทศไทย

(Serra Council Of Thailand)

สภาเซอร์ร่าประเทศไทย ประกอบด้วยกลุ่มเซอร์ร่าและสมาชิกเซอร์ร่าในประทศไทย 
จัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมงานตามวัตถุประสงค์ของเซอร์ร่าสากล (Serra International)  
ธรรมนูญและกฎข้อบังคับของสภาเซอร์ร่าประเทศไทยสอดคล้องกับของเซอร์ร่าสากล
และแนวทางที่กำหนดโดยคณะกรรมการอำนวยการเซอร์ร่าสากล (Serra International Board of Trustees)

ที่ตั้ง

สภาเซอร์ร่าประเทศไทยมีสำนักงานอยู่ที่
1110 มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น ถ.วิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 02 938 7015 ถึง 20 โทรสาร 02 500 0135


 

 

 

การดำเนินงาน

สภาเซอร์ร่าประเทศไทย
เป็นผู้ประสานงานและให้การสนับสนุน กลุ่มตณะเซอร์ร่าในประเทศไทยทั้ง
11 สังฆมณฑล
จำนวน 26 กลุ่ม มีสมาชิกเซอร์ร่าประมาณ 700 คน

โดยแบ่งการบริหารออกเป็น 3 เขต คือ
เขต 140
เขต 172
และ เขต 194เขตเซอร์ร่า 140
ประกอบด้วยกลุ่มเซอร์ร่า  10 กลุ่ม  กลุ่มทดลอง 1 กลุ่ม ใน 5 สังฆมณฑล 
สมาชิก
ประจำการ  203 คน สมทบ 52 คน รวมทั้งหมด 255 คน

ที่ กลุ่ม
สังฆมณฑล
1
กลุ่มกรุงเทพฯ
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
2
3
กลุ่มเชียงใหม่
กลุ่มแม่แจ่ม
สังฆมณฑลเชียงใหม่
สังฆมณฑลเชียงใหม่
4
5
6
7
กลุ่มนครสวรรค์
กลุ่มพิษณุโลก
ลุ่มลพบุรี

กลุ่มวิเชียรบุรี
สังฆมณฑลนครสวรรค์
สังฆมณฑลนครสวรรค์
สังฆมณฑลนครสวรรค์
สังฆมณฑลนครสวรรค์
8
9
กลุ่มบางนกแขวก
กลุ่มบ้านโป่ง
สังฆมณฑลราชบุรี
สังฆมณฑลราชบุรี
10
11
กลุ่มประจวบคีรีขันธ์
กลุ่มวัดเซนต์หลุยส
สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ


เซอร์ร่าเขต 172
ประกอบด้วยกลุ่มเซอร์ร่า 5 กลุ่ม ใน 3 สังฆมณฑล คือ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
สังฆมณฑลนครราชสีมา และสังฆมณฑลจันทบุรี
สมาชิก ประจำการ  129 คน สมทบ 38 คน รวมทั้งหมด 167 คน

ที่ กลุ่ม สังฆมณฑล
1
กลุ่มเซนต์จอห์น
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
2
กลุ่มนครราชสีมา
สังฆมณฑลนครราชสีมา

3
4
5

กลุ่มจันทบุรี
กลุ่มบางแสน
กลุ่มศรีราชา
สังฆมณฑลจันทบุรี
สังฆมณฑลจันทบุรี
สังฆมณฑลจันทบุรี


เขตเซอร์ร่า194

ประกอบด้วยกลุ่มเซอร์ร่าในสังฆมณฑลภาคอีสาน 3 สังฆมณฑล คือ
อัครสังฆมณฑลท่าแร่ สังฆมณฑลอุบลราชธานี และสังฆมณฑลอุดรธานี
 
ปัจจุบันมีจำนวนกลุ่มเซอร์ร่าทางการ 11 กลุ่ม 
สมาชิก
ประจำการ  236 คน สมทบ 40 คน รวมทั้งสิ้น 276 คน

ที่ กลุ่ม
สังฆมณฑล
1
2
3
กลุ่มท่าแร่
กลุ่มช้างมิ่ง
กลุ่มท่าแร่ฟาติมา
อัครสังฆมณฑลท่าแร่
อัครสังฆมณฑลท่าแร่
อัครสังฆมณฑลท่าแร่
4
5
6
7
กลุ่มอุบลราชธานี
กลุ่มซ่งแย้
กลุ่มบ้านหนองคู
กลุ่มเซซ่ง
สังฆมณฑลอุบลราชธานี
สังฆมณฑลอุบลราชธานี
สังฆมณฑลอุบลราชธานี
สังฆมณฑลอุบลราชธานี
 
8
9
10
11
กลุ่มอุดรธานี
กลุ่มเมืองบ้านไผ่-เมืองพล
กลุ่มโพนสูง
กลุ่มขอนแก่น
สังฆมณฑลอุดรธานี
สังฆมณฑลอุดรธานี
สังฆมณฑลอุดรธานี
สังฆมณฑลอุดรธานี

    

Back to Homepage