เซอร์ร่าเขต 140

 

เซอร์ร่ากลุ่มเซนต์หลุยส์ กรุงเทพฯ
หน้าหลัก ความเป็นมา ข่าว-กิจกรรม สมาชิก เอกสาร


เซอร์ร่ากลุ่มเซนต์หลุยส์ (กลุ่มทดลอง)
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

ตั้งอยู่ที่
23 ถนน สาทรใต้ แขวง ยานนาวา เขต สาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท02 212 0220

ประชุมจัดตั้งกลุ่มเป็นกลุ่มทดลอง 19 พ.ย.2017
จัดตั้งคณะกรรมการ 18 มี.ค.2018

ปัจจุบันมีสมาชิกทั้งสิ้น ... คน

คุณพ่อยอห์น บัปติสต์ ชาญชัย ทิวไผ่งาม
จิตตาธิการ


คุณชาลี ศรีโรจน์จริยา
ประธาน

คณะกรรมการปี 2018-2019

ลำดับ ตำแหน่ง ชื่อนักบุญ ชื่อ สกุล โทร
1. จิตตาธิการ ยอห์นบัปติส คพ.ชาญชัย ทิวไผ่งาม  
2. ประธานกลุ่ม เปาโล ชาลี ศรีโรจน์จริยา 081 752-9444
3. รปธ.ฝ่ายกิจกรรม มารีอา ณัฐธร เติมทองนพคุณ 095 441-6696
4. รปธ.ฝ่ายกระแสเรียก ยอแซฟ บุญชัย ไพศาลวงศ์ดี 085 252-9913
5. รปธ.ฝ่ายสมาชิก ยอแซฟ เจริญชัย สุกิจเจริญทรัพย์ 062 614-6145
6. รปธ.ฝ่ายสื่อสาร มารีอามักดาเลนา กัณหา ธุวนาคะ 089 177-5062
7. เลขานุการ มารีย์ กอแรตตี อุระวรา เจริญนพคุณ 097 134-2926
8. เหรัญญิก มารีอา กัลยาณี ครุวรรณ 092 724-6227

 

 

Back to District 140