เซอร์ร่าเขต 140

หน้าหลักเขต 140 ประวัติความเป็นมา คณะกรรมการเขต ข่าว-กิจกรรม ห้องเอกสาร

ประวัติความเป็นมา

ต้นปี ค.ศ. 1980 เมื่อ คุณพ่อโยเซฟ คาร์รา จิตตาธิการเซอร์ร่าจากฮ่องกง
มาติดต่อคุณพ่อสมศักดิ์ ธิราศักดิ์ เจ้าอาวาสวัดคอนเซปชัญในขณะนั้น
- - พฤษภาคม 1980 คุณพ่อสมศักดิ์ ได้รวบรวมฆราวาสและนักบวชรวมประมาณ 20 คน เพื่อทำความรู้จักกับ “เซอร์ร่า”
- - 1 พฤศจิกายน 1980 แต่งตั้งคณะกรรมการชุดแรกเพื่อดำเนินการ โดยมี คุณพอล แมรี่ สุวิช สุวรุจิพร เป็นประธานกลุ่ม

พฤษภาคม 1982 สมาชิกเซอร์ร่าชุดแรกกลุ่มคอนเซปชัญ จำนวน 34 ท่าน ได้ปฏิญาณตน นับเป็นการเริ่มต้นของคณะเซอร์ร่าอย่างเป็นทางการในประเทศ ่

ต่อมาในปี 1985 เซอร์ร่ากลุ่มที่สองได้ตั้งขึ้นที่ วัดเซนต์จอห์น ในเขตการปกครองของอัครสังฆมณทลกรุงเทพฯ โดยมีอาจารย์ชัยณรงค์  มนเทียรวิเชียรฉายเป็นประธานคนแรก
กลุ่มที่สามเริ่มที่สังฆมณทลเชียงใหม่  ทางภาคเหนือ คือกลุ่มเชียงใหม ่เริ่มก่อตั้งในวันที่ 9 พฤษภาคม 1987 ณ อาสนวิหารพระหฤทัยของพระเยซูเจ้า และได้รับแต่งตั้งอย่างเป็นทางการ ในเดือน ตุลาคม 1989

ต่อจากนั้น คณะกรรมการบริหารเซอร์ร่าประเทศไทยตั้งเป้าหมายว่าจะต้องตั้งกลุ่มเซอร์ร่า ให้มี 1 กลุ่มในทุกสังฆมณทลที่เหลืออีก 8 แห่ง  ด้วยความพยายามเกือบ 20 ปี เป้าหมายที่วางไว้ได้บรรลุผลสำเร็จ เมื่อได้เปิดคณะเซอร์ร่ากลุ่มอุบลราชธานี  สังฆมณฑลอุบลราชธานี ในวันที่ 25 ธันวาคม 1997              

ก่อนปี 2000 เซอร์ร่าในประเทศไทยมีเพียงเขตเดียว คือเขต 140
ในปี 2000 คณะกรรมการบริหารเซอร์ร่าในประเทศไทย เห็นสมควรให้แยกการบริหารเซอร์ร่าในประเทศไทยออกเป็น 2 เขต
เพื่อรองรับการเติบโตของเซอร์ร่าในประเทศไทย
โดยให้เขต 140 ประกอบด้วย 8 กลุ่ม ใน 5 สังฆมณฑล และ เขต 172 ประกอบด้วย 12 กลุ่ม ใน 6 สังฆมณฑล
ภายใต้การกำกับของสภาเซอร์ร่าประเทศไทย


ทำเนียบประธานเขต 140

ลำดับ
ชื่อ
วาระตำแหน่ง
เขตเซอร์ร่า
1   2000-2001
2   2001-2002
3   2002-2003
4   2003-2004
5   2004-2005
6   2005-2006
7   2006-2007
8 ลูกาไพโรจน์ วิจิตรพร 2007-2008
เชียงใหม่
9 เทเรซาอัญชัญ   จาตุกัญญาประทีป           2008-2009
พิษณุโลก
10 มารีอาประภัสสร   อรรถมานะ 2009-2010
กรุงเทพฯ
11 ยอร์ชพิเชษฐ์ รุจิรัตน์ 2010-2011
บ้านโป่ง
12 คุณมานะ เนียมพรมราช 2011-2012
เชียงใหม่
13 คุณสมพร นุชบ้านป่า   2012-2013
พิษณุโลก

ทำเนียบคณะกรรมการเซอร์ร่า เขต 140

คณะกรรมการเซอร์ร่า เขต 140 ปี 2011 - 2012


คณะกรรมการเซอร์ร่า เขต 140 ปี 2010 - 2011

ลำดับ
ชื่อ
ตำแหน่ง
ตำแหน่งอื่น
1 คพ. วินเซนต์ เอกพงษ์ พงษ์สูงเนิน จิตตาธิการเขต
2 ราฟาเอล ชัยณรงค์ มนเทียรวิเชียรฉาย ที่ปรึกษา เซนต์จอห์น
3 พอลแมรี่  สุวิช  สุวรุจิพร   ที่ปรึกษา กรุงเทพ
4 เปโตรแมรี่ สงวน ธนารักษ์ ที่ปรึกษา กรุงเทพ
5 ยวงบัปติสตา ไพโรจน์ สุทธิเกียรติ ที่ปรึกษา กรุงเทพฯ
6 เปโตร สุนันท์ แหวนทองคำ ที่ปรึกษา กรุงเทพ
7 ยอแซฟ วินิจ วสุพงศ์พิพัฒน์ ที่ปรึกษา กรุงเทพ
8 โยเซฟ  ประดิษฐ์ โลหะวิริยะศิริ ที่ปรึกษา กรุงเทพ
9 มารีอา วนิดา รุ่งศิริชัยรัตน์                ที่ปรึกษา ปธ.นครสวรรค์
10 ยอห์นแมรี่   บุญขีด       เรไร   ที่ปรึกษา นครสวรรค์
11 เทเรซา อัญชัญ จาตุกัญญาประทีป ที่ปรึกษา พิษณุโลก
12 มารีอา  ประภัสสร   อรรถมานะ ที่ปรึกษา กรุงเทพ
13 ปีเตอร์ เกษม ไชยพร   ที่ปรึกษา เชียงใหม่
14 ยอร์จ พิเชษฐ์ รุจิรัตน์   ประธานเขต บ้านโป่ง
15 ลูชีอา   สมพร นุชบ้านป่า ว่าที่ประธานฯ ปี 2011-12      พิษณุโลก
16

  ***

ว่าที่ประธานฯ ปี 2012-13
17 เทเรซา อัญชัญ จาตุกัญญาประทีป รองประธานฝ่ายกิจกรรม พิษณุโลก
18 อันนา รุ่งสุรีย์ อุทัยพัฒน์   รองประธานฝ่ายกระแสเรียก นครสวรรค์
19 ปีเตอร์ วิชัย ศิริรัตน์   รองประธานฝ่ายสมาชิก เชียงใหม่
20 ลูกา ไพโรจน์ วิจิตรพร   รองประธานฝ่ายสื่อสาร เชียงใหม่
21 มารีอา จีราภรณ์ จิระภัทรศิลป เลขานุการ บ้านโป่ง
22 มารีอา ทิพากร เรืองวุฒิชนะพืช เหรัญญิก กรุงเทพ
23 ย.แบบติสท์ ไพโรจน์ สุทธิเกียรติ กรรมการ ประธานกลุ่มกรุงเทพ
24 พอล ชนะพันธ์    หอสุวรรณ กรรมการ ประธานกลุ่มเชียงใหม่
25 ลูชีอา   สมพร นุชบ้านป่า กรรมการ ประธานกลุ่มพิษณุโลก
26 อันตน พรเลิศ พันธ์รัตน์ กรรมการ ประธานกลุ่มนครสวรรค์
27 มารีอา จีราภรณ์ จิระภัทรศิล กรรมการ ประธานกลุ่มบ้านโป่ง ราชบุรี
28 ลูชีอา   เดือนฉาย จรัสศรี กรรมการ ประธานกลุ่มบางนกแขวก สมุทรสงคราม
29 มารีอา วารินทร์ สีสดใส กรรมการ ประธานกลุ่มบ้านแสงอรุณ ประจวบคีรีขันธ์
30 ฟรังซิส พีรพงษ์ มาลีวรกิจ กรรมการ ประธานกลุ่มแม่แจ่ม เชียงใหม่
31 มารีอา บุษบา สนใจ กรรมการ ว่าที่ประธานกลุ่มวัด น.ลูกา บางขาม ลพบุรี
32 *** กรรมการ ว่าที่ประธานกลุ่มวัด น.เทเรซา เวียงป่าเป้า เชียงราย

คณะกรรมการเซอร์ร่า เขต 140 ปี 2009 - 2010

ลำดับ
ชื่อ
ตำแหน่ง
ตำแหน่งอื่น
1 คุณพ่อวินเซนต์ เอกพงษ์ พงษ์สูงเนิน จิตตาธิการเขต  
2 ราฟาเอล ชัยณรงค์ มนเทียรวิเชียรฉาย ที่ปรึกษา  
3 พอลแมรี่  สุวิช  สุวรุจิพร   ที่ปรึกษา  
4 เปโตรแมรี่ สงวน ธนารักษ์ ที่ปรึกษา  
5 ยวงบัปติสตา ไพโรจน์ สุทธิเกียรติ ที่ปรึกษา ประธานกลุ่มกรุงเทพฯ
6 เปโตรสุนันท์ แหวนทองคำ ที่ปรึกษา  
7 ยอแซฟ วินิจ วสุพงศ์พิพัฒน์ ที่ปรึกษา  
8 มารีอา วนิดา รุ่งศิริชัยรัตน์ ที่ปรึกษา  
9 เทเรซาอัญชัญ จาตุกัญญาประทีป                อดีตประธานเขต ปธ.นครสวรรค์
10 มารีอา  ประภัสสร   อรรถมานะ ประธาน  
11

ยอร์จ พิเชษฐ์ รุจิรัตน์  

ว่าที่ประธาน  
12 ยอแซฟ ประดิษฐ์ โลหะวิริยะศิริ รองประธานฝ่ายกิจกรรม  
13 อันนา รุ่งสุรีย์ อุทัยพัฒน์ รองประธานฝ่ายกระแสเรียก  
14 เปโตรวิชัย ศิริรัตน์ รองประธานฝ่ายสมาชิก  
15 ยอร์ช  พิเชษฐ์         รุจิรัตน์ รองประธานฝ่ายสื่อสาร  
16 เทเรซา สายสุนีย์ เสียงไพเราะ เลขานุการ  
17 มารีอา ทิพากร เรืองวุฒิชนะพืช เหรัญญิก  
18

เซซีลีอา นริศรา แสงสุข

กรรมการ ปธ.นครสวรรค์
19 มารีอา กัลยา กษิดิกุล กรรมการ ปธ.บ้านโป่ง
20 ยวงบอสโก ชาญ ฤทธิ์สารพิทักษ์ กรรมการ ปธ.ประจวบฯ
21 ยอห์น พะงิ ประสงค์สันติภาพ กรรมการ ปธ.แม่แจ่ม

คณะกรรมการเซอร์ร่า เขต 140 (ปี 2008-2009)

ลำดับ
ชื่อ
ตำแหน่ง
ตำแหน่งอื่น
1 คุณพ่อ จิตตาธิการ  
2 ราฟาเอล ชัยณรงค์ มนเทียรวิเชียรฉาย ที่ปรึกษา  
3 พอลแมรี่  สุวิช  สุวรุจิพร   ที่ปรึกษา  
4 ลูกา  ไพโรจน์           วิจิตรพร ที่ปรึกษา/อดีตประธาน  
5 ยอห์นแมรี่  บุญขีด  เรไร  ที่ปรึกษา  
6 ยอร์ช  พิเชษฐ์         รุจิรัตน์ ที่ปรึกษา  
7 ยอแซฟ ประดิษฐ์ โลหะวิริยะศิริ ที่ปรึกษา  
8 เทเรซาอัญชัญ   จาตุกัญญาประทีป                ประธาน  
9

มารีอา  ประภัสสร   อรรถมานะ

ว่าที่ประธาน  
10   รองประธานฝ่ายกิจกรรม  
11 มารีอา  ประภัสสร   อรรถมานะ รองประธานฝ่ายกระแสเรียก  
12 ลูซีอา  สมพร นุชบ้านป่า   รองประธานฝ่ายสมาชิก  
13 ยอร์ช  พิเชษฐ์         รุจิรัตน์ รองประธานฝ่ายสื่อสาร  
14 เปาโล  จำลอง         หอสุวรรณ เหรัญญิก  
15 เปาโล  เจริญ           คำปัน เลขานุการ  
16 ยวงบอสโก  เสรี ขันธปรีชา ผู้ช่วยเลขานุการ  
17

เปาโล  ประชา         สังขรัตน

กรรมการ  
18 เปโตร  บัญชา         มหาพรึกพงษ์  กรรมการ  
19 อันนา  อภิญญา     มหัคฆพงค์ กรรมการ  
20 มารีอา  ศรีสุภัค      กาญจนสินธ์ กรรมการ  
21 มารีอา  วารินทร์     สีสดใส กรรมการ  
22 เทเรซา  สุดารัตน์     สิทธิ กรรมการ  
23 เปาโล   วันชาติ   คล้ายอ้น  กรรมการ  
24 ปราตริก  บุญศรี   สมบูรณ์พูลเพิ่ม  กรรมการ  

Go Top
Back to Homepage