เซอร์ร่าเขต 140

หน้าหลักเขต 140 ประวัติความเป็นมา คณะกรรมการเขต ข่าว-กิจกรรม ห้องเอกสาร

ประวัติความเป็นมา

ต้นปี ค.ศ. 1980 เมื่อ คุณพ่อโยเซฟ คาร์รา จิตตาธิการเซอร์ร่าจากฮ่องกง
มาติดต่อคุณพ่อสมศักดิ์ ธิราศักดิ์ เจ้าอาวาสวัดคอนเซปชัญในขณะนั้น
- - พฤษภาคม 1980 คุณพ่อสมศักดิ์ ได้รวบรวมฆราวาสและนักบวชรวมประมาณ 20 คน เพื่อทำความรู้จักกับ “เซอร์ร่า”
- - 1 พฤศจิกายน 1980 แต่งตั้งคณะกรรมการชุดแรกเพื่อดำเนินการ โดยมี คุณพอล แมรี่ สุวิช สุวรุจิพร เป็นประธานกลุ่ม

พฤษภาคม 1982 สมาชิกเซอร์ร่าชุดแรกกลุ่มคอนเซปชัญ จำนวน 34 ท่าน ได้ปฏิญาณตน นับเป็นการเริ่มต้นของคณะเซอร์ร่าอย่างเป็นทางการในประเทศ ่

ต่อมาในปี 1985 เซอร์ร่ากลุ่มที่สองได้ตั้งขึ้นที่ วัดเซนต์จอห์น ในเขตการปกครองของอัครสังฆมณทลกรุงเทพฯ โดยมีอาจารย์ชัยณรงค์  มนเทียรวิเชียรฉายเป็นประธานคนแรก
กลุ่มที่สามเริ่มที่สังฆมณทลเชียงใหม่  ทางภาคเหนือ คือกลุ่มเชียงใหม ่เริ่มก่อตั้งในวันที่ 9 พฤษภาคม 1987 ณ อาสนวิหารพระหฤทัยของพระเยซูเจ้า และได้รับแต่งตั้งอย่างเป็นทางการ ในเดือน ตุลาคม 1989

ต่อจากนั้น คณะกรรมการบริหารเซอร์ร่าประเทศไทยตั้งเป้าหมายว่าจะต้องตั้งกลุ่มเซอร์ร่า ให้มี 1 กลุ่มในทุกสังฆมณทลที่เหลืออีก 8 แห่ง  ด้วยความพยายามเกือบ 20 ปี เป้าหมายที่วางไว้ได้บรรลุผลสำเร็จ เมื่อได้เปิดคณะเซอร์ร่ากลุ่มอุบลราชธานี  สังฆมณฑลอุบลราชธานี ในวันที่ 25 ธันวาคม 1997              

ก่อนปี 2000 เซอร์ร่าในประเทศไทยมีเพียงเขตเดียว คือเขต 140
ในปี 2000 คณะกรรมการบริหารเซอร์ร่าในประเทศไทย เห็นสมควรให้แยกการบริหารเซอร์ร่าในประเทศไทยออกเป็น 2 เขต
เพื่อรองรับการเติบโตของเซอร์ร่าในประเทศไทย
โดยให้เขต 140 ประกอบด้วย 8 กลุ่ม ใน 5 สังฆมณฑล และ เขต 172 ประกอบด้วย 12 กลุ่ม ใน 6 สังฆมณฑล
ภายใต้การกำกับของสภาเซอร์ร่าประเทศไทย


ทำเนียบประธานเขต 140

ลำดับ
ชื่อ
วาระตำแหน่ง
เขตเซอร์ร่า
1 ยวงบัปตีสตา ไพโรจน์ สุทธิเกียรติ
2000-2001
กรุงเทพฯ
2 ยอแซฟ ประจวบ อนนตพันธ์
2001-2002
กรุงเทพฯ
3 ฟรังซีสเซเวียร ยุทธนา  ทองกำผลา 2002-2003
กรุงเทพฯ
4  มารีอา ประภัสสร อรรถมานะ
2003-2004
กรุงเทพฯ
5 เทเรซา ทิพากร เรืองวุฒิชนะพืช. 2004-2005
กรุงเทพฯ
6 2005-2006
7 2006-2007
8 ลูกาไพโรจน์ วิจิตรพร 2007-2008
เชียงใหม่
9 เทเรซาอัญชัญ   จาตุกัญญาประทีป           2008-2009
พิษณุโลก
10 มารีอาประภัสสร   อรรถมานะ 2009-2010
กรุงเทพฯ
11 ยอร์ชพิเชษฐ์ รุจิรัตน์ 2010-2011
บ้านโป่ง
12 คุณมานะ เนียมพรมราช 2011-2012
เชียงใหม่
13 คุณสมพร นุชบ้านป่า   2012-2013
พิษณุโลก
14 คุณครูบุษบา สนใจ 2013-2014
ลพบุรี
15 คุณทิพากร เรืองวุฒิชนะพืช 2014-2015 กรุงเทพฯ
16 คุณสิริพรมาตุรงค์พิทักษ์ 2015-2016 พิษณุโลก
17 คุณพิทักษ์ ชิดเครือ 2016-2017 บ้านโป่ง

คณะกรรมการบริหารเซอร์ร่าเขต 140 ปี 2017 – 2018

6
ลำดับ
ชื่อ
ตำแหน่ง
กลุ่ม

1

คพ. เปโตร วัชศิลป์ กฤษเจริญ        

จิตตาธิการเขต

 

2

ราฟาเอล ชัยณรงค์ มนเทียรวิเชียรฉาย

ที่ปรึกษา

อดีต ปธ.เซอร์ร่าสากล

3

พอลแมรี่  สุวิช  สุวรุจิพร  

ที่ปรึกษา

อดีตประธานสภาฯ

4

ยอห์น แมรี่ บุญขีด  เรไร

ที่ปรึกษา

อดีตประธานสภาฯ

5 ยอแซฟ วินิจ วสุพงศ์พิพัฒน์ ที่ปรึกษา อดีตประธานสภาฯ
6 ยอร์ช พิเชษฐ์   รุจิรัตน์

ประธานเขต

บ้านโป่ง
7 มารีอา ประภัสสร   อรรถมานะ ว่าที่ประธานเขต กรุงเทพฯ
8 เปโตร พิทักษ์ ชิดเครือ อดีตประธานเขต บ้านโป่ง
9 อากาทา สิริพร มาตุรงค์พิทักษ์ รป. ฝ่ายกระแสเรียก พิษณุโลก
10 ยอแซฟ ประดิษฐ์ โลหะวิริยะศิริ์ รป. ฝ่ายกิจกรรม กรุงเทพฯ
11 มารีอา พวงรัตน์ เวโรจน์      รป. ฝ่ายสมาชิก เชียงใหม่
12 มารีอา ประภัสสร อรรถมานะ รป. ฝ่ายสื่อสาร กรุงเทพฯ
13 คุณประภัสสร อรรถมานะ กรรมการ ปธ. กลุ่มกรุงเทพฯ 
14 คุณธารา สิงห์สา กรรมการ ปธ. กลุ่มลพบุรี (บางขาม) 
15 คุณจิรโชติ ศรีธาตุ กรรมการ ปธ.กลุ่มวิเชียรบุรี
16 คุณสุนีย์ ทรัพย์ประเสริฐ กรรมการ ปธ.กลุ่มนครสวรรค์
17

เปโตร ธีรวัฒน์ ลิ้มอำไพ

กรรมการ

ปธ.กลุ่มบ้านโป่ง

18 คณวิชัย ศิริรัตน์ กรรมการ ปธ.กลุ่มเชียงใหม่
19 คุณวัฒน์ มั่งคั่งสง่า กรรมการ ปธ.กลุ่มแม่แจ่ม
20 มารีอา วารินทร์  ศรีสดใส กรรมการ ปธ.กลุ่มประจวบ
21 คุณสิริพร มาตุรงค์พิทักษ์ี กรรมการ ปธ.กลุ่มพิษณุโลก
22

คุณวารินทร์ ศรีสดใส

กรรมการ ปธ กลุ่มประจวบ (ห้วยยาง)
23 คุณสายสุนีย์ เสียงไพเราะ กรรมการ ปธ กลุ่มบางนกแขวก
24 เทเรซา อัญชัน  จาตุกัญญาประทีป เหรัญญิก พิษณุโลก
25 มารีอา ทิพากร เรืองวุฒิชนะพืช เลขานุการ กรุงเทพฯ

คณะกรรมการบริหารเซอร์ร่าเขต 140 ปี 2016 – 2017

ชื่อ

ตำแหน่ง

โทร

E-mail

คุณพ่อยอห์น ลิสซันดริน

จิตตาธิการ

032-211-188

 

คุณราฟาแอล ชัยณรงค์
มณเฑียรวิเชียฉาย

อดีตปธ.เซอร์ร่าสากล
ที่ปรึกษา

08-6896-939

 

คุณพิเชษ์รุจิรัตน์

อดีตประธานสภา/ที่ปรึกษา

08-1943 1658

pr.pichet3330@gmail.com

คุณทิพากร เรืองวุฒิชนะพืช

อดีตประธานเขต/ที่ปรึกษา

08-6900-1962

 

คุณสิริพรมาตุรงค์พิทักษ์

อดีตประธานเขต/ที่ปรึกษา

081-962-5872

Arh_fatima@hotmail.com

คุณวิชานันท์ เสนางค์นาถ

ที่ปรึกษา

08-1856-7245

vipwichanan@hotmail.com

คุณบุษบา สนใจ

อดีตประธานเขต/ที่ปรึกษา

08-7596-6195

butsaba_ba@hotmail.com

คุณพิทักษ์ ชิดเครือ

ประธานเขต

08-6368-7359

peterphitak@gmail.com

คุณอวยชัย ศิลาโคตร

ว่าที่ประธานเขต
ประธานกลุ่มวิเชียรบุรี

08-9957-9826

 

คุณบุญขีด  เรไร

รองฯฝ่ายกระแสเรียก

08-9272-7277

 

คุณประดิษฐ์ โลหะวิริยะศิริ

รองฯฝ่ายกิจกรรม

081-485-0251

jueniper@gmail.com

คุณประภัสสร อรรถมานะ

รองฯฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์
ประธานกลุ่มกรุงเทพ

08-1988-7048

pppygift@yahoo.com 

คุณธีรวัฒน์  ลิ้มอำไพ

รองฯฝ่ายสื่อสาร

08-9206-4709

limampai@hotmail.com

 คุณอัญชัน จาตุกัญญาประทีป

เหรัญญิก
ประธานกลุ่มพิษณุโลก

086-448-1346
085-051-1986

anchan_serra@hotmail.com

คุณภาวนา  ลิ้มอำไพ

เลขานุการ
ประธานกลุ่มบ้านโป่ง

0892042696

Pavli81@hotmail.com

คุณเปาโล ชนะพันธ์  หอสุวรรณ

ประธานกลุ่มเชียงใหม่

0814737804

 

คุณยอห์น พะงิ ประสงค์สันติภาพ

ประธานกลุ่มแม่แจ่ม

 

 

คุณเทเรซา สุดารัตน์ สิทธิ

ประธานกลุ่มนครสวรรค์

081-532-1102

 

คุณอันนา สมประสงค์ กูบทอง

ประธานกลุ่มลพบุรี

 

 

คุณมารีอา วารินทร์ ศรีสดใส

ประธานกลุ่มประจวบ

 

 

คณะกรรมการเซอร์ร่า เขต 140 ปี 2014 - 2015

6
ลำดับ
ชื่อ
ตำแหน่ง
กลุ่ม

1

คุณพ่อยอห์น บัปติสต์ ไพโรจน์ เกตุรัตน์

จิตตาธิการเขต

2 คุณพ่อยอห์น บัปติสต์  วิวัฒน์ แพร่สิริ ที่ปรึกษา จิตตาภิบาลเซอร์ร่า เซอร์ร่าอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

3

ราฟาเอล ชัยณรงค์ มนเทียรวิเชียรฉาย

ที่ปรึกษา

อดีต ปธ.เซอร์ร่าสากล

4

พอลแมรี่  สุวิช  สุวรุจิพร  

ที่ปรึกษา

อดีตประธานสภาฯ

5

เปโตรแมรี่ สงวน ธนารักษ์

ที่ปรึกษา

อดีตประธานสภาฯ

6 ยอแซฟ วินิจ วสุพงศ์พิพัฒน์ ที่ปรึกษา ประธานสภาฯ 2014-2015
7 มาร์โก นิพนธ์  แสงประดับ ที่ปรึกษา ประธานจัดงาน Serra Asian Convention 2016

8

ยอแซฟ ประดิษฐ์   โลหะวิริยศิริ

ที่ปรึกษา

ฝ่ายกิจการต่างประเทศ

9 ยอห์น แมรี่ บุญขีด  เรไร ที่ปรึกษา อดีต ปธ.สภา 2013-2014
10 อันนา บุษบา สนใจ ที่ปรึกษา อดีต ปธ.เขต 2013-2014

11

อันนา จีราภรณ์  จิระภัทรศิลป์์

กรรมการ

ปธ.กลุ่มบ้านโป่ง

12

มารีอา พวงรัตน์   เวโรจน์ กรรมการ ปธ.กลุ่มเชียงใหม่

13

เปโตร สงวน   อนุรักษ์ไทพงศ์ กรรมการ ปธ.กลุ่มแม่แจ่ม

14

มารีอา วารินทร์  ศรีสดใส กรรมการ ปธ.กลุ่มประจวบ

15

เอากุสติน กิตติพงษ์ ทบวงศรี กรรมการ ปธ.กลุ่มพิษณุโลก
16 มารีอา ทิพากร   เรืองวุฒิชนะพืช

ประธานเขต

กรุงเทพฯ
17 ยอร์ช พิเชษฐ์   รุจิรัตน์ รป. ฝ่ายกระแสเรียก บ้านโป่ง
18 คุณ ภาคภูมิ สกุลธวัฒน์ รป. ฝ่ายกิจกรรม ปธ.กลุ่มวิเชียรบุรี
19 มารีอา ประภัสสร   อรรถมานะ     รป. ฝ่ายสมาชิก ปธ.กลุ่มกรุงเทพฯ
20 อักแนส สุนีย์ ทรัพย์ประเสริฐ รป. ฝ่ายสื่อสาร ปธ.กลุ่มนครสวรรค์
21 เทเรซา อัญชัน  จาตุกัญญาประทีป เหรัญญิก พิษณุโลก
22 อันนา เนตรประวีณ์ สุขีวัฒน์ เลขานุการ ปธ.กลุ่มลพบุรี

คณะกรรมการเซอร์ร่า เขต 140 ปี 2012 - 2013

ลำดับ
ชื่อ
ตำแหน่ง
กลุ่ม
1 คพ. วินเซนต์ เอกพงษ์ พงษ์สูงเนิน จิตตาธิการเขต
2 ราฟาเอล ชัยณรงค์ มนเทียรวิเชียรฉาย ที่ปรึกษา เซนต์จอห์น
3 พอลแมรี่  สุวิช  สุวรุจิพร   ที่ปรึกษา กรุงเทพ
4 เปโตรแมรี่ สงวน ธนารักษ์ ที่ปรึกษา กรุงเทพ
5 เทเรซา อัญชัญ จาตุกัญญาประทีป อดีตประธานเขต พิษณุโลก
6 ลูชีอา   สมพร นุชบ้านป่า ประธานเขต พิษณุโลก
7

มารีอา บุษบา สนใจ

ว่าที่ประธานฯ ปี 2012-13 นักบุญลูกา ลพบุรี
8 เปโตร เกษม ไชยพร รองประธานฝ่ายกิจกรรม เชียงใหม่
9 พอล แมรี่ บุญขีด เรไร รองประธานฝ่ายกระแสเรียก นครสวรรค์
10 มารีอา ประภัสสร อรรถมานะ  รองประธานฝ่ายสมาชิก กรุงเทพ
11 ยอร์จ พิเชษฐ์ รุจิรัตน์   รองประธานฝ่ายสื่อสาร บ้านโป่ง
12 อันนา เนตรประวีณ์ สุขขีวัด เลขานุการ นักบุญลูกา ลพบุรี
13 เทเรซา อัญชัน จาตุกัญญาประทีป เหรัญญิก พิษณุโลก
14 คุณพวงรัตน์ เวโรจน์ กรรมการ ประธานกลุ่มเชียงใหม่
15 คุณกาญจนา เจียวัฒนากุล กรรมการ ประธานกลุ่มพิษณุโลก
16 คุณสุนีย์ ทรัพย์ประเสริฐ กรรมการ ประธานกลุ่มนครสวรรค์
17 คุณดวงเดือน จิระภัทรศิลปะ กรรมการ ประธานกลุ่มบ้านโป่ง
18 คุณสายสุนีย์ เสียงไพเราะ กรรมการ ประธานกลุ่มบางนกแขวก
19 คุณมนตรี ทองศุภผล กรรมการ ประธานกลุ่มประจวบคีรีขันธ์
20 คุณชนาพร สมบูรณ์พูนเพิ่ม กรรมการ ประธานกลุ่มแม่แจ่ม
21 คุณกานต์สินี กุลศิริวัชรนนท์ กรรมการ ประธานกลุ่มนักบุญลูกา ลพบุรี

คณะกรรมการเซอร์ร่า เขต 140 ปี 2011 - 2012


คณะกรรมการเซอร์ร่า เขต 140 ปี 2010 - 2011

ลำดับ
ชื่อ
ตำแหน่ง
ตำแหน่งอื่น
1 คพ. วินเซนต์ เอกพงษ์ พงษ์สูงเนิน จิตตาธิการเขต
2 ราฟาเอล ชัยณรงค์ มนเทียรวิเชียรฉาย ที่ปรึกษา เซนต์จอห์น
3 พอลแมรี่  สุวิช  สุวรุจิพร   ที่ปรึกษา กรุงเทพ
4 เปโตรแมรี่ สงวน ธนารักษ์ ที่ปรึกษา กรุงเทพ
5 ยวงบัปติสตา ไพโรจน์ สุทธิเกียรติ ที่ปรึกษา กรุงเทพฯ
6 เปโตร สุนันท์ แหวนทองคำ ที่ปรึกษา กรุงเทพ
7 ยอแซฟ วินิจ วสุพงศ์พิพัฒน์ ที่ปรึกษา กรุงเทพ
8 โยเซฟ  ประดิษฐ์ โลหะวิริยะศิริ ที่ปรึกษา กรุงเทพ
9 มารีอา วนิดา รุ่งศิริชัยรัตน์                ที่ปรึกษา ปธ.นครสวรรค์
10 ยอห์นแมรี่   บุญขีด       เรไร   ที่ปรึกษา นครสวรรค์
11 เทเรซา อัญชัญ จาตุกัญญาประทีป ที่ปรึกษา พิษณุโลก
12 มารีอา  ประภัสสร   อรรถมานะ ที่ปรึกษา กรุงเทพ
13 ปีเตอร์ เกษม ไชยพร   ที่ปรึกษา เชียงใหม่
14 ยอร์จ พิเชษฐ์ รุจิรัตน์   ประธานเขต บ้านโป่ง
15 ลูชีอา   สมพร นุชบ้านป่า ว่าที่ประธานฯ ปี 2011-12      พิษณุโลก
16

  ***

ว่าที่ประธานฯ ปี 2012-13
17 เทเรซา อัญชัญ จาตุกัญญาประทีป รองประธานฝ่ายกิจกรรม พิษณุโลก
18 อันนา รุ่งสุรีย์ อุทัยพัฒน์   รองประธานฝ่ายกระแสเรียก นครสวรรค์
19 ปีเตอร์ วิชัย ศิริรัตน์   รองประธานฝ่ายสมาชิก เชียงใหม่
20 ลูกา ไพโรจน์ วิจิตรพร   รองประธานฝ่ายสื่อสาร เชียงใหม่
21 มารีอา จีราภรณ์ จิระภัทรศิลป เลขานุการ บ้านโป่ง
22 มารีอา ทิพากร เรืองวุฒิชนะพืช เหรัญญิก กรุงเทพ
23 ย.แบบติสท์ ไพโรจน์ สุทธิเกียรติ กรรมการ ประธานกลุ่มกรุงเทพ
24 พอล ชนะพันธ์    หอสุวรรณ กรรมการ ประธานกลุ่มเชียงใหม่
25 ลูชีอา   สมพร นุชบ้านป่า กรรมการ ประธานกลุ่มพิษณุโลก
26 อันตน พรเลิศ พันธ์รัตน์ กรรมการ ประธานกลุ่มนครสวรรค์
27 มารีอา จีราภรณ์ จิระภัทรศิล กรรมการ ประธานกลุ่มบ้านโป่ง ราชบุรี
28 ลูชีอา   เดือนฉาย จรัสศรี กรรมการ ประธานกลุ่มบางนกแขวก สมุทรสงคราม
29 มารีอา วารินทร์ สีสดใส กรรมการ ประธานกลุ่มบ้านแสงอรุณ ประจวบคีรีขันธ์
30 ฟรังซิส พีรพงษ์ มาลีวรกิจ กรรมการ ประธานกลุ่มแม่แจ่ม เชียงใหม่
31 มารีอา บุษบา สนใจ กรรมการ ว่าที่ประธานกลุ่มวัด น.ลูกา บางขาม ลพบุรี
32 *** กรรมการ ว่าที่ประธานกลุ่มวัด น.เทเรซา เวียงป่าเป้า เชียงราย

คณะกรรมการเซอร์ร่า เขต 140 ปี 2009 - 2010

ลำดับ
ชื่อ
ตำแหน่ง
ตำแหน่งอื่น
1 คุณพ่อวินเซนต์ เอกพงษ์ พงษ์สูงเนิน จิตตาธิการเขต  
2 ราฟาเอล ชัยณรงค์ มนเทียรวิเชียรฉาย ที่ปรึกษา  
3 พอลแมรี่  สุวิช  สุวรุจิพร   ที่ปรึกษา  
4 เปโตรแมรี่ สงวน ธนารักษ์ ที่ปรึกษา  
5 ยวงบัปติสตา ไพโรจน์ สุทธิเกียรติ ที่ปรึกษา ประธานกลุ่มกรุงเทพฯ
6 เปโตรสุนันท์ แหวนทองคำ ที่ปรึกษา  
7 ยอแซฟ วินิจ วสุพงศ์พิพัฒน์ ที่ปรึกษา  
8 มารีอา วนิดา รุ่งศิริชัยรัตน์ ที่ปรึกษา  
9 เทเรซาอัญชัญ จาตุกัญญาประทีป                อดีตประธานเขต ปธ.นครสวรรค์
10 มารีอา  ประภัสสร   อรรถมานะ ประธาน  
11

ยอร์จ พิเชษฐ์ รุจิรัตน์  

ว่าที่ประธาน  
12 ยอแซฟ ประดิษฐ์ โลหะวิริยะศิริ รองประธานฝ่ายกิจกรรม  
13 อันนา รุ่งสุรีย์ อุทัยพัฒน์ รองประธานฝ่ายกระแสเรียก  
14 เปโตรวิชัย ศิริรัตน์ รองประธานฝ่ายสมาชิก  
15 ยอร์ช  พิเชษฐ์         รุจิรัตน์ รองประธานฝ่ายสื่อสาร  
16 เทเรซา สายสุนีย์ เสียงไพเราะ เลขานุการ  
17 มารีอา ทิพากร เรืองวุฒิชนะพืช เหรัญญิก  
18

เซซีลีอา นริศรา แสงสุข

กรรมการ ปธ.นครสวรรค์
19 มารีอา กัลยา กษิดิกุล กรรมการ ปธ.บ้านโป่ง
20 ยวงบอสโก ชาญ ฤทธิ์สารพิทักษ์ กรรมการ ปธ.ประจวบฯ
21 ยอห์น พะงิ ประสงค์สันติภาพ กรรมการ ปธ.แม่แจ่ม

คณะกรรมการเซอร์ร่า เขต 140 (ปี 2008-2009)

ลำดับ
ชื่อ
ตำแหน่ง
ตำแหน่งอื่น
1 คุณพ่อ จิตตาธิการ  
2 ราฟาเอล ชัยณรงค์ มนเทียรวิเชียรฉาย ที่ปรึกษา  
3 พอลแมรี่  สุวิช  สุวรุจิพร   ที่ปรึกษา  
4 ลูกา  ไพโรจน์           วิจิตรพร ที่ปรึกษา/อดีตประธาน  
5 ยอห์นแมรี่  บุญขีด  เรไร  ที่ปรึกษา  
6 ยอร์ช  พิเชษฐ์         รุจิรัตน์ ที่ปรึกษา  
7 ยอแซฟ ประดิษฐ์ โลหะวิริยะศิริ ที่ปรึกษา  
8 เทเรซาอัญชัญ   จาตุกัญญาประทีป                ประธาน  
9

มารีอา  ประภัสสร   อรรถมานะ

ว่าที่ประธาน  
10   รองประธานฝ่ายกิจกรรม  
11 มารีอา  ประภัสสร   อรรถมานะ รองประธานฝ่ายกระแสเรียก  
12 ลูซีอา  สมพร นุชบ้านป่า   รองประธานฝ่ายสมาชิก  
13 ยอร์ช  พิเชษฐ์         รุจิรัตน์ รองประธานฝ่ายสื่อสาร  
14 เปาโล  จำลอง         หอสุวรรณ เหรัญญิก  
15 เปาโล  เจริญ           คำปัน เลขานุการ  
16 ยวงบอสโก  เสรี ขันธปรีชา ผู้ช่วยเลขานุการ  
17

เปาโล  ประชา         สังขรัตน

กรรมการ  
18 เปโตร  บัญชา         มหาพรึกพงษ์  กรรมการ  
19 อันนา  อภิญญา     มหัคฆพงค์ กรรมการ  
20 มารีอา  ศรีสุภัค      กาญจนสินธ์ กรรมการ  
21 มารีอา  วารินทร์     สีสดใส กรรมการ  
22 เทเรซา  สุดารัตน์     สิทธิ กรรมการ  
23 เปาโล   วันชาติ   คล้ายอ้น  กรรมการ  
24 ปราตริก  บุญศรี   สมบูรณ์พูลเพิ่ม  กรรมการ  

Go Top
Back to Homepage