เซอร์ร่าเขต 140

 

เซอร์ร่ากลุ่มกรุงเทพฯ
หน้าหลัก ความเป็นมา ข่าว-กิจกรรม สมาชิก เอกสาร

ประวัติความเป็นมา

คุณพ่อกลาร่า มิสชันนารีคณะเมรี่โนลด์จากฮ่องกง
ได้มาประเทศไทยพร้อมกับสมาชิกเซอร์ร่า ประมาณ 6 - 7 คน ในเดือนกุมภาพันธ์ ค.ศ 1980
พวกเขาได้ติดต่อคุณมสาร แจ้งความประสงค์ที่จะนำคณะเซอร์ร่ามาเปิดในประเทศไทย

คุณยูลีอูส มสาร วงศ์ภักดี ประธานคณะวินเซนต์ เดอ ปอล แห่งประเทศไทยคุณมสารได้พาคุณพ่อกลาร่าและคณะพบคุณพ่อสมศักดิ์ที่ “วัดอิมแมร์คิวเลต คอนเซ็ปชัญ” หรือ “วัดแม่พระผู้ปฏิสนธินิรมล“

รับใบรับรอง เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 1982 ( 2525 )
คุณพ่อสมศักดิ์ ธิราศักดิ์
จิตตาธิการ องค์แรกในประเทศไทย
คุณปอลแมรี่ สุวิช สุวรุจิพร
ประธานคณะเซอร์ร่าท่านแรกในประเทศไทย


ประธานคณะเซอร์ร่ากลุ่มกรุงเทพฯ ในอดีตถึงปัจจุบัน

ประธานท่านที่ 1                 1980-1981       บ.ปอลแมรี่  สุวิช  สุวรุจิพร
ประธานท่านที่ 2                 1981-1982         บ.ปอลแมรี่  สุวิช  สุวรุจิพร
ประธานท่านที่ 3               1982-1983         บ.ปอลแมรี่  สุวิช  สุวรุจิพร
ประธานท่านที่.4               1983-1984        บ.ปอลแมรี่  สุวิช  สุวรุจิพร
ประธานท่านที่ 5               1984-1985        บ.ยอแซฟ  วินิจ  วสุพงศ์พิพัฒน์
ประธานท่านที่ 6               1985-1986        บ.ดอมีนิก ซาเวรีโอ ภูวนารถ วิพุธานุพงษ์
ประธานท่านที่ 7                1986-1987        บ.ดอมีนิก ซาเวรีโอ ภูวนารถ วิพุธานุพงษ์
ประธานท่านที่ 8                1987-1988        บ.ฟรังซีสโก ไพรัช  อนงค์จรรยา
ประธานท่านที่ 9                 1988-1989        บ. ดอมีนิก  พูลศักดิ์    ชัยอัมพร
ประธานท่านที่ 10              1989-1990        บ. ยอห์น  ศิริ    แสงหาญ
ประธานท่านที่ 11           1990-1991         บ. ยอแซฟ อภินันท์ จารุรัตนรงค์
ประธานท่านที่ 12           1991-1992         บ. เปโตร แมรี่  สงวน   ธนารักษ์
ประธานท่านที่ 13              1992-1993        บ. ยอแซฟ  ประดิษฐ์   โลหะวิริยะศิริ
ประธานท่านที่ 14           1993-1994        บ. ยวงบัปติสตา ไพโรจน์   สุทธิเกียรติ
ประธานท่านที่ 15              1994-1995        บ. เปโตร  สุนันท์    แหวนทองคำ
ประธานท่านที่ 16              1995-1996        บ. เปโตร แมรี่     สงวน     ธนารักษ์
ประธานท่านที่ 17              1996-1997        บ. วินเซนต์  อภิชาต    สิริวรนาด
ประธานท่านที่ 18              1997-1998        บ. ยอห์นบอสโก  เชาว์    กีรติพงศ์
ประธานท่านที่ 19           1998-1999        บ. อันเดร  วิรัตน์    อังกุรัตน์
ประธานท่านที่ 20              1999-2000        บ. ฟรังซีสเซเวียร  ยุทธนา   ทองกำผลา
ประธานท่านที่ 21           2000-2001        บ. ยวงบัปตีสตา  ไพโรจน์   สุทธิเกียรติ
ประธานท่านที่ 22              2001-2002       บ. ยอแซฟ ประจวบ   อนนตพันธ์
ประธานท่านที่ 23           2002-2003        บ. ฟรังซีสเซเวียร  ยุทธนา    ทองกำผลา
ประธานท่านที่ 24           2003-2004        ซ.  มารีอา  ประภัสสร  อรรถมานะ
ประธานท่านที่ 25           2004-2005        ซ  เทเรซา  ทิพากร    เรืองวุฒิชนะพืช.
ประธานท่านที่ 26   2005-2006
ประธานท่านที่ 27   2006-2007
ประธานท่านที่ 28   2007-2008
ประธานท่านที่ 29   2008-2009        มารีอา  ประภัสสร  อรรถมานะ
ประธานท่านที่ 30   2009-2010
ประธานท่านที่ 31   2010-2011
ประธานท่านที่ 32   2011-2012
ประธานท่านที่ 32   2012-2013
ประธานท่านที่ 32   2013-2014        มารีอาพัทยา  อนงค์จรรยา
ประธานท่านที่ 32   2014-2015        มารีอา  ประภัสสร  อรรถมานะ
ประธานท่านที่ 32   2015-2016
ประธานท่านที่ 32   2016-2017


คณะกรรมการปี 2014-2015

ลำดับ
ชื่อ
ตำแหน่ง
1
2
3
4
5
6
7
8
9

คุณพ่อยอห์น บัปติสต์ วิวัฒน์ แพร่สิริ
มารีอาประภัสสร อรรถมานะ

ยอแซฟประดิษฐ์      โลหะวิริยศิร
ยอแซฟวินิจ  วสุพงศ์พิพัฒน์
ยวงบอสโกเชาว์  กีรติพงศ์
อันเดรวิรัตน์  อังกุรัตน์
วินเซนต์อภิชาติ  สิริวรนาค
มารีอาทิพากร  เรืองวุฒิชนะพืช

จิตตาธิการ
ประธาน
ว่าที่ประธาน
รองประธานฝ่ายกิจกรรม
รองประธานฝ่ายกระแสเรียก
รองประธานฝ่ายสมาชิก
รองประธานฝ่ายสื่อสาร
เหรัญญิก
เลขานุการ

คณะกรรมการปี 2013-2014

ลำดับ
ชื่อ
ตำแหน่ง
1
2
3
4
5
6
7
8
9

คุณพ่อเปโตร สุพจน์ ฤกษ์สุจริต
มารีอาพัทยา  อนงค์จรรยา

ยอแซฟวินิจ  วสุพงศ์พิพัฒน์
มารีอาประภัสสร อรรถมานะ
ยวงบอสโกเชาว์  กีรติพงศ์
อันเดรวิรัตน์  อังกุรัตน์
วินเซนต์อภิชาติ  สิริวรนาค
มารีอาทิพากร  เรืองวุฒิชนะพืช

จิตตาธิการ
ประธาน
ว่าที่ประธาน
รองประธานฝ่ายกิจกรรม
รองประธานฝ่ายกระแสเรียก
รองประธานฝ่ายสมาชิก
รองประธานฝ่ายสื่อสาร
เหรัญญิก
เลขานุการ

คณะกรรมการ ปี 2008-2009

ลำดับ
ชื่อ
ตำแหน่ง
1
2
3
4
5
6
7
8
9
คุณพ่อ ยอแซฟ วิชชุกรณ์ เกตุภาพ
มารีอา ประภัสสร อรรถมานะ

เปโตร สุนันท์ แหวนทองคำ
ยอแซฟ วินิจ วสุพงศ์พิพัฒน์
วินเซนต์ อภิชาติ สิริวรนาค
เปโตร บัญชา มหาพรึกษ์พงษ์
ยวงบัปติสตา ไพโรจน์ สุทธิเกียรติ
มารีอา ทิพากร เรืองวุฒิชนะพืช
จิตตาธิการ
ประธาน
ว่าที่ประธาน
รองประธานฝ่ายกิจกรรม
รองประธานฝ่ายกระแสเรียก
รองประธานฝ่ายสมาชิก
รองประธานฝ่ายสื่อสาร
เหรัญญิก
เลขานุการ

 

Back to District 140