เซอร์ร่าเขต 140

 

เซอร์ร่ากลุ่มกรุงเทพฯ
หน้าหลัก ความเป็นมา ข่าว-กิจกรรม สมาชิก เอกสาร


เซอร์ร่ากลุ่มกรุงเทพฯ เขต 140
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

ปัจจุบันมีสมาชิกทั้งสิ้น 32 คน (1 พฤษภาคม 2008)
สมาชิกสามัญ 30 คน สมาชิกทดลอง 2 คน

รับใบรับรอง เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 1982 (2525)

 

คุณพ่อยอห์น บัปติสต์ วิวัฒน์ แพร่สิริ
จิตตาธิการ


คุณประภัสสร อรรถมานะ
ประธาน

คณะกรรมการปี 2017-2018

ลำดับ
ชื่อ
ตำแหน่ง
1
2
3
4
5
6
7
8
9

คุณพ่อยอห์น บัปติสต์ วิวัฒน์ แพร่สิริ
มารีอาประภัสสร อรรถมานะ

จิตตาธิการ
ประธาน
ว่าที่ประธาน
รองประธานฝ่ายกิจกรรม
รองประธานฝ่ายกระแสเรียก
รองประธานฝ่ายสมาชิก
รองประธานฝ่ายสื่อสาร
เหรัญญิก
เลขานุการ

 

Back to District 140