เซอร์ร่าเขต 140

 

กลุ่มเซอร์ร่าเชียงใหม่
หน้าหลัก ประวัติความเป็นมา ข่าว-กิจกรรม สมาชิก เอกสาร

เซอร์ร่ากลุ่ม เชียงใหม่

ประวัติการก่อตั้ง

ต้นปี ค.ศ. 1980 คุณพ่อโยเซฟ คาร์รา จิตตาธิการเซอร์ร่าจากฮ่องกง มาติดต่อคุณพ่อสมศักดิ์ ธิราศักดิ์ เจ้าอาวาสวัดคอนเซปชัญในขณะนั้น เพื่อแนะนำ “คณะเซอร์ร่า”

- พฤษภาคม 1982 สมาชิกเซอร์ร่าชุดแรกกลุ่มคอนเซปชัญ จำนวน 34 ท่าน ได้ปฏิญาณตน นับเป็นการเริ่มต้นของคณะเซอร์ร่าอย่างเป็นทางการในประเทศไทย

มกราคม 1985 เริ่มกลุ่มที่ 2 ที่วัด / รร.เซนต์จอห์น

- - 8 พฤษภาคม 1987 ประธานเซอร์ร่าสากล มร.แมคเคออน มาเยี่ยมเซอร์ร่าประเทศไทย
และไปเยี่ยมสังฆมณฑลเชียงใหม่ พร้อมสมาชิกเซอร์ร่าจากกรุงเทพฯ และเซนต์จอห์น เพื่อเตรียมเปิดคณะเซอร์ร่าเชียงใหม่

คณะเซอร์ร่าเชียงใหม่ ได้รับการรับรองจากองค์การเซอร์ร่าสากลเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม  ค.ศ.1989
หนังสือรับรองเลขที่ 691 
เป็นกลุ่มที่ 3 ของประเทศไทยและเป็นกลุ่มที่ 1 ของสังฆมณฑลเชียงใหม่

ตุลาคม 1989 สมาชิกคณะเซอร์ร่าเชียงใหม่ปฏิญาณตน จำนวนสมาชิก 22 คน

จิตตาธิการะยะแรกได้แก่ คุณพ่อวิชัย แสนสุดสวาท  - คุณพ่อนิพจน์ เทียนวิหาร
และ คุณพ่อทัศน์ศิลป์ นวลคำมา


ทำเนียบประธานกลุ่ม

ลำดับ
ชื่อ
ปี
1 ยอห์นบอสโกเสรี ขันธปรีชา
2009-2012
2 มารีอา พวงรัตน์   เวโรจน์
poungrat@gmail.com
2012-2013
3 เปาโล ชนะพันธ์ หอสุวรรณ์ 2016-2017
     

คณะกรรมการปี 2017-2018

ลำดับ
ชื่อ
ตำแหน่ง
1
2
3
4
5
6
7
8
9

คุณพ่อสุรสิทธิ์ ชุ่มศรีพันธุ์
เปโตร วิชัย ศิริรัตน์ ์
    
จิตตาธิการ
ประธาน
ว่าที่ประธาน
รองประธานฝ่ายกิจกรรม
รองประธานฝ่ายกระแสเรียก
รองประธานฝ่ายสมาชิก
รองประธานฝ่ายสื่อสาร
เลขานุการ
เหรัญญิก

คณะกรรมการปี 2016-2017

ชื่อ

ตำแหน่ง

โทรศัพท์

คุณพ่อแสงชัย ไอ่จาง

จิตตาธิการ

เปาโล ชนะพันธ ์หอสุวรรณ์

ประธาน

081-473-7804

เปโตร สยอง กิจพิทักษ์

ว่าที่ประธาน / รองประธานฝ่ายกิจกรรม

081-028-8387

เปโตร สมเดช อัตธรรมรัตน์

รองประธานฝ่ายกระแสเรียก

093-228-7997

เปโตร วิชัย ศิริรัตน์

รองประธานฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์

081-671-9115

หลุยส์ มานะ เนียมพรหมราช

รองประธานฝ่ายสื่อสารสัมพันธ์

098-542-3956

ลูกา ไพโรจน์วิจิตรพร

เหรัญญิก

081-960-0795

เปาโล เจริญค าปัน

เลขานุการ

084-617-4246

 

คณะกรรมการปี 2012-2013

ลำดับ
ชื่อ
ตำแหน่ง
1
2
3
4
5
6
7
8
9
คุณพ่อสุรสิทธิ์ ชุ่มศรีพันธุ์
มารีอา พวงรัตน์   เวโรจน์
ยอห์นบอสโกเสรี ขันธปรีชา
ยอห์นบอสโกเสรี ขันธปรีชา
หลุยส์  มานะ เนียมพรหมราช
เปโตร สยอง กิจพิทักษ์  
เปาโล ชนะพันธ์ หอสุวรรณ
ลูกา  ไพโรจน์   วิจิตรพร  
เปาโล เจริญ  คำปัน
    
จิตตาธิการ
ประธาน
ว่าที่ประธาน
รองประธานฝ่ายกิจกรรม
รองประธานฝ่ายกระแสเรียก
รองประธานฝ่ายสมาชิก
รองประธานฝ่ายสื่อสาร
เลขานุการ
เหรัญญิก

คณะกรรมการปี 2011-2012

ลำดับ
ชื่อ
ตำแหน่ง
1
2
3
4
5
6
7
8
9
คุณพ่อสุรสิทธิ์ ชุ่มศรีพันธุ์

มารีอา พวงรัตน์   เวโรจน์
ยอห์นบอสโกเสรี ขันธปรีชา
หลุยส์  มานะ เนียมพรหมราช
เปโตร สยอง กิจพิทักษ์  
เปาโล ชนะพันธ์ หอสุวรรณ
ลูกา  ไพโรจน์   วิจิตรพร  
เปาโล เจริญ  คำปัน
จิตตาธิการ
ประธาน
ว่าที่ประธาน
รองประธานฝ่ายกิจกรรม
รองประธานฝ่ายกระแสเรียก
รองประธานฝ่ายสมาชิก
รองประธานฝ่ายสื่อสาร
เลขานุการ
เหรัญญิก

 

สมาชิกปี 2012

ที่ นักบุญ ชื่อ - นามสกุล สถานภาพ
1  เปาโล ประชา สังขรัตน์ สมทบ
2 เปโตร สมชาติ พัชรากิตติ สมทบ
3 ออกัสติน ณรงค์ สุขหทัยนิรันดร์ สมทบ
4 เปโตร วิชัย ศิริรัตน์ สมาชิก
5 เปโตร สยอง กิจพิทักษ์ สมาชิก
6 ยอแซฟ พรชัย กายสุต สมทบ
7 เปโตร มานพ เลาหบุตร สมทบ
8 หลุยส์ มานะ เนียมพรหมราช สมาชิก
9 เปาโล มานิจ แย้มกรรณ์ สมาชิก
10 ยอแซฟ พรพจน์ ศรีมหาโชตะ สมทบ
11 เปาโล เจริญ คำปัน สมาชิก
12  เปโตร เกษม ไชยพร สมาชิก
13  เปาโล ชนะพันธ์ หอสุวรรณ์ สมาชิก
14 ยวงบอสโก เสรี ขันธปรีชา สมาชิก
15 ลูกา ไพโรจน์ วิจิตรพร สมาชิก
16 อันตน ประจักษ์ เจียจวบศิลป์ สมทบ*
17 มารีอา พวงรัตน์ เวโรจน์ สมาชิก
18 โทมัส เรวัติ ยั่งยืน สมทบ
19 ซีมอน มนัส ยวงอัคเรศ สมทบ
20 เปโตร สมศรี แสงสว่าง สมทบ
21 ยอแซฟ สิริพงษ์ ธัญวงค์ สมาชิก
22  ฟรังซิสโก ภักดี สร้างสุขดี สมทบ*
23 เปโตร ปรีชา วิจิตรพร สมาชิก
24 ฟรังซิสโก เพียร วังมณี สมทบ*
25 เปโตร สมเดช อัฐธรรมรัตน์ สมทบ*
26 เปโตร พิสิทธิ์ ดำรงศักดิ์ สมาชิก
27 ลอเรนต์ สมพงษ์ อัฐธรรมรัตน์ สมทบ*
28 เปาโล สุดใจ วรรณประทีป RIP


 

Back to District 140