เซอร์ร่าเขต 140

 

กลุ่มเซอร์ร่าเชียงใหม่
หน้าหลัก ประวัติความเป็นมาิ ข่าว-กิจกรรม สมาชิก เอกสาร


กลุ่มเซอร์ร่า เชียงใหม่
ที่ตั้ง
อาสนวิหารพระหฤทัย เชียงใหม่
225 ถ.เจริญประเทศ ต.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
โทร.(053) 271-859 แฟกซ์.(053) 271-861

คุณพ่อสุรสิทธิ์ ชุ่มศรีพันธุ์
จิตตาธิการ


เปโตร วิชัย ศิริรัตน์ ์
ประธาน

จำนวนสมาชิก
(ณ วันที่ 11 มิถุนายน 2012)
สมาชิกประจำการ 13 คน สมาชิกสมทบ 9+5 คน เสียชีวิต 1 คน

คณะกรรมการปี 2017-2018

ลำดับ
ชื่อ
ตำแหน่ง
1
2
3
4
5
6
7
8
9

คุณพ่อสุรสิทธิ์ ชุ่มศรีพันธุ์
เปโตร วิชัย ศิริรัตน์ ์
    
จิตตาธิการ
ประธาน
ว่าที่ประธาน
รองประธานฝ่ายกิจกรรม
รองประธานฝ่ายกระแสเรียก
รองประธานฝ่ายสมาชิก
รองประธานฝ่ายสื่อสาร
เลขานุการ
เหรัญญิก

สมาชิกปี 2012

ที่ นักบุญ ชื่อ - นามสกุล สถานภาพ
1  เปาโล ประชา สังขรัตน์ สมทบ
2 เปโตร สมชาติ พัชรากิตติ สมทบ
3 ออกัสติน ณรงค์ สุขหทัยนิรันดร์ สมทบ
4 เปโตร วิชัย ศิริรัตน์ สมาชิก
5 เปโตร สยอง กิจพิทักษ์ สมาชิก
6 ยอแซฟ พรชัย กายสุต สมทบ
7 เปโตร มานพ เลาหบุตร สมทบ
8 หลุยส์ มานะ เนียมพรหมราช สมาชิก
9 เปาโล มานิจ แย้มกรรณ์ สมาชิก
10 ยอแซฟ พรพจน์ ศรีมหาโชตะ สมทบ
11 เปาโล เจริญ คำปัน สมาชิก
12  เปโตร เกษม ไชยพร สมาชิก
13  เปาโล ชนะพันธ์ หอสุวรรณ์ สมาชิก
14 ยวงบอสโก เสรี ขันธปรีชา สมาชิก
15 ลูกา ไพโรจน์ วิจิตรพร สมาชิก
16 อันตน ประจักษ์ เจียจวบศิลป์ สมทบ*
17 มารีอา พวงรัตน์ เวโรจน์ สมาชิก
18 โทมัส เรวัติ ยั่งยืน สมทบ
19 ซีมอน มนัส ยวงอัคเรศ สมทบ
20 เปโตร สมศรี แสงสว่าง สมทบ
21 ยอแซฟ สิริพงษ์ ธัญวงค์ สมาชิก
22  ฟรังซิสโก ภักดี สร้างสุขดี สมทบ*
23 เปโตร ปรีชา วิจิตรพร สมาชิก
24 ฟรังซิสโก เพียร วังมณี สมทบ*
25 เปโตร สมเดช อัฐธรรมรัตน์ สมทบ*
26 เปโตร พิสิทธิ์ ดำรงศักดิ์ สมาชิก
27 ลอเรนต์ สมพงษ์ อัฐธรรมรัตน์ สมทบ*
28 เปาโล สุดใจ วรรณประทีป RIP

 

Back to District 140