เซอร์ร่าเขต 140

 

คณะเซอร์ร่าอาสนวิหารแม่พระบังเกิด บางนกแขวก
หน้าหลัก ความเป็นมา ข่าว-กิจกรรม สมาชิก เอกสาร


คณะเซอร์ร่าอาสนวิหารแม่พระบังเกิด
อัครสังฆมณฑลราชบุรี
ตั้งอยู่ที่  ต.บางนกแขวก  อ.บางคนที  จ.สมุทรสงคราม  75120
โทร. 034-761347

ปัจจุบันมีสมาชิกทั้งสิ้น   คน (1 พฤษภาคม 2008)
สมาชิกสามัญ - คน สมาชิกทดลอง คน

ใบรับรองเลขที่ 786  ลงวันที่ 

จิตตาธิการ
คุณพ่อ

ประธาน
คุณสายสุนีย์ เสียงไพเราะ

คณะกรรมการปี 2017-2018

ลำดับ
ชื่อ
ตำแหน่ง
1
2
3
4
5
6
7
8
9


คุณสายสุนีย์ เสียงไพเราะ

จิตตาธิการ
ประธาน
ว่าที่ประธาน
รองประธานฝ่ายกิจกรรม
รองประธานฝ่ายกระแสเรียก
รองประธานฝ่ายสมาชิก
รองประธานฝ่ายสื่อสาร
เหรัญญิก
เลขานุการ

 

Back to District 140