คณะเซอร์ร่าอาสนวิหารแม่พระบังเกิด บางนกแขวก
หน้าหลัก ความเป็นมา ข่าว-กิจกรรม สมาชิก เอกสาร


สมาชิกคณะเซอร์ร่าอาสนวิหารแม่พระบังเกิด

จำนวนสมาชิก
ปัจจุบัน (ปี ค.ศ. 2021) มีจำนวนสมาชิกทั้งสิ้น 5 คน
เป็นสมาชิกสามัญประจำการ - คน สมาชิกสมทบ 5 คน


ที่

นักบุญ / ชื่อ-นามสกุล

สถานภาพ

ที่อยู่ / E-mail

โทรศัพท์

วันเกิด

วันปฏิญาณ

 1. 1

เทเรซา สายสุนีย์ เสียงไพเราะ
Theresa Saisunee Seangpairoh

สมทบ

91 หมู่ 6 ต.บางนกแขวก อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม  75120

086-757-5471
099-441-7227

12/07/1949

24/01/1993

 1. 2

ลูซีอา เดือนฉาย จรัสศรี
Lucia Duenchai Charatsri

สมทบ

56 หมู่ 1 ต.บางยี่รงค์ อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม  75120

034-761461

20/01/1937

24/01/1993

 1. 3

มารีอา ประไพ กอประเสริฐถาวร
Maria Prapai Koprasertthavorn

สมทบ

1 หมู่ 7 ต.บางนกแขวก อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม  75120

034-761613

10/01/1941

15/07/2001

 1. 4

เทราซา ละออง ฉายาบรรณ์
Theresa Laong Chayaban

สมทบ

7 หมู่ 6 ต.บางนกแขวก อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม  75120

034-761659

06/06/1935

24/01/1993

 1. 5

ยาโกเบ ยุทธ  คงสถาพรชัย
Jacob Yuth Kongsathapornchai

สมทบ

4 หมู่ 6 ต.บางนกแขวก อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม  75120

034-730465

18/10/1941

15/07/2001

 1. 6

ลูซีอา รุ่งฤดี  ถวิลรักษ์

ย้ายที่อยู่

57 หมู่ 1 ต.บางยี่รงค์  อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม  75120

 1. 7

มารีอา ศรีสุภัค กาญจนสินธุ์

ย้ายที่อยู่

45 หมู่ 10 ต.บางยี่รงค์  อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม  75120

034-768362 086-177-8023

30/01/1958

15/07/2001

 1. 8

มารีอา วนิดา รุ่งศิริชัยรัตน์

ย้ายที่อยู่

41 หมู่ 7 ต.บางนกแขวก อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม  75120

034-761801 089-255-9180

08/11/1949

24/01/1993

 1. 9

เทราซา ปรีดา มณีนพรัตน์

ย้ายที่อยู่

36 หมู่ 1 ต.โรงหีบ  อ.บางคนที
จ.สมุทรสงคราม  75120

034-768160

09/01/1941

15/07/2001

 1. 10

เทราซา อุบล ระงับพิศม์

ย้ายที่อยู่

17 หมู่ 2 ต.บางยี่รงค์ อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม  75120

034-768090

29/04/1948

24/01/1993

 1. 11

อักแนส ประไพพิศ ปักษา

ย้ายที่อยู่

35/3 หมู่ 2 ต.บางยี่รงค์ อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 75120

29/04/1958

15/07/2001

 1. 12

ยอห์น นิมิตร ฤทธิปัญญา

ย้ายที่อยู่

36 หมู่ 10 ต.บางนกแขวก อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม  75120

034-761118  034-730860

06/02/1943

24/01/1993

 1. 13

กาทารีนา สุปราณี ยอแซฟ

ย้ายที่อยู่

6 หมู่ 1 ต.บางยี่รงค์ อ.บางคนที
จ.สมุทรสงคราม  75120

034-768175

15/07/2001

 1. 14

ยุพิน  เทพอำนวย

ย้ายที่อยู่

             

 1. 15

อรุณี  พึ่งยนต์

ย้ายที่อยู่

             

 1. 16

เพ็ญจันทร์  วีระปรีชานท์

ย้ายที่อยู่

             

 1. 17

โยเซฟ วิเนตร  สินอนันตชัย

ย้ายที่อยู่

15 หมู่ 1 ต.บางยี่รงค์ อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม  75120

034-734336

17/02/1947

24/01/1993

 1. 18

อันตน อุดม  รุจิรัตน์

เสียชีวิต

10 หมู่ 1 ต.บางยี่รงค์ อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม  75120

034-761236 034-734117

03/08/1931

24/01/1993

 1. 19

อันตน ไพรินทร์  บรรเลงจิต

เสียชีวิต

61 หมู่ 10 ต.บางยี่รงค์  อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม  75120

034-761547

15/03/1936

24/01/1993

 1. 20

เอากุสติน รณรงค์  เทพอำนวย

เสียชีวิต

38 หมู่ 2 ต.บางนกแขวก อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม  75120

085-067-8815

16/04/1941

24/01/1993

 1. 21

ยอห์น มานะ  กู้ชาติ

เสียชีวิต

26 หมู่ 1 ต.บางยี่รงค์ อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม  75120

089-152-1675

11/10/1940

24/01/1993

 1. 22

ยอห์น ชูศักดิ์  ตนประเสริฐ

เสียชีวิต

6 หมู่ 5 ต.บางคนที อ.บางคนที
จ.สมุทรสงคราม  75120

034-761067

01/01/1932

15/07/2001

 1. 23

โยเซฟ วัฒน์  เตชะสกุล

เสียชีวิต

11 หมู่ 2 ต.บางนกแขวก อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม  75120

034-761549

19/01/1925

24/01/1993

 1. 24

เยนอเวฟา แจ่ม  โกมล

เสียชีวิต

2 หมู่ 10 ต.บางยี่รงค์ อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม  75120

034-761548

24/07/1929

24/01/1993

 1. 25

โรซา ราตรี  ทองใบ

เสียชีวิต

29 หมู่ 6 ต.บางยี่รงค์ อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม  75120

034-734369

24/12/1932

24/01/1993

 

Back to District 140