เซอร์ร่าเขต 140

 

เซอร์ร่ากลุ่มวัดนักบุญยอแซฟ บ้านโป่ง
หน้าหลัก ประวัติความเป็นมา ข่าว-กิจกรรม สมาชิก เอกสาร


เซอร์ร่ากลุ่มวัดนักบุญยอแซฟ บ้านโป่ง
Serra Club of St. Joseph Catholic Church Banpong

ที่ตั้ง
วัดนักบุญยอแซฟ บ้านโป่ง
ตู้ ปณ.24 อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110
โทร. 032-211-188 โทรสาร. 032-341-094

สังฆมณฑลราชบุรี

เริ่มก่อตั้งเป็นกลุ่มทดลอง เมื่อวันที่ ...
หนังสือรับรองเลขที่ 1008 ลงวันที่ 15 เมษายน ค.ศ. 2001

หนังสือแต่งตั้ง

จำนวนสมาชิก
ปัจจุบันมีสมาชิกประจำการทั้งสิ้น 51 คน
(ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2012)

คุณพ่อยอห์น ลิสซันดริน
จิตตาธิการ


ยาโกเบนฤชัย เสนางค์นารถ
ประธาน

คณะกรรมการปี 2019-2020

รายชื่อ

ตำแหน่ง

โทรศัพท์

คุณพ่อยอห์น ลิสซันดริน

จิตตาธิการ

086-802-4548

ยาโกเบนฤชัย เสนางค์นารถ

ประธาน

097-978-9286

เปาโลวิชานันท์ เสนางค์นารถ

ว่าที่ประธาน

085-901-3481

ยอแซฟสงวน สงวนวารินทร์
มารีอาวารินทร์ จันลา

รองประธาน
ฝ่ายกิจกรรม

081-378-0746
085-507-4447

เปโตรพิทักษ์ ชิดเครือ
เทเรซาภาวนา ลิ้มอำไพ

รองประธาน
ฝ่ายกระแสเรียก

086-368-7359
089-204-2696

ยอร์จพิเชษฐ์ รุจิรัตน์
อักเนสจันทร์เพ็ญ ดีเอี่ยม

รองประธาน
ฝ่ายสื่อสาร

081-943-1658
081-178-5306

โรซาอภิวันท์ เสนางค์นารถ

รองประธานฝ่ายสมาชิก

084-676-4226

เปโตรธีรวัฒน์ ลิ้มอำไพ

เลขานุการ

089-206-4709

คุณธราดล นัฏสุภัคพงศ์

เหรัญญิก

088-859-1043


 

Back to District 140