เซอร์ร่าเขต 140

 

คณะเซอร์ร่ากลุ่มแม่พระฟาติมา (ประจวบคีรีขันธ์)
หน้าหลัก ประวัติความเป็นมา ข่าว-กิจกรรม สมาชิก เอกสาร

ประวัติความเป็นมา
เซอร์ร่ากลุ่มวัดแม่พระฟาติมา (ประจวบคีรีขันธ์)

เริ่มก่อตั้งเป็นกลุ่มทดลอง เมื่อวันที่ ?
ได้รับการรับรองจากองค์การเซอร์ร่าสากลเป็นลำดับที่ ?
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 1995

ประวัติเซอร์ร่าวัดแม่พระฟาติมา ประจวบฯ


คณะกรรมการปี 2011-2012

ลำดับ
ชื่อ
ตำแหน่ง
1
2
3
4
5
6
7
8
9

คุณพ่อ
คุณวารินทร์ ศรีสดใส

จิตตาธิการ
ประธาน
ว่าที่ประธาน
รองประธานฝ่ายกิจกรรม
รองประธานฝ่ายกระแสเรียก
รองประธานฝ่ายสมาชิก
รองประธานฝ่ายสื่อสาร
เลขานุการ
เหรัญญิก

สมาชิกก่อตั้ง

ลำดับที่ นักบุญ ชื่อ-นามสกุล สถานภาพ
1 มารีอา วารินทร์  ศรีสดใส สมาชิก
2 ยอห์นบอสโก ชาญ  ฤทธิ์สารพิทักษ์ สมาชิก
3 อันนา เสมอ  ยนปลัดยศ สมาชิก
4 มารีอา สำรวม  ลิ้นทอง สมาชิก
5 อันนา อัมพร  จารุวิภาค สมาชิก
6 มารีอา ประดับ  ตนประเสริฐ สมาชิก
7 มารีอา สำลี  จิตอุทัศน์ สมาชิก
8 มารีอา ง่วนชุน  จิตอุทัศน์ สมาชิก
9 โรซา ระเบียบ  ไพศาลแสงอุดม สมาชิก
10 ฟรังซิสโก มนตรี  ทองศุภผล สมาชิก
11 มารีอา กอเร็ตตี บุญสม  สุขไพบูลย์   สมทบ
12 อันนา ประทุม  จันทนโสตถิ์ สมทบ
13 อักแนส ประกายดาว  อาณานุการ สมทบ
14 ยอแซฟ ณรงค์ชัย  ผดุงผล สมทบ
15 ยอแซฟ ณรงค์ ฉัตรบรรยงค์ สมทบ
16 ยอแซฟ สมพงษ์  อ่องนาวา สมทบ
17 อักแนส จุฑามาศ  เนื้อจีน สมทบ
18 หลุยส์ อนุ  ธีรานุวรรตน์ ย้าย
19 อันนา ศรีวรรณ  อิงคามาระธร ย้าย
20 กาทารีนา พยงค์  ระงับพิศม์ ย้าย
21 มารีอา   สายพิญ  มณีโชติ ย้าย
22 ฟรังซิสโก บรรยงค์  ชัยกุลเสรีวงศ์ เสียชีวิต
23 ฟรังซิสโก ประสิทธิ์  รุจิรัตน์ เสียชีวิต
24 ฟิลิบ สุกรี  ริ้วงาม เสียชีวิต
25 มารีอา สุมาลี  โรมันวงค์ เสียชีวิต

 

Back to District 140