เซอร์ร่าเขต 140

 

คณะเซอร์ร่ากลุ่มวัดแม่พระฟาติมา (ประจวบคีรีขันธ์)
หน้าหลัก ประวัติความเป็นมาิ ข่าว-กิจกรรม สมาชิก เอกสารวัดแม่พระฟาติมา
ตั้งอยู่ระหว่างหลักกิโลเมตรที่ 354-355 เลขที่ 91/1 ม.5 ถนนเพชรเกษม
ตำบลแสงอรุณ อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77130
ติดต่อ ... ตู้ ป.ณ.5 อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77130
โทร. 0-3261-1578, 0-3257-4444 โทรสาร 0-3257-4515
เจ้าอาวาส
คุณพ่อศักดิ์ชัย ตรีว่าอุดม
ผู้ช่วยเจ้าอาวาส
คุณพ่อไพฑูรย์ ยันงาม

คณะเซอร์ร่ากลุ่มวัดแม่พระฟาติมา ประจวบคีรีขันธ์
(Serra Club of Mother of Fatima Church)

จำนวนสมาชิก
ปัจจุบันมีจำนวนสมาชิก 17 คน

คุณพ่อศักดิ์ชัย ตรีว่าอุดม
จิตตาธิการ


มารีอา วารินทร์  ศรีสดใส
ประธานกลุ่ม

คณะกรรมการปี 2017-2018

ลำดับ
ชื่อ
ตำแหน่ง
1
2
3
4
5
6
7
8
9

คุณพ่อศักดิ์ชัย ตรีว่าอุดม
มารีอา วารินทร์ ศรีสดใส

จิตตาธิการ
ประธาน
ว่าที่ประธาน
รองประธานฝ่ายกิจกรรม
รองประธานฝ่ายกระแสเรียก
รองประธานฝ่ายสมาชิก
รองประธานฝ่ายสื่อสาร
เลขานุการ
เหรัญญิก


 

Back to District 140