เซอร์ร่าเขต 140

 

คณะเซอร์ร่าอาสนวืหารนักบุญอันนา
หน้าหลัก ความเป็นมา ข่าว-กิจกรรม สมาชิก เอกสาร

ประวัติความเป็นมา

กลุ่มอาสนวิหารนักบุญอันนา (นครสวรรค์) สังฆมณฑลนครสวรรค์

- - พฤษภาคม 1993 เริ่มเปิดคณะเซอร์ร่าโดยสมาชิกกลุ่มเชียงใหม่ และกรุงเทพฯ จำนวนสมาชิก 15 คน
- - 2 เมษายน 1995 รับใบแต่งตั้งอย่างเป็นทางการ
จิตตาธิการ
- คุณพ่อประจวบโชค ตรีโสภา
- คุณพ่อศิริชาญ เอียงผาสุก


คณะกรรมการปี 2021-2023

ชื่อ

ตำแหน่ง

ที่อยู่

โทรศัพท์

1.  อักเนส สุนีย์ ทรัพย์ประเสริฐ
Agnes Sunee Subprasert

ประธาน

8/6  ช .อัมรินทร์วิถี ต .ปากน้ำโพ
.เมืองจ .นครสวรรค์ 60000

086-930-3319

2. อันตน พรเลิศพันธ์รัตน์
Pornlert Phanrat

รป.ฝ่ายกิจกรรม

ช.87/3 ถ .สวรรค์วิถี ต .ปากน้ำโพ
.เมืองจ .นครสวรรค์60000

081-740-7864

3. ยอห์นแมรี่ บุญขีดเรไร
Boonkeet Rerai

รป. ฝ่ายกระแสเรียก

. 87/5  ถ .สวรรค์วิถี ต .ปากน้ำโพ
.เมืองจ .นครสวรรค์60000 boonkeet_rerai@hotmail.com

089-272-7277

4. อันนา บุษบา  ทองดี
Anna Budsaba Thongdee

รป.ฝ่ายสมาชิก

. 107/30  ถ .สวรรค์วิถี ต .ปากน้ำโพ
.เมืองจ .นครสวรรค์60000 Budsaba.noy@gmail.com

084-989-5790

5. เซซีลีอา นริศรา  แสงสุข
Narisara Sangsuk

รป. ฝ่ายสื่อสาร

.95  .สวรรค์วิถีต .ปากน้ำโพ
.เมืองจ .นครสวรรค์ 60000

081-037-1316

6. เทเรซา สุดารัตน์  สิทธิ
Sudarat Sitti

เหรัญญิก

196/147  ถ .โกรกพระ -นครสวรรค์
.เมืองจ .นครสวรรค์ 60000

081-532-1102

7. โรซา ญาณพัฒน์ เอี่ยมสวรรค์
Yanapat Aiemsawan

เลขานุการ

310/149  ม .ปิติวรรถถ .สวรรค์วิถี
.ปากน้ำโพ อ .เมืองจ .นครสวรรค์  60000

 

คณะกรรมการปี 2019-2021

ชื่อ

ตำแหน่ง

ที่อยู่

โทรศัพท์

1.เทเรซา สุดารัตน์  สิทธิ
SudaratSitti

ประธาน

196/147  ถ .โกรกพระ -นครสวรรค์
.เมืองจ .นครสวรรค์ 60000

081-532-1102

2.  อักเนสสุนีย์ ทรัพย์ประเสริฐ
Agnes SuneeSubprasert

ว่าที่ประธาน

8/6  ช .อัมรินทร์วิถี ต .ปากน้ำโพอ .เมือง
.นครสวรรค์ 60000

086-930-3319

3. อันนา รุ่งสุรีย์  อุทัยพัฒน์
RungsureeUthaiphat

รป.ฝ่ายกิจกรรม

. 99/1  ถ .สวรรค์วิถี ต .ปากน้ำโพ
.เมืองจ .นครสวรรค์60000

084-379-1397

4. อันนา บุษบา  ทองดี
Anna BudsabaThongdee

รป. ฝ่ายกระแสเรียก

. 107/30  ถ .สวรรค์วิถี ต .ปากน้ำโพ
.เมืองจ .นครสวรรค์60000 Budsaba.noy@gmail.com

084-989-5790

5. ยอห์นแมรี่ บุญขีดเรไร
BoonkeetRerai

รป.ฝ่ายสมาชิก

. 87/5  ถ .สวรรค์วิถี ต .ปากน้ำโพ
.เมืองจ .นครสวรรค์60000 boonkeet_rerai@hotmail.com

089-272-7277

6. อันตน พรเลิศพันธ์รัตน์
PornlertPhanrat

รป. ฝ่ายสื่อสาร

ช.87/3ถ .สวรรค์วิถี ต .ปากน้ำโพ อ .เมือง
.นครสวรรค์60000

081-740-7864

7. เซซีลีอา นริศรา  แสงสุข
NarisaraSangsuk

เหรัญญิก

.95  .สวรรค์วิถีต .ปากน้ำโพ
.เมืองจ .นครสวรรค์ 60000

081-037-1316

8.มารีอา ประภาพันธ์รัตน์
PrapaPhanrat

เลขานุการ

.92/8 .สวรรค์วิถีต .ปากน้ำโพ
.เมืองจ .นครสวรรค์ 60000

097-416-9655

คณะกรรมการปี 2017-2018

ลำดับ
ชื่อ
ตำแหน่ง
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

คุณพ่อ
คุณสุนีย์ ทรัพย์ประเสริฐ
       

จิตตาธิการ
ประธาน
ว่าที่ประธาน
รองประธานฝ่ายกิจกรรม
รองประธานฝ่ายกระแสเรียก
รองประธานฝ่ายสมาชิก
รองประธานฝ่ายสื่อสาร
เหรัญญิก
ผู้ช่วยเหรัญญิก
เลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ


 

Back to District 140