เซอร์ร่าเขต 140

 

เซอร์ร่ากลุ่มอาสนวิหารนักบุญอันนา (นครสวรรค์์)
หน้าหลัก ความเป็นมา คณะกรรมการ ข่าว-กิจกรรม สมาชิก เอกสาร


คณะเซอร์ร่าุ่กลุ่มอาสนวิหารนักบุญอันนา (นครสวรรค์์)
(Serra Club of St. Anne Cathedral)

ที่ตั้ง
อาสนวิหารนักบุญอันนา นครสวรรค์
.95 ถ.สวรรค์วิถี อ.เมือง จ.นครสวรรค์
60000
โทร. 056-222 608
สังฆมณฑลนครสวรรค์

วันก่อตั้ง
เริ่มก่อตั้งเป็นกลุ่มทดลอง เมื่อวันที่ ....
เป็นกลุ่มที่ ... ในประเทศไทย

ได้รับการรับรองจากองค์การเซอร์ร่าสากล ใบรับรองเลขที่ 822
ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์1995

จำนวนสมาชิก
ปัจจุบันมีจำนวนสมาชิกประจำการ 25 คน สมาชิกสมทบ 4 คน


คุณพ่อ
จิตตาธิการ

    
คุณสุนีย์ ทรัพย์ประเสริฐ
ประธาน


คณะกรรมการปี 2017-2018

ลำดับ
ชื่อ
ตำแหน่ง
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

คุณพ่อ
คุณสุนีย์ ทรัพย์ประเสริฐ
       

จิตตาธิการ
ประธาน
ว่าที่ประธาน
รองประธานฝ่ายกิจกรรม
รองประธานฝ่ายกระแสเรียก
รองประธานฝ่ายสมาชิก
รองประธานฝ่ายสื่อสาร
เหรัญญิก
ผู้ช่วยเหรัญญิก
เลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ


 

Back to District 140