เซอร์ร่าเขต 140

 

คณะเซอร์ร่าแม่แจ่ม
หน้าหลัก ความเป็นมา ข่าว-กิจกรรม สมาชิก เอกสาร

ประวัติความเป็นมา
คณะเซอร์ร่าแม่แจ่ม
Serra Club of Majam

ได้รับการรับรองจากองค์การเซอร์ร่าสกล
ใบรับรองเลขที่ 1042?  ลงวันที่ 
?

ปัจจุบันมีสมาชิกทั้งสิ้น 24  คน (ปี 2021)
สมาชิกสามัญ 12 คน สมาชิกสมทบ 12 คน

คณะกรรมการปี 2013-2014

ลำดับ
ชื่อ
ตำแหน่ง
1
2
3
4
5
6
7
8
9

คุณพ่อ ลอเรนซ์ ชาคริต แซ่ท้าว
วัฒน์ มั่คั่ง


จิตตาธิการ
ประธาน
ว่าที่ประธาน
รองประธานฝ่ายกิจกรรม
รองประธานฝ่ายกระแสเรียก
รองประธานฝ่ายสมาชิก
รองประธานฝ่ายสื่อสาร
เหรัญญิก
เลขานุการ

คณะกรรมการปี 2013-2014

ลำดับ
ชื่อ
ตำแหน่ง
1
2
3
4
5
6
7
8
9

คุณพ่อ ลอเรนซ์ ชาคริต แซ่ท้าว
เปโตร สงวน   อนุรักษ์ไทพงศ์

จิตตาธิการ
ประธาน
ว่าที่ประธาน
รองประธานฝ่ายกิจกรรม
รองประธานฝ่ายกระแสเรียก
รองประธานฝ่ายสมาชิก
รองประธานฝ่ายสื่อสาร
เหรัญญิก
เลขานุการ


 

Back to District 140