เซอร์ร่าเขต 140

 

คณะเซอร์ร่ากลุ่มพิษณุโลก
หน้าหลัก ประวัติความเป็นมา ข่าว-กิจกรรม สมาชิก เอกสาร

คณะเซอร์ร่าพิษณุโลก (Serra Club of Phisanulok)

ที่ตั้ง

วัดเซนต์นิโกลาส พิษณุโลก
228 ถนนวิสุทธิ์กษัตริย์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 6500
โทร. 0-5530-2621-2
สังฆมณฑลนครสวรรค์

วันก่อตั้ง
เริ่มก่อตั้งเป็นกลุ่มทดลอง เมื่อวันที่ 21  ตุลาคม  ค.ศ. 2001 / 2544
เป็นกลุ่มที่ 13 ในประเทศไทย

ได้รับการรับรองจากองค์การเซอร์ร่าสากลเป็นลำดับที่ 1039
วันที่  19  พฤษภาคม  ค.ศ. 2002 / 2545

จำนวนสมาชิก
ปัจจุบันมีจำนวนสมาชิกประจำการ 25 คน สมาชิกสมทบ 4 คน

คุณพ่อ แอนโทนี่ ประเสริฐ  สิทธิ
จิตตาธิการ
    
คุณสิริพร  มาตุรงค์พิทักษ์
ประธาน


คณะกรรมการปี 2017-2018

ลำดับ
ชื่อ
ตำแหน่ง
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

คุณพ่อ แอนโทนี่ ประเสริฐ  สิทธิ
คุณสิริพร  มาตุรงค์พิทักษ์ 
ลูซีอา สมพร  นุชบ้านป่า
มารีอา กาญจนา  เจียวัฒนากุล
คุณอัญชัน  จาตุกัญญาประทีป
ยวงบอสโก สุรพันธ์  สินอุดมไพศาล
คุณวันชาติ  ภูฐานันท์       
คุณป้อฮิ้น แซ่โจว              
คุณอัญชัน จาตุกัญญาประทีป  
คุณศิริพร  คูหาจิต
มารีอา มนธิรา  คูหาจิต
         

จิตตาธิการ
ประธาน
ว่าที่ประธาน
รองประธานฝ่ายกิจกรรม
รองประธานฝ่ายกระแสเรียก
รองประธานฝ่ายสมาชิก
รองประธานฝ่ายสื่อสาร
เหรัญญิก
ผู้ช่วยเหรัญญิก
เลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

 

Back to District 140