คณะเซอร์ร่ากลุ่มพิษณุโลก
หน้าหลัก ประวัติความเป็นมา ข่าว-กิจกรรม สมาชิก เอกสาร

คณะเซอร์ร่าพิษณุโลก (Serra Club of Phisanulok)

ที่ตั้ง

วัดเซนต์นิโกลาส พิษณุโลก
228 ถนนวิสุทธิ์กษัตริย์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 6500
โทร. 0-5530-2621-2
สังฆมณฑลนครสวรรค์

วันก่อตั้ง
เริ่มก่อตั้งเป็นกลุ่มทดลอง เมื่อวันที่ 21  ตุลาคม  ค.ศ. 2001 / 2544
เป็นกลุ่มที่ 13 ในประเทศไทย

ได้รับการรับรองจากองค์การเซอร์ร่าสากลเป็นลำดับที่ 1039
วันที่  19  พฤษภาคม  ค.ศ. 2002 / 2545

จำนวนสมาชิก
ปัจจุบันมีจำนวนสมาชิกประจำการ 25 คน สมาชิกสมทบ 4 คน

คุณพ่อ แอนโทนี่ ประเสริฐ  สิทธิ
จิตตาธิการ
    
ยอห์นบอสโก สุรพันธ์ สินอุดมไพศาล0
ประธาน


รายชื่อคณะกรรมการกลุ่มพิษณุโลกเขต 140 ปี 2019 – 2020

ชื่อ

ตำแหน่ง

ที่อยู่

โทรศัพท์

1. คุณพ่อแอนโทนี่ ประเสริฐ  สิทธิ

จิตตาธิการ
(เจ้าอาวาส)

วัดเซนต์นิโกลาส อ.เมือง จ.พิษณุโลก
65000 fathersitti@yahoo.com

081-311-9182

2. คุณพ่อลูกา สันติ  ปิตินิตย์นิรันดร์

ที่ปรึกษา
(อธิการบ้านเณรจอห์นปอลพิษณุโลก)

วัดเซนต์นิโกลาส อ.เมือง จ.พิษณุโลก
65000 Revsanti2001@gmail.com

086-927-2233

3.  ยอห์นบอสโก สุรพันธ์ สินอุดมไพศาล

ประธาน

6/1 ม.8 ต.มะขามสูง อ.เมือง
จ.พิษณุโลก 65000

089-8842-306

4. อักแนส วิภา อ่ำบางกระทุ่ม

ว่าที่ประธาน

102/2 ม.5 ต.อรัญญิก อ.เมือง
จ.พิษณุโลก 65000

081-534-0046

5. อากาทา สิริพร มาตุรงค์พิทักษ์

รป.ฝ่ายกิจกรรม

ร้านฟาติมา 52/2-3 ถ.นเรศวร
อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
s_maturongpituck@hotmail.com

081-962-5872

6. มารีอา อัมพร คูหาจิต

รป. ฝ่ายกระแสเรียก

450/5 หมู่ 8 ต.อรัญญิก อ.เมือง
จ.พิษณุโลก 65000

083-164-9520

7. อักแนส วิภา อ่ำบางกระทุ่ม

รป.ฝ่ายสมาชิก

102/2 ม.5 ต.อรัญญิก อ.เมือง
จ.พิษณุโลก 65000

081-534-0046

8. มอนิกา ศิริพร  คูหาจิต

รป. ฝ่ายสื่อสาร

 

089-644-2006

9. เทเรซา อัญชัน จาตุกัญญาประทีป

เหรัญญิก

143 ถ.เอกาทศรฐ อ.เมือง จ.พิษณุโลก
65000

081-886-6035

10. มารีอา กาญจนา เจียวัฒนากุล

เลขานุการ

 

099-206-8239

 

 

Back to District 140