กลุ่มเซอร์ร่านักบุญลูกา ลพบุรี
 
หน้าหลัก ประวัติความเป็นมาิ ข่าว-กิจกรรม สมาชิก เอกสาร

กลุ่มเซอร์ร่านักบุญลูกา ลพบุรี
วัดนักบุญลูกา บางขาม
ต.บางพึ่ง อ.บ้านหมี่ จ. ลพบุรี 15180
โทร. 0-3648-9118


คพ.
จิตตาธิการ

อันนา สมประสงค์ กูบทอง
ประธาน

คณะกรรมการปี 2017-2018

ลำดับ
ชื่อ
ตำแหน่ง
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
คพ.

อันนา สมประสงค์ กูบทอง
จิตตาธิการ
อดีตประธาน
ประธาน
ว่าที่ประธาน
รองประธานฝ่ายกิจกรรม
รองประธานฝ่ายกระแสเรียก
รองประธานฝ่ายสมาชิก
รองประธานฝ่ายสื่อสาร
เลขานุการ
เหรัญญิก


Back to District 140