เซอร์ร่าเขต 172
กลุ่มเซอร์ร่าศรีราชา
หน้าหลัก ประวัติความเป็นมา ข่าว-กิจกรรม สมาชิก เอกสาร


ประวัติความเป็นมากลุ่มเซอร์ร่าศรีราชา


กลุ่มเซอร์ร่าศรีราชา เริ่มตั้งเป็กลุ่มทดลองเื่มื่่อปี  2006
โดยการนำของมิสรัชนีกูล พวงผ่อง มีกลุ่มบางแสนเป็นพี่เลี้ยง


การประชุมครั้งแรก วันที่  .... 2008


ผู้เข้าร่วมประชุมครั้งแรก วันที่  .... 2008

องค์การเซอร์ร่าสากลได้พิจารณาอนุมัติรับรองอย่างเป็นทางการ  ในวันที่  26 มิถุนายน 2011
เป็นกลุ่มที่ 1151  ของโลก  และเป็นกลุ่มที่ 21  ในประเทศไทย
(ภาพใบรับรองขององค์การเซอร์ร่าสากล)

พิธีมอบใบรับรองและปฏิญาณตนสมาชิกครั้งแรกในวันที่ 26 มิถุนายน 2011
ณ วัดพระหฤทัยแห่งพระเยซูเจ้า ศรีราชา
มีสมาชิกเข้าปฏิญาณตนทั้งสิ้น  33 คน

RiP master Jade

ฟรังซิสเซเวียร์ เจตต์ฎางค์กูรณ์ พวงผ่อง สมาชิกเซอร์ร่ากลุ่มศรีราขา ประธานเซอร์ร่าเขต 172
ได้เข้าสู่อ้อมพระหัตถ์พระผู้เป็นเจ้า เวลา 05.00 น.
ชาตะ 9 ธันวาคม 2505 เกิดใหม่ในพระเจ้า 21 กันยายน 2563
ขอขอบพระคุณทุกคำภาวนาจากทุุกท่านมา ณ โอกาสนี้ด้วยค่ะ
มิสรัชนีกูล พวงผ่อง

คณะกรรมการ ปี 2019-2021

ชื่อ

ตำแหน่ง

โทรศัพท์

Email

1.  ฟรังซิสเซเวียร์

จิตตาธิการ

038-311-031
086-143-9248

 

   คุณพ่อมานพ  ปรีชาวุฒิ

Chaplain

2.  มารีอา

ประธาน

080-107-3461

nisafeap@hotmail.com

    นิสา  ศรีวิไล

President

3.  มาการีตา มารีย์ อาลาก๊อก

ว่าที่ประธาน

08-1687-7052

surapeeporn.khanyulai@th.fiujitsu-general.com

   นางสาวสุรภีภรณ์  คันยุไล

President elected

4. ฟรังซิสเซเวียร์

รป.ฝ่ายกิจกรรม

081-335-7533

jad3357533@gmail.com

    เจตต์ฎางค์กูรณ์ พวงผ่อง

Vice President / Activities

5.  แอนนา

รป.ฝ่ายกระแสเรียก

08-1636-2061

----

    ราณี   ผูกพันธ์

Vice President / Vocation

6.  อักแนส

รป.สมาชิก

08-1636-2061

----

    นางสมาน  คันยุไล

Vice President / Memberships

7.  มาการีตา มารีย์ อาลาก๊อก 

รป.สื่อสาร

08-1687-7052

surapeeporn.khanyulai@th.fiujitsu-general.com

    สาวสุรภีภรณ์  คันยุไล

Vice President communications

8.  มารีอา

เหรัญญิก

08-5393-5602

----

    โสม  กะตะศิลา

Treasurer

2. มารีอามักดาเลนา

เลขา

09-2268-2916

rach0990@gmail.com

    รัชนีกูล   พวงผ่อง

Secretary

คณะกรรมการ ปี 2017-2018

ลำดับ
ตำแหน่ง
ชื่อ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

จิตตาธิการ
ที่ปรึกษา
ประธานเขต 172
อดีตประธาน
ประธาน
ว่าที่ประธาน
รองประธานฝ่ายกิจกรรม
รองประธานฝ่ายกระแสเรียก
รองประธานฝ่ายสมาชิก
รองประธานฝ่ายสื่อสาร
เหรัญญิก
เลขานุการ

คุณพ่อฟรังซิสเซเวียร์ มานพ ปรีชาวุฒิ
ซิสเตอร์มิ่งขวัญ ผลมูล
ยอห์นบัปติสต์ วีระ ธาราสิงห์
มาการีตา มารีย์ อาลาก๊อก สุรภีภรณ์ คันยุไล
ฟรังซิส เซเวียร์ เจตต์ฎางค์กูรณ์  พวงผ่อง
อันนา มารีอา นิสา ศรีวิไล
เทเรซา ศศิธา คันยุไล
แอนนา รานี ผูกพันธ์
แอกเนส สมาน คันยุไล
เทเรซา รัชนก กาญจนาวรรณากร
มารีอา โสม กะตะศิลา
มารีอา มักดาเลนา รัชนีกูล พวงผ่อง


คณะกรรมการ ปี 2013-2014

  ยอแซฟ  คุณพ่อสุดเจน ฝ่นเรือง  ผู้ก่อตั้ง/จิตตาธิการ ปี ค.ศ.2006-2010    
  ยอห์น บัปติสต์  คุณพ่อวิเชียร ฉันทพิริยกุล  จิตตาธิการ ปี ค.ศ. 2010-ปัจจุบัน    
1 มารีอา มักดาเลนา  นางรัชนีกูล พวงผ่อง  ผู้ก่อตั้ง/อดีตประธาน ปี ค.ศ. 2006-2012 08-9603-0990 rach0990@gmail.com
2 มารีอา กอแรตตี  นางสมนึก พึ่งภักดิ์  อดีตประธาน ปี ค.ศ. 2012-2013 08-1861-3525 thohai2009@gmail.com
3 เทเรซา  นางรัชนก กาญจนาวรรณากร  ประธาน ปี ค.ศ. 2013-2014 08-9753-5234 nok.ratchanok@yahoo.com
4 ฟรังซิส เซเวียร์  นายเจตต์ฎางค์กูรณ์ พวงผ่อง  ว่าที่ประธาน ปี ค.ศ. 2014-2015 08-1335-7533 jad-pta@hotmail.com
5 เปโตร  นายอำนาจ พึ่งภักดิ์  รป.ฝ่ายกิจกรรม 08-1762-7179 thohai2009@gmail.com
6 อักแนส  นางสมาน คันยุไล  รป.ฝ่ายกระแสเรียก 08-1636-2061  
7 อันนา มารีอา  นางนิสา ศรีวิไล  รป.ฝ่ายสมาชิก   nisafeap@hotmail.com
8 มอนิกา  นางสาวอิสวีร์พร จันทรสาขา  รป.ฝ่ายสื่อสาร 08-1411-9191 newlookgirl_82@hotmail.com
9 มารีอา มักดาเลนา  นางรัชนีกูล พวงผ่อง  เลขานุการ 08-9603-0990 rach0990@gmail.com
10 มาการีตา มารีย์ อาลาก๊อก  นางสาวสุรภีภรณ์ คันยุไล  เหรัญญิก 08-1687-7052 surapeeporn.khanyulai@th.fiujitsu-general.com

คณะกรรมการ ปี 2012-2013

ลำดับ
ตำแหน่ง
ชื่อ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ผู้ก่อตั้ง/จิตตาธิการ
จิตตาธิการ
ผู้ก่อตั้งคณะเซอร์ร่ากลุ่มศรีราชา
ประธาน
ว่าที่ประธาน
รองประธานฝ่ายกิจกรรม
รองประธานฝ่ายกระแสเรียก
รองประธานฝ่ายสมาชิก
รองประธานฝ่ายสื่อสาร
เหรัญญิก
เลขานุการ

คุณพ่อยอแซฟ สุดเจน ฝ่นเรือง
คุณพ่อยอห์น บัปติสต์  วิเชียร ฉันทพิริยกุล
มารีอา มักดาเลนา รัชนีกูล พวงผ่อง
มารีอา กอแลตตี สมนึก พึ่งภักดิ์
เทเรซา รัชนก กาญจนาวรรณากร
มาการีตา มารีย์ อาลาก๊อก สุรภีภรณ์ คันยุไล
มารีอาโสม กะตะศิลา
ฟรังซิส เซเวียร์ เจตต์ฎางค์กูรณ์  พวงผ่อง
ยอแซฟ ภิรมย์ บุญพรหม
เทเรซา ศศิชา คันยุไล
มารีอา มักดาเลนา รัชนีกูล พวงผ่อง


คณะกรรมการ ปี 2011-2012

ลำดับ
ตำแหน่ง
ชื่อ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
จิตตาธิการ
ประธาน
ว่าที่ประธาน
รองประธานฝ่ายกิจกรรม
รองประธานฝ่ายกระแสเรียก
รองประธานฝ่ายสมาชิก
รองประธานฝ่ายสื่อสาร
เหรัญญิก
เลขานุการ

คุณพ่อยอห์น บัปติสต์  วิเชียร ฉันทพิริยกุล
มารีอามักดาเลนา รัชนีกูล พวงผ่อง
มารีอากอแลตตี สมนึก พึ่งภักดิ์
มารีอา วารี ก่อซื่อวานิช
เทเรซา รัชนก กาญจนาวรรณากร
ฟรังซิสเซเวียร์ เจตต์ฎางค์กูรณ์  พวงผ่อง
ยอแซฟ วิทยา หอมจินดา
เทเรซา วราภรณ์ หอมจินดา
มาการีตา มารีย์ อาลาก๊อก สุรภีภรณ์ คันยุไล


รายชื่อสมาชิกรุ่นที่ 1
จำนวน 48  คน  ปฏิญาณตนวันที่ 26 มิถุนายน 2011

ลำดับที่ ชื่อนักบุญ ชื่อ นามสกุล สถานภาพ
1
มารีอามักดาเลนา  นางรัชนีกูล พวงผ่อง สมาชิก
2
มารีอา กอแลตตี  นางสมนึก พึ่งภักดิ์ สมาชิก
3
มารีอา  นางวารี ก่อซื่อวานิช สมาชิก
4
เทเรซา  นางรัชนก กาญจนาวรรณากร สมาชิก
5
อันนามารีอา  นางนิสา ศรีวิไล สมาชิก
6
ยอแซฟ  นายวิทยา หอมจินดา สมาชิก
7
มาการีตา มารีย์ อาลาก๊อก  นางสาวสุรภีภรณ์ คันยุไล สมาชิก
8
เทเรซา  นางวราภรณ์ หอมจินดา สมาชิก
9
ฟรังซิสเซเวียร์  นายเจตต์ฎางค์กูรณ์ พวงผ่อง สมาชิก
10
เอลิซาเบธ  นางสาวนริสสา ศรีวิไล สมาชิก
11
เปโตร  นายอำนาจ พึ่งภักดิ์ สมาชิก
12
ยอแซฟ  นายภิรมย์ บุญพรหม สมาชิก
13
เปาโล  นายยศศุภ ตันสุวงษ์ สมาชิก
14
อักแนส  นางสมาน คันยุไล สมาชิก
15
ลูซีอา  นางบุญเรือน พูลอ่อน สมาชิก
16
มารีอา  นางโสม กะตะศิลา สมาชิก
17
มาร์ตีนา  นางสุชาธิษณ์ ตันสุวงษ์ สมาชิก
18
มารีอา  นางสาวช่อผกา จิตตะเสนโน สมาชิก
19
มอนิกา  เด็กหญิงเจณิสตา พวงผ่อง สมาชิก
20
เทเรซา  นางสาวอรเนตร เฉลิมเสริมศรี สมาชิก
21
มารีอา  นางสาวรัตนา กุลชัยพานิช สมาชิก
22
อิกญาซิโอ  เด็กชายจักษ์ตรี พวงผ่อง สมาชิก
23
เทเรซา  นางสาวศศิชา คันยุไล สมาชิก
24
เปาโล  นายนิพนธ์ ศรีวิไล สมาชิก
25
อากาทา  นางสาวดารารัตน์ นิกรปกรณ์ สมาชิก
26
อันนา   นางสมัย ขุนหมื่น สมาชิก
27
เทเรซา  นางสาวเสมอใจ เปียคำ สมาชิก
28
มอนิกา  นางสาวอิสวีร์พร จันทรสาขา สมาชิก
29
ยอแซฟ  นายประยุทธ บุษบาบาน สมาชิก
30
มารีอา กอแลตตี  นางศรีอรทัย ปุณยาวรวัฒน์ สมาชิก
31
มารีอามักดาเลนา เด ปัสซี  นางสาวจตุพร ไพรกลาง สมาชิก
32
อันนา  นางทิพากร สุวรรณกิจเจริญ สมาชิก
33
มารีอา  นางสาวณัฐชยา ไพรเลิศ สมาชิก
34
ยอแซฟ  เด็กชายเจษฎา กาญจนาวรรณากร สมาชิก
35
ฟรังซิสเซเวียร์  เด็กชายธนวัฒน์ พึ่งภักดิ์ สมาชิก
36
อิกญาซิโอ  เด็กชายศักรินทร์ คันยุไล สมาชิก
37
ฟรังซิสเซเวียร์  เด็กชายนรวิชญ์ สุวรรณกิจเจริญ สมาชิก
38
 นายภาคภูมิ เสนีย์เสาวลักษณ์ สมทบ
39
 นายกตัญญู เกตุน้อย สมทบ
40
 นายโจนาธาน ปาเช่ สมทบ
41
มีคาแอล  นายปรัชญา วิชา สมทบ
42
ยออากิม  นายศุภวัฒน์ จันมี สมทบ
43
เปาโล  นายปรวิทย์ มีศรี สมทบ
44
มารีอา  นางประนอม มีศรี สมทบ
45
เทเรซา  นางนพวรรณ เข็มทอง สมทบ
46
 นางสาวพิยดา กล้าหาญ สมทบ
47
 นายประทีป สุวรรณกิจเจริญ สมทบ
48
 นางอุไร กังวะโล สมทบ

 

Back to District 172