เซอร์ร่าเขต 172
กลุ่มเซอร์ร่าศรีราชา
หน้าหลัก ประวัติความเป็นมาิ ข่าว-กิจกรรม สมาชิก เอกสาร


ประวัติความเป็นมากลุ่มเซอร์ร่าศรีราชา


กลุ่มเซอร์ร่าศรีราชา เริ่มตั้งเป็กลุ่มทดลองเื่มื่่อปี  2006
โดยการนำของมิสรัชนีกูล พวงผ่อง มีกลุ่มบางแสนเป็นพี่เลี้ยง


การประชุมครั้งแรก วันที่  .... 2008


ผู้เข้าร่วมประชุมครั้งแรก วันที่  .... 2008

องค์การเซอร์ร่าสากลได้พิจารณาอนุมัติรับรองอย่างเป็นทางการ  ในวันที่  26 มิถุนายน 2011
เป็นกลุ่มที่ 1151  ของโลก  และเป็นกลุ่มที่ 21  ในประเทศไทย
(ภาพใบรับรองขององค์การเซอร์ร่าสากล)

พิธีมอบใบรับรองและปฏิญาณตนสมาชิกครั้งแรกในวันที่ 26 มิถุนายน 2011
ณ วัดพระหฤทัยแห่งพระเยซูเจ้า ศรีราชา
มีสมาชิกเข้าปฏิญาณตนทั้งสิ้น  33 คน


คณะกรรมการ ปี 2014-2016

ลำดับ
ตำแหน่ง
ชื่อ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

จิตตาธิการ
ผู้ก่อตั้งคณะเซอร์ร่ากลุ่มศรีราชา
อดีตประธาน
ประธาน
ว่าที่ประธาน
รองประธานฝ่ายกิจกรรม
รองประธานฝ่ายกระแสเรียก
รองประธานฝ่ายสมาชิก
รองประธานฝ่ายสื่อสาร
เหรัญญิก
เลขานุการ

คุณพ่อยอห์น บัปติสต์  วิเชียร ฉันทพิริยกุล
มารีอา มักดาเลนา รัชนีกูล พวงผ่อง
เทเรซา รัชนก กาญจนาวรรณากร
ฟรังซิส เซเวียร์ เจตต์ฎางค์กูรณ์  พวงผ่อง
มาการีตา มารีย์ อาลาก๊อก สุรภีภรณ์ คันยุไล
เปโตร อำนาจ พึ่งภักดิ์
เทเรซา รัชนก กาญจนาวรรณากร
แอกเนส สมาน คันยุไล
มารีอา กอแลตตี สมนึก พึ่งภักดิ์
มาการีตา มารีย์ อาลาก๊อก สุรภีภรณ์ คันยุไล
มารีอา มักดาเลนา รัชนีกูล พวงผ่อง

คณะกรรมการ ปี 2013-2014

ลำดับ
ตำแหน่ง
ชื่อ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

จิตตาธิการ
ผู้ก่อตั้งคณะเซอร์ร่ากลุ่มศรีราชา
อดีตประธาน
ประธาน
ว่าที่ประธาน
รองประธานฝ่ายกิจกรรม
รองประธานฝ่ายกระแสเรียก
รองประธานฝ่ายสมาชิก
รองประธานฝ่ายสื่อสาร
เหรัญญิก
เลขานุการ

คุณพ่อยอห์น บัปติสต์  วิเชียร ฉันทพิริยกุล
มารีอา มักดาเลนา รัชนีกูล พวงผ่อง
มารีอา กอแลตตี สมนึก พึ่งภักดิ์
เทเรซา รัชนก กาญจนาวรรณากร
ฟรังซิส เซเวียร์ เจตต์ฎางค์กูรณ์  พวงผ่อง
เปโตร อำนาจ พึ่งภักดิ์
แอกเนส สมาน คันยุไล
อันนา มารีอา นิสา ศรีวิไล
มอนีกา อิสวีร์พร จันทรสาขา
มาการีตา มารีย์ อาลาก๊อก สุรภีภรณ์ คันยุไล
มารีอา มักดาเลนา รัชนีกูล พวงผ่อง


คณะกรรมการ ปี 2012-2013

ลำดับ
ตำแหน่ง
ชื่อ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ผู้ก่อตั้ง/จิตตาธิการ
จิตตาธิการ
ผู้ก่อตั้งคณะเซอร์ร่ากลุ่มศรีราชา
ประธาน
ว่าที่ประธาน
รองประธานฝ่ายกิจกรรม
รองประธานฝ่ายกระแสเรียก
รองประธานฝ่ายสมาชิก
รองประธานฝ่ายสื่อสาร
เหรัญญิก
เลขานุการ

คุณพ่อยอแซฟ สุดเจน ฝ่นเรือง
คุณพ่อยอห์น บัปติสต์  วิเชียร ฉันทพิริยกุล
มารีอา มักดาเลนา รัชนีกูล พวงผ่อง
มารีอา กอแลตตี สมนึก พึ่งภักดิ์
เทเรซา รัชนก กาญจนาวรรณากร
มาการีตา มารีย์ อาลาก๊อก สุรภีภรณ์ คันยุไล
มารีอาโสม กะตะศิลา
ฟรังซิส เซเวียร์ เจตต์ฎางค์กูรณ์  พวงผ่อง
ยอแซฟ ภิรมย์ บุญพรหม
เทเรซา ศศิชา คันยุไล
มารีอา มักดาเลนา รัชนีกูล พวงผ่อง

คณะกรรมการ ปี 2011-2012

ลำดับ
ตำแหน่ง
ชื่อ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
จิตตาธิการ
ประธาน
ว่าที่ประธาน
รองประธานฝ่ายกิจกรรม
รองประธานฝ่ายกระแสเรียก
รองประธานฝ่ายสมาชิก
รองประธานฝ่ายสื่อสาร
เหรัญญิก
เลขานุการ

คุณพ่อยอห์น บัปติสต์  วิเชียร ฉันทพิริยกุล
มารีอามักดาเลนา รัชนีกูล พวงผ่อง
มารีอากอแลตตี สมนึก พึ่งภักดิ์
มารีอา วารี ก่อซื่อวานิช
เทเรซา รัชนก กาญจนาวรรณากร
ฟรังซิสเซเวียร์ เจตต์ฎางค์กูรณ์  พวงผ่อง
ยอแซฟ วิทยา หอมจินดา
เทเรซา วราภรณ์ หอมจินดา
มาการีตา มารีย์ อาลาก๊อก สุรภีภรณ์ คันยุไล


รายชื่อสมาชิกรุ่นที่ 1
จำนวน 48  คน  ปฏิญาณตนวันที่ 26 มิถุนายน 2011

ลำดับที่ ชื่อนักบุญ ชื่อ นามสกุล สถานภาพ
1
มารีอามักดาเลนา  นางรัชนีกูล พวงผ่อง สมาชิก
2
มารีอา กอแลตตี  นางสมนึก พึ่งภักดิ์ สมาชิก
3
มารีอา  นางวารี ก่อซื่อวานิช สมาชิก
4
เทเรซา  นางรัชนก กาญจนาวรรณากร สมาชิก
5
อันนามารีอา  นางนิสา ศรีวิไล สมาชิก
6
ยอแซฟ  นายวิทยา หอมจินดา สมาชิก
7
มาการีตา มารีย์ อาลาก๊อก  นางสาวสุรภีภรณ์ คันยุไล สมาชิก
8
เทเรซา  นางวราภรณ์ หอมจินดา สมาชิก
9
ฟรังซิสเซเวียร์  นายเจตต์ฎางค์กูรณ์ พวงผ่อง สมาชิก
10
เอลิซาเบธ  นางสาวนริสสา ศรีวิไล สมาชิก
11
เปโตร  นายอำนาจ พึ่งภักดิ์ สมาชิก
12
ยอแซฟ  นายภิรมย์ บุญพรหม สมาชิก
13
เปาโล  นายยศศุภ ตันสุวงษ์ สมาชิก
14
อักแนส  นางสมาน คันยุไล สมาชิก
15
ลูซีอา  นางบุญเรือน พูลอ่อน สมาชิก
16
มารีอา  นางโสม กะตะศิลา สมาชิก
17
มาร์ตีนา  นางสุชาธิษณ์ ตันสุวงษ์ สมาชิก
18
มารีอา  นางสาวช่อผกา จิตตะเสนโน สมาชิก
19
มอนิกา  เด็กหญิงเจณิสตา พวงผ่อง สมาชิก
20
เทเรซา  นางสาวอรเนตร เฉลิมเสริมศรี สมาชิก
21
มารีอา  นางสาวรัตนา กุลชัยพานิช สมาชิก
22
อิกญาซิโอ  เด็กชายจักษ์ตรี พวงผ่อง สมาชิก
23
เทเรซา  นางสาวศศิชา คันยุไล สมาชิก
24
เปาโล  นายนิพนธ์ ศรีวิไล สมาชิก
25
อากาทา  นางสาวดารารัตน์ นิกรปกรณ์ สมาชิก
26
อันนา   นางสมัย ขุนหมื่น สมาชิก
27
เทเรซา  นางสาวเสมอใจ เปียคำ สมาชิก
28
มอนิกา  นางสาวอิสวีร์พร จันทรสาขา สมาชิก
29
ยอแซฟ  นายประยุทธ บุษบาบาน สมาชิก
30
มารีอา กอแลตตี  นางศรีอรทัย ปุณยาวรวัฒน์ สมาชิก
31
มารีอามักดาเลนา เด ปัสซี  นางสาวจตุพร ไพรกลาง สมาชิก
32
อันนา  นางทิพากร สุวรรณกิจเจริญ สมาชิก
33
มารีอา  นางสาวณัฐชยา ไพรเลิศ สมาชิก
34
ยอแซฟ  เด็กชายเจษฎา กาญจนาวรรณากร สมาชิก
35
ฟรังซิสเซเวียร์  เด็กชายธนวัฒน์ พึ่งภักดิ์ สมาชิก
36
อิกญาซิโอ  เด็กชายศักรินทร์ คันยุไล สมาชิก
37
ฟรังซิสเซเวียร์  เด็กชายนรวิชญ์ สุวรรณกิจเจริญ สมาชิก
38
 นายภาคภูมิ เสนีย์เสาวลักษณ์ สมทบ
39
 นายกตัญญู เกตุน้อย สมทบ
40
 นายโจนาธาน ปาเช่ สมทบ
41
มีคาแอล  นายปรัชญา วิชา สมทบ
42
ยออากิม  นายศุภวัฒน์ จันมี สมทบ
43
เปาโล  นายปรวิทย์ มีศรี สมทบ
44
มารีอา  นางประนอม มีศรี สมทบ
45
เทเรซา  นางนพวรรณ เข็มทอง สมทบ
46
 นางสาวพิยดา กล้าหาญ สมทบ
47
 นายประทีป สุวรรณกิจเจริญ สมทบ
48
 นางอุไร กังวะโล สมทบ

 

Back to District 172