เขตเซอร์ร่า 172

หน้าหลักเขต 172 ประวัติความเป็นมา คณะกรรมการเขต ข่าว-กิจกรรม ห้องเอกสาร

ประวัติความเป็นมา
 ปี 2000 สภาเซอร์ร่าเห็นสมควรให้แยกเซอร์ร่าในประเทศไทยออกเป็น 2 เขต
เพื่อรองรับการเติบโตของเซอร์ร่าในประเทศไทย
โดยให้เขต 140 ประกอบด้วย  8 กลุ่ม ใน 5 สังฆมณฑล
 
 และ เขต 172 ประกอบด้วย  12 กลุ่ม  ใน 6 สังฆมณฑล

ปี 2009  คณะกรรมการอำนวยการสภาฯ เห็นชอบให้มีการทดลองแบ่งเขต 172 ออกเป็น 2 เขตเพื่อความสะดวกในด้านการบริหาร

 เขต 172/1 เ  ประกอบด้วย 1.  เซอร์ร่ากลุ่มอุบล  2. กลุ่มซ่งแย้   3.  กลุ่มหนองคู   4.  กลุ่มอุดรธานี
5.  กลุ่มโพนสูง  6. กลุ่มเมืองพล-บ้านไผ่ 7. กลุ่มท่าแร่  8. กลุ่มช้างมิ่ง  9. กลุ่มขอนแก่น (กลุ่มทดลองขณะนั้น)  

เขต 172  ประกอบด้วย 1. กลุ่มเซนต์จอห์น   2. กลุ่มจันทบุรี    3. กลุ่มบางแสน  
4. กลุ่มนครราชสีมา   5.  กลุ่มศรีราชา  (กลุ่มทดลองขณะนั้น) 

 ปัจจุบันปี 2012 เขต 172 มีจำนวนกลุ่มทางการ  5 กลุ่ม  ใน 3 สังฆมณฑล 
สมาชิกทั้งหมด
167 คน ประจำการ  129 คน สมทบ 38 คน


ทำเนียบประธานเขต 172

ลำดับ
ชื่อ
ปี
กลุ่ม
1 ยอห์นสมชาย  เทวีทิวารักษ์   
2006-2007

กลุ่มเซ็นต์จอห์น

2 ยอห์น อัมพัน สีดาหัวดี  
2007-2008
กลุ่มอุดรธานี
3 ยอห์นบัปติส จำรัส รุ่งรัชกานนท์    
2008-2009
กลุ่มอุบลราชธานี
4 เปโตร นิคม กายราช  
2009-2010
กลุ่มท่าแร่
5 คุณสนทยา วิศพรรณ์
2010-2011
กลุ่มจันทบุรี
6 ยวง วีระ ธาราสิงห์
2011-2012
กลุ่มนครราชสีมา
7 ยอห์นสมชาย  เทวีทิวารักษ์   
2012-2013
กลุ่มเซ็นต์จอห์น
8 มารีอามักดาเลนา รัชนีกูล  พวงผ่อง
2013-2014
กลุ่มศรีราชา
9 อันเดร วิชัย บุญเจือ
2014-2015
กลุ่มบางแสน
10 อันเดร วิชัย บุญเจือ
2015-2016
กลุ่มบางแสน
11 อักแนส ตันหยง สวัสดิการ
2016-2017
กลุ่มจันทบุรี
12 ยวง วีระ ธาราสิงห์
2017-2018
กลุ่มนครราชสีมา
13 มาร์โก นิพนธ์  แสงประดับ
2018-2019
กลุ่มเซ็นต์จอห์น
14 ฟรังซิสเซเวียร์ เจตต์ฎางค์กูล  พวงผ่อง
2019-2021
กลุ่มศรีราชา
15 เทเรซา วัลลดา เล้ากอบกุล 2021-2023 กลุ่มบางแสน

รายชื่อคณะกรรมการ เขต 172 วาระปี 2019-2021

ลำดับ

ตำแหน่ง

ชื่อ – นามสกุล

ที่อยู่

โทรศัพท์

1

จิตตาธิการ เขต 172

คุณพ่อ ฟรังซิสเซเวียร์ กฤษฎา สุขพัฒน์

อธิการสามเณราลัยพระหฤทัยศรีราชา
11/1 ถนนสุขุมวิท อำเภอศรีราชา จังหวัดฃลบุรี  20110 kritsada_2617@hotmail.com

089-801-3962

2

ที่ปรึกษา เขต 172
อดีตจิตตาธิการ เขต 172

คุณพ่อ ยอแซฟ สายชล คันยุไล

วัดพระจิตเจ้า สวนเจ็ดริน เยสุอิต ห้วยแก้ว
97 ถนนห้วยแก้ว ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ 50300 chonk1999@yahoo.com

086-847-6333

3

ที่ปรึกษา เขต 172
จิตตาธิการกลุ่มจันทบุรี

คุณพ่อ ดอมินิก ซาวีโอ โสภณ ลือดัง

อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล
110 ซอย 1 หมู่ 10 ตำบล จันทนิมิต อำเภอเมืองจันทบุรี จันทบุรี 22000

 

4

ที่ปรึกษา เขต 172
จิตตาธิการกลุ่มบางแสน

คุณพ่อ เฮนรี่ สมชาย เกษี

วัดแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด บางแสน
167 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง
จังหวัดชลบุรี  20130 

 

5

ที่ปรึกษา เขต 172
จิตตาธิการกลุ่มศรีราชา

คุณพ่อ ฟรังซิสเซเวียร์ มานพ ปรีชาวุฒิ

วัดพระหฤทัยพระเยซูเจ้า ศรีราชา
ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี  20110

038-311-031
086-143-9248

6

ที่ปรึกษา เขต 172
(อดีตประธานเซอร์ร่าโลก)

ราฟาแอล ชัยณรงค์ มนเทียรวิเชียรฉาย

1110  มหาวิทยาลัยเซนต์อห์น จตุจักร กรุงเทพ  10900 cnarong@stjohn.ac.th

086-896-9393

7

ที่ปรึกษา เขต 172
(อดีตประธานสภาฯ/เซนต์จอห์น)

ยอห์นบอสโก สมชาย เทวีทิวารักษ์

17/21 หมู่บ้านการ์เด้นโอมวิลเลจ  ถนนพหลโยธิน 
ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา ปทุมธานี  12130 somchai@zagro.com

081-803-3475

8

ที่ปรึกษา เขต 172
(อดีตประธานสภาฯ/จันทบุรี)

ซีมอน สนทยา  วิศพรรณ

74 หมู่ 4 ตำบลจันทนิมิต อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000 staya2550@gmail.com

087-908-2302

9

ที่ปรึกษา เขต 172
(อดีตประธาน เขต172/ นครราชสีมา)

ยอห์น บับติสต์ วีระ ธาราสิงห์

120/2 ถนนสืบศิริ ซอย 8 อำเภอเมือง
จังหวัดนครราชสีมา  30000 tharasing@hotmail.com

094-387-1515

10

ที่ปรึกษา เขต 172
(อดีตประธาน เขต 172/บางแสน)

อันเดร วิชัย บุญเจือ

53 ถนนบางแสนล่าง ตำบลบางแสน อำเภอเมือง
จังหวัดชลบุรี  20130 wichai2000@gmail.com

087-606-2321

11

ที่ปรึกษา เขต 172
(อดีตประธาน เขต 172/ เซนต์จอห์น)

มาระโก นิพนธ์  แสงประดับ

89/1 หมู่ 4  ตำบลบางบ่อ  อำเภอบางบ่อ
จังหวัดสมุทรปราการ 10560 niphonsa@yahoo.com

081-911-9522

12

ที่ปรึกษา เขต 172
(อดีตประธานสภาฯ/ฟาติมา)

เปโตร นิคม กายราช

199 หมู่ 6 ราษฏร์เจริญ ตำบลท่าแร่ อำเภอเมือง
จังหวัดสกลนคร  47230 nikhom48@yahoo.com

081-739-6312

13

ที่ปรึกษา เขต 172
(ประธานสภาฯ/พิษณุโลก

อากาทา สิริพร มาตุรงค์พิทักษ์

S_maturongpituck@hotmail.com

081-962-5872

14

ประธาน เขต 172
(ศรีราชา)

ฟรังซิสเซเวียร์ เจตต์ฎางค์กูรณ์ พวงผ่อง

174/4 หมู่ 10 ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา
จังหวัดชลบุรี 20110 jad335753@gmail.com

081-335-7533

15

ว่าที่ประธานเขต 172
ปี 2020-2021 (บางแสน)

เทเรซา วัลลดา เล้ากอบกุล

244/62 หมู่บ้านวังมุขแลนด์ ถนนลงหาดบางแสน
ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี  20130 wanlada87@gmail.com

 

16

รองประธานฝ่ายกิจกรรม
(เซนต์จอห์น)

ชโย เวชยันต์

94 ถนนสุนทรโกษา  แขวงคลองเตย 
เขตคลองเตย กทม. 10110banmahatai@hotmail.com

080 248 8151

17

รองประธานฝ่ายกระแสเรียก
(นครราชสีมา)

เปียรีนา เบญจพร ตั้งสุขเกษมสันติ์       

748 ม.10 ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง
จังหวัดนครราชสีมา  30000      

089-4878104

18

รองประธานฝ่ายสมาชิก
(จันทบุรี)

มารีอา วรนุช  โกศาคาร

539 หมู่ 1 ตำบลจันทนิมิต อำเภอเมือง 
จังหวัดจันทบุรี  22000

095-491-4438

19

รองประธานฝ่ายสื่อสาร
(บางแสน)

เทเรซา วัลลดา เล้ากอบกุล

244/62 หมู่บ้านวังมุขแลนด์ ถนนลงหาดบางแสน
ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี  20130 wanlada87@gmail.com

 

20

เหรัญญิก
(เซนต์จอห์น)

เซซีลี สุภาพ เทวีทิวารักษ์

17/21 ม.การ์เด้นโอมวิลเลจ  ถ.พหลโยธิน 
ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา ปทุมธานี  12130

 

21

เลขานุการ
(ศรีราชา)

มารีอา นิสา  ศรีวิไล

29 หมู่ 10 ตำบลสุรศักดิ์
อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110 nisafeap@hotmail.com

080-107-3461

22

ผู้ช่วยเลขานุการ
(ศรีราชา)

มารีอา มักดาเลนา รัชนีกูล พวงผ่อง

174/4 หมู่ 10 ตำบลสุรศักดิ์
อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110 rach0990@gmail.com

09-2268-2916

23

กรรมการ
(ว่าที่ประธานกลุ่มต่าง ๆ)

 

 

 

 

คณะกรรมการเซอร์ร่าเขต 172 ปี 2018 - 2019
มาระโก นิพนธ์  แสงประดับ
ประธานเขต 172

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง โทร. E-mail
ฟรังซิสเซเวียร์ คพ.กฤษฎา  สุขพัฒน์ จิตตาธิการ 089 801 3962 kritsada_2617@hotmail.com
ราฟาแอล ชัยณรงค์  มณเทียรวิเชียรฉาย ที่ปรึกษา 086 896 9393 cnarong@stjohn.ac.th
ยอห์นบอสโก สมชาย  เทวีทิวารักษ์ อดีตประธานสภาฯ 081 803 3475 somchai@zagro.com
ยอห์นบัปติสต์ วีระ  ธาราสิงห์ อดีตประธานเขตฯ 094 387 1515 tharasing@hotmail.com
มาร์โก นิพนธ์  แสงประดับ ประธานเขต 081 911 9522 niphonsa@yahoo.com
ฟรังซิสเซเวียร์ เจตต์ฎางค์กูล  พวงผ่อง (ปธ.ศรีราชา) ว่าที่ประธานเขต 081 335 7533 jad335753@gmail.com
ซีมอน สนทยา  วิศพรรณ์ (จันทบุรี) รองฯ ฝ่ายกิจกรรม 086 112 3139 staya2550@gmail.com
แบร์นาแด๊ด  ชบาทิพย์  วัฒนาประสิทธิ์ (ปธ.นคราชสีมา) รองฯ ฝ่ายกระแสเรียก 081-9555737  
ฟรังซิสเซเวียร์ เจตต์ฎางค์กูล  พวงผ่อง (ศรีราชา) รองฯ ฝ่ายสมาชิก 081 335 7533 jad3357533@gmail.com
อันเดร วิชัย  บุญเจือ ( บางแสน) รองฯ ฝ่ายสื่อสาร 087 606 2321 wichai2000@gmail.com
เซซีลี คุณสุภาพ  เทวีทิวารักษ์ (เซนต์จอห์น) เหรัญญิก 081 668 6544  
มารีอามักดาเลนา มีส รัชนีกูล  พวงผ่อง (ปธ.ศรีราชา) เลขานุการ 089 603 0990 rach0990@gmail.com
ยอแซฟ โชคชัย  ปิตินิตย์นิรันดร์ (ปธ.เซนต์จอห์น) กรรมการ  081 311 1376 phopsuk@gmail.com
ยอแซฟ ชูศักดิ์  ประมงกิจ (ปธ.จันทบุรี) กรรมการ  083 598 1682  
เทเรซา จินตนา  กรรณิกา (ปธ.บางแสน) กรรมการ  087 026 7965  
  กรรมการ สังเกตการณ์      
  ว่าที่ปธ.เซนต์จอห์น กรรมการ     
  ว่าที่ปธ.จันทบุรี กรรมการ     
  ว่าที่ปธ.นครราชสีมา กรรมการ     
  ว่าที่ปธ.บางแสน กรรมการ     
  ว่าที่ปธ.ศรีราชา กรรมการ     
  เลขา กลุ่มเซนต์จอห์น กรรมการ    
  เลขา กลุ่มจันทบุรี กรรมการ    
  เลขา กลุ่มนคราชสีมา กรรมการ    
  เลขา กลุ่มบางแสน กรรมการ    
  เลขา กลุ่มศรีราชา กรรมการ    


คณะกรรมการเซอร์ร่าเขต 172 ปี 2017 - 2018

ยอห์น บัปติสต์ วีระ  ธาราสิงห์ ประธานเขต

ที่ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง
1 ฟรังซิสเซเวียร์ คพ.กฤษฎา  สุขพัฒน์ จิตตาธิการ
2 ราฟาแอล ชัยณรงค์  มณเทียรวิเชียรฉาย ที่ปรึกษา
3 มาระโก นิพนธ์  แสงประดับ ที่ปรึกษา
4 ซีมอน สนทยา  วิศพรรณ์ ที่ปรึกษา
5 มารีอา มักดาเลนา รัชนีกูล  พวงผ่อง อดีตประธานสภาฯ / ที่ปรึกษา
6 ยอห์น บอสโก สมชาย  เทวีทิวารักษ์ ประธานสภาฯ
7 ยอห์น บัปติสต์ วีระ  ธาราสิงห์ ประธานเขต
8     ว่าที่ประธานเขต
9 ยอแซฟ โชคชัย  ปิตินิตย์นิรันดร์ รองฯ ฝ่ายกิจกรรม
10 มารีอา อ้อยทิพย์  ไทยเจริญ รองฯ ฝ่ายกระแสเรียก
11 อันนามารีอา นิสา  ศรีวิไล รองฯ ฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์
12 อันเดร วิชัย  บุญเจือ รองฯ ฝ่ายสื่อสาร
13 อักแนส ตันหยง  สวัสดิการ เหรัญญิก
14 มารีอา ยุพวรรณ  ธาราสิงห์ เลขานุการ

 คณะกรรมการเซอร์ร่าเขต 172 ปี 2016 - 2017
อักแนส ตันหยง สวัสดิการ ประธานเขต

ลำดับ
ชื่อ
ตำแหน่ง
สถานภาพ

1

 คุณพ่อ ยอแซฟ สายชล  คันยุไล

จิตตาธิการเขต

2

 ราฟาเอล ชัยณรงค์ มนเทียรวิเชียรฉาย

ที่ปรึกษา

อดีตปธ.เซอร์ร่าสากล

3

ยอแซฟ วินิจ วสุพงศ์พิพัฒน์

ที่ปรึกษา

ปธ.สภาฯ

4

มารีอา พญ. วรนุช โคษาคาร

ที่ปรึกษา

อดีตปธ.เขต

5

 ยอห์นบอสโก สมชาย เทวีทิวารักษ์

ที่ปรึกษา

อดีตปธ.เขต

6

 ยวง อาจารย์วีระ  ธาราสิงห์

ที่ปรึกษา

อดีตปธ.เขต

7

 มารีอามักดาเลนา รัชนีกูล  พวงผ่อง

อดีตประธานเขต

ศรีราชา

8

 อันเดร อาจารย์วิชัย  บุญเจือ

ประธานเขต

บางแสน

9

 (รอสรรหา)

ว่าที่ประธานเขต

10

 ฟรังซิสเซเวียร์ เจตต์ฎางค์กูรณ์ พวงผ่อง

รป.กิจกรรม

ศรีราชา

11

 มาร์โก นิพนธ์  แสงประดับ

รป.สมาชิก

เซนต์จอห์น

12

 อักแนส ตันหยง สวัสดิการ

รป.กระแสเรียก

จันทบุรี

13

ดอมินีโก ซาวีโอ ชาตรี กิจสมัคร  

รป.สื่อสาร

บางแสน

14

ยอห์น มานิตย์ วัชวงษ์

กรรมการ

ปธ.เซนต์จอห์น

15

 ซีมอน สนทยา วิศพรรณ์

กรรมการ

ปธ.จันทบุรี

16

มารีอา ภูวริศา พุ่มร่มบุตร

กรรมการ

ปธ.นครราชสีมา

17

เทเรซา กัญญ์ณณัฐ ละเอียดจิตต์ 

กรรมการ

ปธ.บางแสน

18

 เทเรซา วัลลดา เล้ากอบกุล

เลขานุการ

บางแสน

19

 มารีอา ยาใจ ศรีวิศาลศักดิ์

เหรัญญิก

จันทบุรี


 คณะกรรมการเซอร์ร่าเขต 172 ปี 2014 - 2016
อันเดร วิชัย  บุญเจือ ประธานเขต

ลำดับ
ชื่อ
ตำแหน่ง
สถานภาพ

1

 คุณพ่อ ยอแซฟ สายชล  คันยุไล

จิตตาธิการเขต

2

 ราฟาเอล ชัยณรงค์ มนเทียรวิเชียรฉาย

ที่ปรึกษา

อดีตปธ.เซอร์ร่าสากล

3

ยอแซฟ วินิจ วสุพงศ์พิพัฒน์

ที่ปรึกษา

ปธ.สภาฯ

4

มารีอา พญ. วรนุช โคษาคาร

ที่ปรึกษา

อดีตปธ.เขต

5

 ยอห์นบอสโก สมชาย เทวีทิวารักษ์

ที่ปรึกษา

อดีตปธ.เขต

6

 ยวง อาจารย์วีระ  ธาราสิงห์

ที่ปรึกษา

อดีตปธ.เขต

7

 มารีอามักดาเลนา รัชนีกูล  พวงผ่อง

อดีตประธานเขต

ศรีราชา

8

 อันเดร อาจารย์วิชัย  บุญเจือ

ประธานเขต

บางแสน

9

 (รอสรรหา)

ว่าที่ประธานเขต

10

 ฟรังซิสเซเวียร์ เจตต์ฎางค์กูรณ์ พวงผ่อง

รป.กิจกรรม

ศรีราชา

11

 มาร์โก นิพนธ์  แสงประดับ

รป.สมาชิก

เซนต์จอห์น

12

 อักแนส ตันหยง สวัสดิการ

รป.กระแสเรียก

จันทบุรี

13

ดอมินีโก ซาวีโอ ชาตรี กิจสมัคร  

รป.สื่อสาร

บางแสน

14

ยอห์น มานิตย์ วัชวงษ์

กรรมการ

ปธ.เซนต์จอห์น

15

 ซีมอน สนทยา วิศพรรณ์

กรรมการ

ปธ.จันทบุรี

16

มารีอา ภูวริศา พุ่มร่มบุตร

กรรมการ

ปธ.นครราชสีมา

17

เทเรซา กัญญ์ณณัฐ ละเอียดจิตต์ 

กรรมการ

ปธ.บางแสน

18

 เทเรซา วัลลดา เล้ากอบกุล

เลขานุการ

บางแสน

19

 มารีอา ยาใจ ศรีวิศาลศักดิ์

เหรัญญิก

จันทบุรี


คณะกรรมการเซอร์ร่าเขต 172 ปี 2013 - 2014
 มารีอามักดาเลนา รัชนีกูล  พวงผ่อง ประธานเขต

ลำดับ
นักบุญ/ชื่อ/สกุล
ตำแหน่ง
โทรศัพท์
โทรสาร
Email
 คุณพ่อ ยอแซฟ สายชล  คันยุไล จิตตาธิการเขต 172 086 847 6333 chonk1999@yahoo.com
1
 ราฟาเอล ชัยณรงค์ มนเทียรวิเชียรฉาย ที่ปรึกษา/อดีตปธ.โลก 02 938 7015-20 02 500 0135 cnarong@stjohn.ac.th
2
 มาร์โก นิพนธ์  แสงประดับ ที่ปรึกษา/อดีตปธ.สภาฯ 081 911 9522 02 313 4528 niphonsa@yahoo.com
3
 สนทยา วิศพรรณ์ ที่ปรึกษา/อดีตปธ.สภาฯ 087 908 2302 staya2550@gmail.com
4
 ยวง อาจารย์วีระ  ธาราสิงห์ อดีตปธ.เขต/นครราชสีมา 080 334 7546 044 353761บ้าน toydp34@hotmail.com 
5
 ยอห์นบอสโก สมชาย เทวีทิวารักษ์ อดีตปธ.เขต/เซนต์จอห์น 081 803 3475 02 656 8758  somchai@zagro.com
6
 มารีอามักดาเลนา รัชนีกูล  พวงผ่อง ประธานเขต/ศรีราชา 089 603 0990 038 324 430บ้าน rach0990@gmail.com
7
 อันเดร วิชัย  บุญเจือ ว่าที่ประธานเขต/บางแสน 087 606 2321 038 383 109 wichai2000@gmail.com
8
 ฟรังซิสเซเวียร์ เจตต์ฎางค์กูรณ์ พวงผ่อง รป.กิจกรรม/ศรีราชา 081 335 7533 038 324 430บ้าน jad-pta@hotmail.com
9
 มาร์โก นิพนธ์  แสงประดับ รป.กระแสเรียก/เซนต์จอห์น 081 911 9522 02 313 4528 niphonsa@yahoo.com
10
 อักแนส ตันหยง สวัสดิการ รป.สมาชิก/จันทบุรี 089 408 7850 039 313 193
11
 เทเรซา วัลลดา เล้ากอบกุล รป.สื่อสาร/บางแสน  086 795 8050 Wanlada87@gmail.com
12
 มาการีตา มารีย์ อาลาก๊อก สุรภีภรณ์ คันยุไล เลขานุการ/ศรีราชา 081 687 7052   surapeeporn.khanyulai@th.fiujitsu-general.com
13
 มารีอา ยาใจ ศรีวิศาลศักดิ์ เหรัญญิก/จันทบุรี 085 430 8546 039 303 475 ormilin@yahoo.com
14
 มารีอา ยุพวรรณ ธาราสิงห์ กรรมการ /ปธ.นครราชสีมา    044 353761บ้าน toydp34@hotmail.com 
15
 ยอแซฟ ชูศักดิ์  ประมงกิจ กรรมการ/ปธ.จันทบุรี  039 324 821  
16
 อันเดร วิชัย  บุญเจือ กรรมการ/ปธ.บางแสน  087 606 2321 038 383 109 wichai2000@gmail.com
17
 ยอห์นบอสโก สมชาย เทวีทิวารักษ์ กรรมการ/ปธ.เซนต์จอห์น  081 803 3475 02 656 8758  somchai@zagro.com
18
 เทเรซา รัชนก กาญจนาวรรณากร กรรมการ/ปธ.ศรีราชา 08-9753-5234 nok.ratchanok@yahoo.com

คณะกรรมการเซอร์ร่าเขต 172/1 ปี 2012 - 2013
ยอห์นบอสโก สมชาย เทวีทิวารักษ์ ประธานเขต


ลำดับ
ชื่อ
ตำแหน่ง
กลุ่ม
1 คุณพ่อ ยอแซฟ สายชล  คันยุไล จิตตาธิการเขต
2 ราฟาเอล ชัยณรงค์ มนเทียรวิเชียรฉาย ที่ปรึกษา อดีตปธ.เซอร์ร่าสากล
3 มาร์โก นิพนธ์  แสงประดับ ที่ปรึกษา อดีตปธ.สภาฯ
4 ยวง อ.วีระ  ธาราสิงห์ อดีตประธานเขต อดีตปธ.เขต
5 ยอห์นบอสโก สมชาย เทวีทิวารักษ์ ประธานเขต กลุ่มเซ็นต์จอห์น
6 มารีอามักดาเลนา รัชนีกูล  พวงผ่อง ว่าที่ประธานฯ ปี 2012-13 กลุ่มศรีราชา
7 ฟรังซิสเซเวียร์ เจตต์ฎางค์กูรณ์ พวงผ่อง รองประธานฝ่ายกิจกรรม กลุ่มศรีราชา
8 มารีอามักดาเลนา รัชนีกูล  พวงผ่อง รองประธานฝ่ายกระแสเรียก กลุ่มศรีราชา
9 อักแนส ตันหยง สวัสดิการ รองประธานฝ่ายสมาชิก กลุ่มจันทบุรี
10 ดอมินิกซาวีโอ ชาตรี กิจสมัคร รองประธานฝ่ายสื่อสาร กลุ่มบางแสน
11 มาร์โก นิพนธ์  แสงประดับ เลขานุการ กลุ่มเซ็นต์จอห์น
12 มารีอา ยาใจ ศรีวิศาลศักดิ์ เหรัญญิก กลุ่มจันทบุรี
13 ยวง อ.วีระ  ธาราสิงห์ กรรมการ ประธานกลุ่มนครราชสีมา
14 มารีอา วรนุช โกศาคาร กรรมการ ประธานกลุ่มจันทบุรี
15  เทเรซา วัลลดา เล้ากอบกุล กรรมการ ประธานกลุ่มบางแสน
16 มาเรียมักดาเลนา มนต์จันท์ หิรัญรามเดช กรรมการ ประธานกลุ่มเซ็นต์จอห์น
17  มารีอากอแรตตี สมนึก พึ่งภักดิ์ กรรมการ ประธานกลุ่มศรีราชา

คณะกรรมการเซอร์ร่า เขต 172 ปี 2011 - 2012
ยวงบัปติสต์ วีระ  ธาราสิงห์ ประธานเขต


ลำดับ
ชื่อ
ตำแหน่ง
1 คพ.เปโตร สุรชัย  เจริญพงศ์ จิตตาธิการ
2 ราฟาแอล ชัยณรงค์  มนเทียรวิเชียรฉาย ที่ปรึกษา
3 มาร์โก นิพนธ์  แสงประดับ ที่ปรึกษา
4 เทเรซา อัญชัญ  จาตุกัญญาประทีป ที่ปรึกษา
5 คุณสนทยา  วิศพรรณ์ ที่ปรึกษา
6 ยวงบัปติสต์ วีระ  ธาราสิงห์ ประธานเขต
7 ยอห์นสมชาย  เทวีทิวารักษ์    ว่าที่ประธานเขต
8 คุณรัชนีกุล  พวงผ่อง รองประธานฝ่ายกิจกรรม
9 คุณหมอวรนุช  โกศาการ รองประธานฝ่ายกระแสเรียก
10 คุณโชคชัย  ปิตินิตย์นิรันดร์ รองประธานฝ่ายสมาชิก
11 คุณวิชัย  บุญเจือ รองประธานฝ่ายสื่อสาร
12 อักแนส ตันหยง  สวัสดิการ เหรัญญิก
13 มารีอา ยุพวรรณ  ธาราสิงห์ เลขานุการ
14 มารีอา ภูวริศา  พุ่มร่มบุตร ป.นครราชสีมา กรรมการ

คณะกรรมการเซอร์ร่า เขต 172 ปี 2010 - 2011
คุณสนทยา  วิศพรรณ์ ประธานเขต


ลำดับ
ชื่อ
ตำแหน่ง
1 คพ.ยอแซฟ  ประวิช หอมวิไลย จิตตาธิการ
2 ราฟาเอล ชัยณรงค์ มนเทียรวิเชียรฉาย ที่ปรึกษา
3 คุณประดิษฐ์ โลหะวิริยศิริ ที่ปรึกษา
4 มาร์โก นิพนธ์ แสงประดับ ที่ปรึกษา
5 เปโตร นิคม กายราช  ที่ปรึกษา
6 ยอห์นบอสโก สมชาย  เทวีทิวารักษ์   ที่ปรึกษา
7 คุณสนทยา วิศพรรณ์ ประธานเขต
8 ยวง อ.วีระ ธาราสิงห์ ว่าที่ประธานเขต
9 คุณมานิตย์  วัชวงษ์ รองประธานฝ่ายกิจกรรม
10 คุณณรงค์ เหมุทัย รองประธานฝ่ายกระแสเรียก
11 กาทารีนาลักขณา สุกใส  รองประธานฝ่ายสมาชิก
12 คุณชาตรี กิจสมัคร รองประธานฝ่ายสื่อสาร
13

อักแนส ตันหยง สวัสดิการ

เหรัญญิก
14 คุณยาใจ ศรีวิศาลศักดิ์ เลขานุการ
15

คุณยุพวรรณ ธาราสิงห์

กรรมการ
16

คุณศรีสว่าง  คำเสงี่ยม

กรรมการ
17 คุณกฤษณา พรหมจักร กรรมการ
18 คุณสมศรี สมัครเครือ กรรมการ
19 คุณธวัชชัย จันทร์ภิรมย์ กรรมการ
20 คุณอุทาน บุญทวี กรรมการ
21 คุณวิไล สังวรณ์จิต กรรมการ
22 คุณพนมจันทร์ ดิลกโกมล กรรมการ
23 มารีอา รัชนีกุล พวงผ่อง กรรมการ

คณะกรรมการเซอร์ร่า เขต 172 ปี 2009 - 2010

ลำดับ
ชื่อ
ตำแหน่ง
ตำแหน่งอื่น
คุณพ่อยอห์น สุรชาติ มุลสุทธิ จิตตาธิการ บ้านเณรฟาติมา ท่าแร่
1 ราฟาเอล ชัยณรงค์ มนเทียรวิเชียรฉาย ที่ปรึกษา อดีตประธานเซอร์ร่าโลก
2 มาร์โก นิพนธ์ แสงประดับ ที่ปรึกษา อดีตประธานสภาฯ 08-09  
3 ยอห์นบัปติส   จำรัส  รุ่งรัชกานนท์     อดีตประธานเขต อดีตประธานเขต 07-08
4 เปโตร นิคม กายราช   ประธานเขต อดีตประธานกลุ่มอุดรฯ
5 คุณสนทยา วิศพรรณ์ ว่าที่ประธานเขต  
6 ยอห์นบอสโก สมชาย  เทวีทิวารักษ์    รองประธานฝ่ายกิจกรรม

ประธานกลุ่มเซนต์จอห์น

7 กาทารีนา อ.ลักขณา สุกใส  รองประธานฝ่ายกระแสเรียก อดีตประธานสภาฯ
8 อักแนส ตันหยง สวัสดิการ รองประธานฝ่ายสมาชิก ประธานกลุ่มจันทบุรี
9 ยอแซฟ เลิศศักดิ์ รุ่งรัตน์พัฒนา รองประธานฝ่ายสื่อสาร ประธานกลุ่มบางแสน
10

กาทารีนา วิเรียม ศรีวรกุล

เหรัญญิก รป. กิจกรรมกลุ่มท่าแร่
11 โทมัส ประหยัด ยงดี เลขานุการ
12

ยวง อ.วีระ ธาราสิงห์

กรรมการ ประธานกลุ่มนครราชสีมา
13 ยอห์น อัมพัน สีดาหัวดี กรรมการ

ประธานกลุ่มอุดรฯ

14 ดอมินิโก พ.อ.อ.สรศักดิ์ ยินดีงาม กรรมการ ประธานกลุ่มอุบลฯ
15 มารีอา ถวาย ชีพจำเป็น กรรมการ ประธานกลุ่มโพนสูง
16 นายบุญเลิศ ประเสริฐพลกัง กรรมการ ประธานกลุ่มซ่งแย้
17 อักแนส สมหมาย ศรีทอง กรรมการ ประธานกลุ่มช้างมิ่ง
18 ยออันนา ประยูร สาสาย กรรมการ

ประธานกลุ่มหนองคู

19 ฟรังซิสโก สุนทร พงศ์เหมวัฒนา กรรมการ ประธานกลุ่มเมืองพล-บ้านไผ่
19 มารีอา รัชนีกุล พวงผ่อง กรรมการ ว่าที่ประธานกลุ่มศรีราชา (ก่อตั้งใหม่)

คณะกรรมการเซอร์ร่าเขต 172 ปี 2008-2009

ลำดับ
ชื่อ
ตำแหน่ง
ตำแหน่งอื่น
1 คุณพ่อ นิโคลัส ถวัลย์  พันธ์วิไล  จิตตาธิการที่ปรึกษา อดีตจิตตาธิการเขต 03-04 
2 คุณพ่อ เปโตรไพฑูรย์  แสนสวัสดิ์    จิตตาธิการ อธิการบ้านเณรเล็กฯ
3 ราฟาเอล ชัยณรงค์ มนเทียรวิเชียรฉาย ที่ปรึกษา อดีตประธานเซอร์ร่าโลก
4 ยอแซฟ  อภินันท์ จารุรัตนรงค์    ที่ปรึกษา

อดีตประธานสภาฯ 04-05

5 มาร์โก นิพนธ์ แสงประดับ ที่ปรึกษา ประธานสภาฯ 08-09  
6 ยอห์น อัมพัน สีดาหัวดี   ที่ปรึกษา อดีตประธานเขต 07-08
7 ยอห์นบัปติส จำรัส  รุ่งรัชกานนท์     ประธาน อดีตประธานกลุ่มอุบลฯ
8 เปโตร นิคม กายราช ว่าที่ประธาน  
9 ยอห์นสมชาย  เทวีทิวารักษ์    รองประธานฝ่ายกิจกรรม

อดีตประธานเขต 06-07

10 มารีอายุพวรรณ  ธาราสิงห์    รองประธานฝ่ายกระแสเรียก ประธานกลุ่มนครราชสีมา
11 ร็อคบรรจง  เส็งเจริญ    รองประธานฝ่ายสมาชิก ประธานกลุ่มอุดรฯ
12 ยอแซฟประสิทธิ์  ไทยเจริญ รองประธานฝ่ายสื่อสาร ประธานกลุ่มบางแสน
13

ยอแซฟกฤษดา  ประกอบกิจ  

เหรัญญิก รป. กิจกรรมกลุ่มอุบลฯ
14 มารีอาวรรณา  นิโรภาส   ผู้ช่วยเหรัญญิก

อดีตผู้ช่วยเหรัญญิกเขต 

15 กาทารีนาลักขณา    สุกใส   เลขาธิการ อดีตประธานสภาฯ 06-07
16 ยอห์นบัปติสวีระ  ธาราสิงห์    ผู้ช่วยเลขาธิการ 

อดีตประธานกลุ่มนครราชสีมา  

17

เปาโลมนัส  สุขสวัสดิ์ 

กรรมการ ประธานกลุ่มเซนต์จอห์น
18 โทมัสประหยัด  ยงดี    กรรมการ

ประธานกลุ่มท่าแร่

19 ยอแซฟชูศักดิ์  ประมงกิจ  กรรมการ ประธานกลุ่มจันทบุรี
20 กาทารีนาแนบเนียน ทาสีเพชร  กรรมการ ประธานกลุ่มโพนสูง
21 เปโตรบุญโฮม  คำผา กรรมการ ประธานกลุ่มซ่งแย้
22 อันนากฤษณา  พรหมจักร  กรรมการ ประธานกลุ่มช้างมิ่ง
23 เอเยณีวารี  ศิลาโคตร    กรรมการ

ประธานกลุ่มหนองคู

24  อำนวยพร  จันทร์ภิรมย์   กรรมการ ประธานกลุ่มเมืองพล-บ้านไผ่

คณะกรรมการเซอร์ร่าเขต 172 ปี 2007-2008

1 ลูกา ค.พ. พัฒนา      อุปการ จิตตาธิการเขต
2 ซีมอน ไมตรี              ทาสุวรรณ์ ผู้ช่วยจิตตาธิการเขต
3 ราฟาเอล ชัยณรงค์ มนเทียรวิเชียรฉาย ที่ปรึกษา
4 ยอแซฟ อภินันท์        จารุรัตนรงค์  ที่ปรึกษา
5 กาทารีนา ลักขณา     สุกใส ที่ปรึกษา
6 ยอแซฟ ประดิษฐ์      โลหะวิริยะศิริ ที่ปรึกษา
7 มาร์โก นิพนธ์            แสงประดับ ที่ปรึกษา
8 ร็อค บรรจง               เส็งเจริญ ที่ปรึกษา
9 ยอห์น สมชาย          เทวีทิวารักษ์ ที่ปรึกษา
10 ยอห์น อัมพัน            สีดาหัวดี ประธานเขต 
11 ยอห์นบัปติส จำรัส   รุ่งรัชกานนท์ ว่าที่ประธานเขต     
12 มาเรียฯ มนต์จันทร์   หิรัญรามเดช รป. กิจกรรม
13 ยอห์นบัปติส วีระ     ธาราสิงห์ รป. กระแสเรียก
14 เทเรซา สมใจ           รุ่งเรือง รป. สมาชิก
15 ยอห์นบัปติส จำรัส   รุ่งรัชกานนท์ รป. สื่อสาร
16 เปโตร ไพจิตร           นิโรภาส เหรัญญิก
17 มารีอา วรรณา         นิโรภาส ผู้ช่วย เหรัญญิก
18 ซีมอน สนทยา         วิศพรรณ์ เลขานุการ
19 ยอแซฟ สุนทร          บุญกัณฑ์ ผู้ช่วย เลขานุการ
20 เปโตร ชัยชนะ          ศักดิ์โสภณ กรรมการ
21 เปโตร นิคม              กายราช กรรมการ
22 เทเรซา รมณี            รัตนสีหา กรรมการ
23 ลูซีอา สมหมาย        ศิลาโคตร กรรมการ
24 ยออันนา ประยูร       สาสาย กรรมการ
25 อักแนส สมหมาย     ศรีทอง กรรมการ
26 ยอแซฟ ถนอม         อินทร์นอก กรรมการ

คณะกรรมการเซอร์ร่าเขต 172 ปี 2006-2007

ลำดับ
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
หมายเหตุ
โทรศัพท์
1
คุณพ่อสายชล คันยุไล
จิตตาธิการเขต
จิตตาธิการกลุ่มบางแสน

08-6847-6333

2
อ.ชัยณรงค์ มนเทียรวิเชียรฉาย
ที่ปรึกษา
อดีตประธานเซอร์ร่าสากล
08-2938-7015
3
คุณพิเชษฐ์ รุจิรัตน์
ที่ปรึกษา
อดีตประธานสภา
08-1943-1658
4
คุณลักขณา สุกใส
ที่ปรึกษา
ประธานสภา
08-1360-5331
5
คุณประดิษฐ์ โลหะวิริยะศิริ
ที่ปรึกษา
ประธานเขต 140
08-1485-0251
6
พ.ญ.วรนุช โกศาคาร
ที่ปรึกษา
อดีตประธานเขต 172
08-1592-1522
7
คุณสมชาย เทวีทิวารักษ์
ประธานเขต
..
08-1803-3475
8
คุณอัมพัน สีดาหัวดี
ว่าที่ประธานเขต
  08-1052-4860
9
คุณยาใจ ศรีวิศาลศักดิ์
รป.ฝ่ายกิจกรรม
ประธานกลุ่มจันทบุรี 08-9245-0128
10 คุณสรศักดิ์ ยินดีงาม รป. ฝ่ายกระแสเรียก ประธานกลุ่มอุบลฯ  
11 คุณยุพวรรณ ธาราสิงห์ รป. ฝ่ายสมาชิก ประธานกลุ่มนครราชสีมา 08-4435-3761
12 คุณวัลลดา เล้ากอบกุล รป. ฝ่ายสื่อสาร ประธานกลุ่มบางแสน 08-6795-8050
13
คุณไพจิตร นิโรภาส
เหรัญญิก
ประธานกลุ่มเซนต์จอห์น
08-9801-6125
14 คุณวรรณา นิโรภาส ผู้ช่วยเหรัญญิก เหรัญญิกกลุ่มเซนต์จอห์น 08-4104-4662
15
คุณนิพนธ์ แสงประดับ
เลขานุการ
อดีตประธานสภา
08-1911-9522
16 คุณนิรมล สมงาม กรรมการ ประธานกลุ่มอุดรฯ 08-1873-6107
17 คุณประหยัด ยงดี กรรมการ ประธานกลุ่มท่าแร่ 08-1769-7253
18 คุณโชคชัย ปิตินิตย์นิรันดร์ กรรมการ ประธานกลุ่มเซนต์จอห์น 08-6588-3436
19 คุณสะอาด โคตรกำกับ กรรมการ ประธานกลุ่มโพนสูง 08-4227-3445
20 คุณอุทาน บุญทวี กรรมการ ประธานกลุ่มซ่งแย้ 08-9026-7032
21 คุณประยูร สาสาย กรรมการ ประธานกลุ่มหนองคู 08-1966-5890
22 คุณมีชัย พอศิลป์ กรรมการ ประธานกลุ่มช้างมิ่ง 08-6122-4187
23 คุณถนอม อินทร์นอก กรรมการ ประธานกลุ่ม อ.พล  

Back to Homepage