เขตเซอร์ร่า 172

หน้าหลักเขต 172 ประวัติความเป็นมา คณะกรรมการเขต ข่าว-กิจกรรม ห้องเอกสาร


คณะกรรมการเซอร์ร่า เขต 172 ปี 2017 - 2018


คุณพ่อ ฟรังซิส เซเวียร์ กฤษฎา สุขพัฒน์
จิตตาธิการเขต


ยอห์นบัปติสต์ วีระ  ธาราสิงห์
ประธานเขต 172

คณะกรรมการเซอร์ร่าเขต 172 ปี 2017 - 2018

ที่ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง
1 ฟรังซิสเซเวียร์ คพ.กฤษฎา  สุขพัฒน์ จิตตาธิการ
2 ราฟาแอล ชัยณรงค์  มณเทียรวิเชียรฉาย ที่ปรึกษา
3 มาระโก นิพนธ์  แสงประดับ ที่ปรึกษา
4 ซีมอน สนทยา  วิศพรรณ์ ที่ปรึกษา
5 มารีอามักดาเลนา รัชนีกูล  พวงผ่อง อดีตประธานสภาฯ / ที่ปรึกษา
6 ยอห์นบอสโก สมชาย  เทวีทิวารักษ์ ประธานสภาฯ
7 ยอห์นบัปติสต์ วีระ  ธาราสิงห์ ประธานเขต
8 มาระโก นิพนธ์  แสงประดับ ว่าที่ประธานเขต
9 ยอแซฟ โชคชัย  ปิตินิตย์นิรันดร์ รองฯ ฝ่ายกิจกรรม
10 มารีอา อ้อยทิพย์  ไทยเจริญ รองฯ ฝ่ายกระแสเรียก
11 อันนามารีอา นิสา  ศรีวิไล รองฯ ฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์
12 อันเดร วิชัย  บุญเจือ รองฯ ฝ่ายสื่อสาร
13 อักแนส ตันหยง  สวัสดิการ เหรัญญิก
14 มารีอา ยุพวรรณ  ธาราสิงห์ เลขานุการ


ประชุมเขต วันเสาร์ที่ 8 กรกฎาคม 2017
ณ บ้านสวนยอแซฟ สามพราน

Back to Homepage