คณะเซอร์ร่าเชต 172

หน้าหลักเขต 172 ประวัติความเป็นมา คณะกรรมการเขต ข่าว-กิจกรรม ห้องเอกสาร
ตณะเซอร์ร่าเชต 172


พิธีรับมอบตำแหน่งประธานเขตเชอร์ร่า 172
ยอห์นบัปติสต์ วีระ  ธาราสิงห์ ประธานเขตคนใหม่
วาระในตำแหน่งตั้งแต่ ก.ค. 2017 ถึง มิ.ย. 2018
รับมอบกางเขนสัญลักษณ์จาก อักแนส ตันหยง สวัสดิการ อดีต่ประธาน
วันอาทิตย์ที่ 9 กรกฎาคม 2017
ณ วัดบ้านเณรใหญ่ สามพราน


เซอร์ร่าเขต 172

เซอร์ร่าเขต 172 ประกอบด้วยกลุ่มเซอร์ร่าใน 3 สังฆมณฑล คือ
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ สังฆมณฑลนครราชสีมาและ สังฆมณฑลจันทบุรี

 ปัจจุบันมีจำนวนกลุ่มเซอร์ร่าในกำกับ  5 กลุ่ม 
สมาชิกทั้งหมด
167 คน ประจำการ  129 คน สมทบ 38 คน

ยอห์นบัปติสต์ วีระ  ธาราสิงห์
ประธานเขต

ที่ กลุ่ม
จำนวนสมาชิก
สังฆมณฑล
1
กลุ่มเซนต์จอห์น
40
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
2
3
4
กลุ่มจันทบุรี
กลุ่มบางแสน
กลุ่มศรีราชา
34
38
36
สังฆมณฑลจันทบุรี
สังฆมณฑลจันทบุรี
สังฆมณฑลจันทบุรี
5
กลุ่มนครราชสีมา
18
สังฆมณฑลนครราชสีมา

Back to Homepage