เซอร์ร่าเขต 172
เซอร์ร่ากลุ่มเซนต์จอห์น
หน้าหลัก ประวัติความเป็นมา ข่าว-กิจกรรม สมาชิก เอกสารประวัติกลุ่มเซอร์ร่าเซนต์จอห์น
[Serra club of St.John’s]

อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ กลุ่มที่ 2

ความเป็นมา

ในปี ค.ศ.1980 อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯอนุญาตให้ผู้แทนคณะเซอร์ร่าสากล โดยกลุ่มเซอร์ร่าจากฮ่องกง มาเริ่มต้นตั้งกลุ่มเซอร์ร่าในประเทศไทย  เพื่อทำงานด้านส่งเสริมกระแสเรียกพระสงฆ์และนักบวชชาย-หญิง 

ประมาณ มกราคม ค.ศ. 1985  อาจารย์ชัยณรงค์  มนเทียนวิเชียรฉายหนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้งเซอร์ร่ากรุงเทพฯได้รวบรวมคณาจารย์ในโรงเรียนเซนต์จอห์นได้ประมาณ 25 คน เริ่มทดลองตั้งกลุ่มเซอร์ร่าในโรงเรียนเซนต์จอห์น และได้ส่งผู้แทนไปร่วมประชุมกับกลุ่มเซอร์ร่ากรุงเทพฯ(ขณะนั้นประชุมที่วัดคอนเซปชั้น) เพื่อศึกษางานของเซอร์ร่า เมื่อได้ทราบหลักการและวิธิการทำงานจนแน่ใจว่า สมาชิกส่วนใหญ่เข้าใจทำงานแล้วจึงของอนุมัติตั้งกลุ่มเป็นทางการจากเซอร์ร่าสากล

30 ธันวาคม 1986 เซอร์ร่าสากลได้รับอนุมัติตั้งกลุ่มเป็นทางการลำดับกลุ่มที่ 630  ชื่อว่า  Serra club of St.John’s College No.630 ภายหลัง เปลี่ยนเป็น Serra club of St.John’s

8 พฤษภาคม 1987 ประธานเซอร์ร่าสากล มร.แฟรงต์  แมคเคออน  มาเยี่ยมประเทศไทย และเป็นพยานในการปฏิญาณตนของสมาชิกกลุ่มเซอร์ร่าเซนต์อห์น มีสมาชิกจำนวน 24 คน  และในวันรุ่งขึ้นได้ร่วมเดินทางไปเริ่มตั้งกลุ่มเซอร์ร่าที่สังฆมณฑลเชียงใหม่ ณ วัดพระหฤทัย

กิจกรรม  
เมื่อแรกเริ่ม เน้นงานส่งเสริมกระแสเรียกไปยังบรรดาเยาวชนคาทอลิกในโรงเรียนฯ  จัดให้มีการอบรมและสอนคำสอน  จัดสัมมนาฟื้นฟูจิตใจนักเรียก  จัดสัมมนากระแสเรียกวิชาชีพ  และเข้าค่ายอบรมเยาวชนของโรงเรียนร่วมกับวัดเซนต์จอห์น  โดยคุณพ่อบัญชา  ศรีประมงค์ เป็นผู้นำในการอบรมร่วมกับสมาชิกเซอร์ร่า

การขยายกลุ่ม
สมาชิกเซอร์ร่ากลุ่มกรุงเทพฯ  เซนต์จอห์น และเชียงใหม่ เห็นว่างานส่งเสริมกระแสเรียกเป็นเรื่องสำคัญ  จึงได้เริ่มการขยายกลุ่มไปยังสังฆมณทลอื่นๆ ครบทั้ง 10 สังฆมณทล ในปี ค.ศ. 1996

ลำดับการรับสมาชิกของกลุ่ม
สมาชิกรุ่นที่ 1 มี 24 คน  ปฏิญาณตนเมื่อ 8 พฤษภาคม 1987
สมาชิกรุ่นที่ 2 มี  3 คน   ปฏิญาณตนเมื่อ    1990
สมาชิกรุ่นที่ 3 มี  4 คน   ปฏิญาณตนเมื่อ 24 พฤศจิกายน 1991 (2534)
สมาชิกรุ่นที่ 4 มี 9 คน   ปฏิญาณตนเมื่อ 20 ธันวาคม 1997
สมาชิกรุ่นที่ 5 มี 6 คน    ปฏิญาณตนเมื่อ  7 มกราคม 2000
สมาชิกรุ่นที่ 6 มี 4 คน    ปฏิญาณตนเมื่อ 17 ธันวาคม 2005

รายนามจิตตาธิการ

คุณพ่อบัญชา           ศรีประมงค์
คุณพ่อชวลิต            กิจเจริญ
คุณพ่อวิวัฒน์           แพร่ศิริ
คุณพ่อประสาน       คูรัตนสุวรรณ
คุณพ่อวรวุฒิ            กิจสกุล
คุณพ่อชุมภา            คุรัตน์ 
คุณพ่อวิจิตต์            แสงหาญ 


รายนามประธานตั้งแต่อดีต ถึงปัจจุบัน

 1. เริ่มต้น 1985 – 1986 อาจารย์ชัยณรงค์  มนเทียนวิเชียรฉาย                               
 2. ปี่ที่1 / 1986 - 1987 อาจารย์ชัยณรงค์     มนเทียนวิเชียรฉาย (รับแต่งตั้งเป็นทางการ)
 3. ปีที่2 / 1987 - 1988 อาจารย์ชัยณรงค์ มนเทียนวิเชียรฉาย                                
 4. ปีที่3 / 1988 - 1989 อาจารย์ปัญญา         ผิวเกลี้ยง
 5. ปี่ที่4 / 1989 -1990  อาจารย์อรัญ            ศรีประทุม
 6. ปี่ที่5 / 1990 -1991 อาจารย์วิศิษฏ์          สายพรหม
 7. ปี่ที่6 / 1991 - 1992   นายนิพนธ์              แสงประดับ
 8. ปี่ที่7 / 1992  - 1993  อาจารย์วินัย            ผิวเกลี้ยง
 9. ปี่ที่8 / 1993 - 1994 นายมนัส                 สุขสวัสดิ์
 10. ปี่ที่9 / 1994 - 1995   อาจารย์ปัญญา         ผิวเกลี้ยง
 11. ปี่ที่10/ 1995 - 1996  อาจารย์มานิตย์        วัชวงษ์
 12. ปี่ที่11/ 1996 - 1997 นายสวัสดิ์               สืบสำราญ
 13. ปี่ที่12/ 1997 - 1998 อาจารย์อรัญ            ศรีประทุม
 14. ปี่ที่13/ 1998 - 1999 นายมนัส                 สุขสวัสดิ์
 15. ปี่ที่14/ 1999 - 2000  นายสุทัศน์   มาลานิยม
 16. ปี่ที่15/ 2000 -  2001 นายไพโรจน์  ปีติสันต์
 17. ปี่ที่16/ 2001 - 2002    
 18. ปี่ที่17/ 2002 - 2003 นายสมชาย  เทวีทิวารักษ์
 19. ปี่ที่18/ 2003 - 2004 นายมนัส สุขสวัสดิ์
 20. ปี่ที่19/ 2004 - 2005 อาจารย์มานิตย์ วัชวงษ์
 21. ปี่ที่20/ 2005 - 2006 นายไพจิตร นิโรภาส
 22. ปี่ที่21/ 2006 - 2007 นายโชคชัย ปิตินิตย์นิรันดร์
 23. ปี่ที่22/ 2007 - 2008 นางมนต์จันทร์  หิรัญรามเดช
 24. ปี่ที่ 23/2008 - 2009
 25. ปี่ที่ 24/2009 - 2010 คุณมนัส สุขสวัสดิ์
 26. ปีี่ที่ 25/2010-2011 คุณสมชาย เทวีทิวารักษ์
 27. ปีี่ที่ 26/2011-2012 คุณมานิตย์  วัชวงษ์
 28. ปีี่ที่ 26/2012 - 2013 นางมนต์จันทร์  หิรัญรามเดช
 29. ปีที่  27/2013 - 201น.สพ. สมชาย เทวีทิวารักษ์
 30. ปีที่  28/2014 - 2015   อาจารย์มานิตย์ วัชวงษ์
 31. ปีที่  29/2015 - 2016
 32. ปีที่  30/2016 - 2017
 33. ปีที่  31/2017 - 2018  คุณโชคชัย ปิตินิตย์นิรันดร์
 34. ปีที่  32/2018 - 2019
 35. ปีที่  33/2019 - 2021 คุณมนต์จันทร์ หิรัญรามเดช
  ปีที่  35/2021 - 2023
  คุณชโย เวชยันต์


คณะกรรมการ ปี 2019-2021

ชื่อ

ตำแหน่ง

โทรศัพท์

Email

1.  ยอห์น คพ.ชัยยะ กิจสวัสดิ์

จิตตาธิการ
Chaplain

02 938 7783

frjck@msn.com

   

2.  อาจารย์ราฟาแอล

ที่ปรึกษา

02-9387015-20

cnarong@stjohn.ac.th

   ชัยณรงค์ มนเทียรวิเชียรฉาย

Consultant

3. 

ประธาน
President

089 898 3544

noimonchan@hotmail.com

คุณมนต์จันทร์ หิรัญรามเดช

4. 

ว่าที่ประธาน
President elect

080 248 8151

banmahatai@hotmail.com

    คุณชโย  เวชยันต์

5. คุณมาร์โก

รป.ฝ่ายกิจกรรม
Vice President / Activities

081 911 9522

niphonsa@yahoo.com

    นิพนธ์ แสงประดับ

6.  คุณโชคชัย ปิตินิตย์นิรันดร์ 

รป.ฝ่ายกระแสเรียก
Vice President / Vocation

086 588 3436

phopsuk@gmail.com

     

7.  คุณยอห์นบอสโก

รป.สมาชิก
Vice President / Memberships

081 803 3475

somchai@zagro.com

    สมชาย เทวีทิวารักษ์

8.  คุณมานิตย์ วัชวงษ์

รป.สื่อสาร
Vice President / Communications

086 785 2789

chiraratmanit@hotmail.com

   

9.  คุณสุภาพ เทวีทิวารักษ์

เหรัญญิก
Treasurer

081 668 6544

   

10. คุณชโย เวชยันต์

เลขา
Secretary

080 248 8151

banmahatai@hotmail.com

คณะกรรมการ ปี 2017-2018

ลำดับ
ชื่อ
ตำแหน่ง

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

คุณพ่อคุณพ่อยอแซฟ ธีระ กิจบำรุง ?
คุณชัยณรงค์ มณเฑียรวิเชียรฉาย

คุณโชคชัย ปิตินิตย์นิรันดร์

คุณนิพนธ์ แสงประดับ
คุณสมชาย เทวีทิวารักษ์
คุณมานิตย์. วัชวงษ์
คุณชโย เวชยันต์
คุณมานิตย์ วัชวงษ์
คุณมนต์จันทร์หิรัญงามเดช
คุณสุภาพ. เทวีทิวารักษ์

จิตตาธิการ
ที่ปรึกษา
อดีตประธาน
ประธาน
ว่าที่ประธาน
รองประธานฝ่ายกิจกรรม
รองประธานฝ่ายกระแสเรียก
รองประธานฝ่ายสมาชิก
รองประธานฝ่ายสื่อสาร
เลขานุการ
(ผู้ช่วยเลขาฯ)
เหรัญญิก

คณะกรรมการ ปี 2014-2015

ลำดับ
ชื่อ
ตำแหน่ง

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

คุณพ่อคุณพ่อยอแซฟ ธีระ กิจบำรุง
อาจารย์ชัยณรงค์ มนเทียรวิเชียรฉาย
น.สพ. สมชาย เทวีทิวารักษ์
อาจารย์มานิตย์ วัชวงษ์
(ระหว่างการสรรหา)
คุณ มนต์จันทร์ หิรัญรามเดช
คุณ มนัส สุขสวัสดิ์ 
คุณ นิพนธ์ แสงประดับ  
คุณ โชคชัย ปิตินิตย์นิรันดร์
คุณ สุภาพ เทวีทิวารักษ์
อาจารย์ไชโย เวชยันต์

จิตตาธิการ
ที่ปรึกษา
อดีตประธาน
ประธาน
ว่าที่ประธาน
รองประธานฝ่ายกิจกรรม
รองประธานฝ่ายกระแสเรียก
รองประธานฝ่ายสมาชิก
รองประธานฝ่ายสื่อสาร
เลขานุการ
เหรัญญิก

คณะกรรมการ ปี 2013-2014

ลำดับ
ชื่อ
ตำแหน่ง

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

คุณพ่อคุณพ่อยอแซฟ ธีระ กิจบำรุง
อาจารย์ชัยณรงค์ มนเทียรวิเชียรฉาย
น.สพ. สมชาย เทวีทิวารักษ์
อาจารย์มานิตย์ วัชวงษ์
คุณ มนัส สุขสวัสดิ์ / คุณ มนต์จันทร์ หิรัญรามเดช
อาจารย์ไชโย เวชยันต์ / คุณ อัญชลี
คุณ นิพนธ์ แสงประดับ  
คุณ โชคชัย ปิตินิตย์นิรันดร์
คุณ สุภาพ เทวีทิวารักษ์
อาจารย์มานิตย์ วัชวงษ์

จิตตาธิการ
ที่ปรึกษา
ประธาน
ว่าที่ประธาน
รองประธานฝ่ายกิจกรรม
รองประธานฝ่ายกระแสเรียก
รองประธานฝ่ายสมาชิก
รองประธานฝ่ายสื่อสาร
เลขานุการ
เหรัญญิก

คณะกรรมการ ปี 2009-2010

ลำดับ
ชื่อ
ตำแหน่ง
1
2
3
4
5
6
7
8
9
คุณพ่อยอห์นบอสโก วิจิตต์ แสงหาญ
คุณมนัส สุขสวัสดิ์
คุณสมชาย เทวีทิวารักษ์
คุณมนต์จันทร์ หิรัญรามเดช
คุณนิพนธ์ แสงประดับ
คุณสวัสดิ์ สืบสำราญ
คุณโชคชัย ปิตินิตย์นิรันดร์
คุณวรรณา นิโรภาส
คุณไพจิตร นิโรภาส
จิตตาธิการ
ประธาน
ว่าที่ประธาน
รองประธานฝ่ายกิจกรรม
รองประธานฝ่ายกระแสเรียก
รองประธานฝ่ายสมาชิก
รองประธานฝ่ายสื่อสาร
เหรัญญิก
เลขานุการ
 

Back to Clubindex