เซอร์ร่าเขต 172
เซอร์ร่ากลุ่มเซนต์จอห์น
หน้าหลัก ประวัติความเป็นมา ข่าว-กิจกรรม สมาชิก เอกสาร


เซอร์ร่ากลุ่มเซนต์จอห์น
วัดเซนต์จอห์น ลาดพร้าว กรุงเทพฯ โทร. ....
1110  ถนนพหลโยธิน  ห้าแยกลาดพร้าว
 แขวงลาดยาว  เขตบางเขน   กรุงเทพฯ 10900
โทร. 511-0367

สังกัดเขตเซอร์ร่า 172
กลุ่มที่ 2 ในอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
รับชาร์เตอร์เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 1986

ปัจจุบันมีจำนวนสมาชิกประจำการ 25 คน สมาชิกสมทบ 15 คน รวม 40 คน

คุณพ่อคุณพ่อยอแซฟ ธีระ กิจบำรุง ?
จิตตาธิการคุณโชคชัย ปิตินิตย์นิรันดร์
ประธานกลุ่ม

คณะกรรมการ ปี 2017-2018

ลำดับ
ชื่อ
ตำแหน่ง

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

คุณพ่อคุณพ่อยอแซฟ ธีระ กิจบำรุง ?


คุณโชคชัย ปิตินิตย์นิรันดร์

จิตตาธิการ
ที่ปรึกษา
อดีตประธาน
ประธาน
ว่าที่ประธาน
รองประธานฝ่ายกิจกรรม
รองประธานฝ่ายกระแสเรียก
รองประธานฝ่ายสมาชิก
รองประธานฝ่ายสื่อสาร
เลขานุการ
เหรัญญิก
 

Back to District 172