เซอร์ร่าเขต 172
เซอร์ร่ากลุ่มเซนต์จอห์น
ความเป็นมา คณะกรรมการ ข่าว-กิจกรรม สมาชิก เอกสาร


เซอร์ร่ากลุ่มเซนต์จอห์น
วัดเซนต์จอห์น ลาดพร้าว กรุงเทพฯ โทร. ....
เขต 172
กลุ่มที่ 2 ในอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
รับชาร์เตอร์เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 1986

ปัจจุบันมีจำนวนสมาชิกประจำการ 25 คน สมาชิกสมทบ 15 คน รวม 40 คน

คุณพ่อยอห์นบอสโก วิจิตต์ แสงหาญ
จิตตาธิการมารีอา มักดาเลนา มนต์จันทร์  หิรัญรามเดช
ประธานกลุ่ม

คณะกรรมการ ปี 2012-2013

ลำดับ
ชื่อ
ตำแหน่ง

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

คุณพ่อ

จิตตาธิการ
อดีตประธาน
ประธาน
ว่าที่ประธาน
รองประธานฝ่ายกิจกรรม
รองประธานฝ่ายกระแสเรียก
รองประธานฝ่ายสมาชิก
รองประธานฝ่ายสื่อสาร
เลขานุการ
เหรัญญิก
 

Back to District 172