เซอร์ร่าเขต 172

เซอร์ร่ากลุ่มจันทบุรี
หน้าหลัก ประวัติความเป็นมา ข่าว-กิจกรรม สมาชิก เอกสาร

คณะเซอร์ร่ากลุ่มจันทบุรี


คณะเซอร์ร่ากลุ่มจันทบุรี
ที่ตั้ง
อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล
110 ม.5 ต.จันทนิมิต อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทร. 0-3931-1578 โทรสาร 0-3934-4004

คณะเซอร์ร่ากลุ่มจันทบุรี 
  เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 12 เมษายน  1992
องค์การเซอร์ร่าสากลได้ให้การรับรองอย่างเป็นทางการวันที่ 30 มิถุนายน 1993
เป็นกลุ่มที่ 789 ของโลก 
เป็นกลุ่มที่ 5 ในประเทศไทย และเป็นกลุ่มแรกของสังฆมณฑลจันทบุรี

กลุ่มจันทบุรีได้จัดปฏิญาณตนสมาชิกครั้งแรกในวันที่  24 ตุลาคม 1993
มีสมาชิกเข้าปฏิญาณตนครั้งแรก  27 คน
ปัจจุบันมี (2013) จำนวนสมาชิกสามัญ 18 คน สมาชิกสมทบ 14 คน รวม 32 คน


คุณพ่อออกัสติน กฤษณพงษ์  อติชาติธานินทร์
จิตตาธิการ


มารีอา วรนุช  โกศาคาร
ประธาน


คณะกรรมการ ปี 2019-2020

ชื่อ

ตำแหน่ง

โทรศัพท์

Email

1. คุณพ่อออกัสติน

จิตตาธิการ

0-3931-1578

 

   กฤษณพงษ์  อติชาติธานินทร์

Chaplain

 

 

2. มารีอา

ประธาน

095-491-4438

 

    วรนุช  โกศาคาร

President

 

 

4. 

ว่าที่ประธาน

085-006-5033

 

    นิกร  ถังเงิน

President elect

 

 

3. ยอแซฟ

รองประธานฝ่ายกิจกรรม

083-598-1682

 

    ชูศักดิ์  ประมงกิจ

Vice President / Activities

 

 

4. อักแนส

รองประธานฝ่ายกระแสเรียก

089-408-7850

 

    ตันหยง  สวัสดิการ

Vice President / Vocation

 

 

5.  

รองประธานฝ่ายสมาชิก

082-339-9257

 

    วิสอน  ประจำเรือ

Vice President / Memberships

 

 

6.  

รองประธานสื่อสาร

085-006-5033

 

    นิกร  ถังเงิน

Vice President / Communications

 

 

7.  

เหรัญญิก

086-768-5047

 

    ไพรวัลย์  ยนพักตร์

Treasurer

 

 

8.  

เลขานุการ

081-723-6213

 

    สยาม  ชาวเรือ

Secretary

 

 


 

Back to District 172