เซอร์ร่าเขต 172
เซอร์ร่ากลุ่มจันทบุรี
หน้าหลัก ประวัติความเป็นมา ข่าว-กิจกรรม สมาชิก เอกสาร


กลุ่มเซอร์ร่าจันทบุรี
อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล
110 ม.5 ต.จันทนิมิต อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทร. 0-3931-1578 โทรสาร 0-3934-4004

 
  เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 12 เมษายน  1992
องค์การเซอร์ร่าสากลได้ให้การรับรองอย่างเป็นทางการวันที่ 30 มิถุนายน 1993
เป็นกลุ่มที่ 789 ของโลก 
เป็นกลุ่มที่ 5 ในประเทศไทย และเป็นกลุ่มแรกของสังฆมณฑลจันทบุรี

กลุ่มจันทบุรีได้จัดปฏิญาณตนสมาชิกครั้งแรกในวันที่  24 ตุลาคม 1993
มีสมาชิกเข้าปฏิญาณตนครั้งแรก  27 คน
ปัจจุบันมี (2013) จำนวนสมาชิกสามัญ 18 คน สมาชิกสมทบ 14 คน รวม 32 คนคุณพ่อโทมัส อภิชิต ชินวงค์
จิตตาธิการ


อักแนส ตันหยง สวัสดิการ

ประธาน


คณะกรรมการ ปี 2017-2018

ลำดับ
ตำแหน่ง
ชื่อ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

จิตตาธิการ
อดีตประธาน
ประธาน
ว่าที่ประธาน
รองประธานฝ่ายกิจกรรม
รองประธานฝ่ายกระแสเรียก
รองประธานฝ่ายสมาชิก
รองประธานฝ่ายสื่อสาร
เหรัญญิก
เลขานุการ

คุณพ่อ
 
อักแนส ตันหยง สวัสดิการ   


 

Back to District 172