เซอร์ร่าเขต 172
เซอร์ร่ากลุ่มจันทบุรี
หน้าหลัก ประวัติความเป็นมาิ ข่าว-กิจกรรม สมาชิก เอกสาร


กลุ่มเซอร์ร่าจันทบุรี
อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล
110 ม.5 ต.จันทนิมิต อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทร. 0-3931-1578 โทรสาร 0-3934-4004

 
  เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 12 เมษายน  1992
องค์การเซอร์ร่าสากลได้ให้การรับรองอย่างเป็นทางการวันที่ 30 มิถุนายน 1993
เป็นกลุ่มที่ 789 ของโลก 
เป็นกลุ่มที่ 5 ในประเทศไทย และเป็นกลุ่มแรกของสังฆมณฑลจันทบุรี

กลุ่มจันทบุรีได้จัดปฏิญาณตนสมาชิกครั้งแรกในวันที่  24 ตุลาคม 1993
มีสมาชิกเข้าปฏิญาณตนครั้งแรก  27 คน
ปัจจุบันมีจำนวนสมาชิกสามัญ 34 คน สมาชิกสมทบ 1 คน รวม 35 คนคุณพ่อเบเนดิกต์ ประสาน พงษ์ศิริพัฒน์
จิตตาภิบาล


มารีอา พ.ญ.วรนุช  โกศาคาร
ประธานกลุ่ม

คณะกรรมการ ปี 2012-2013

ลำดับ
ตำแหน่ง
ชื่อ
1
2
3
4
5
6
7
8
9

จิตตาธิการ
ประธาน
ว่าที่ประธาน
รองประธานฝ่ายกิจกรรม
รองประธานฝ่ายกระแสเรียก
รองประธานฝ่ายสมาชิก
รองประธานฝ่ายสื่อสาร
เหรัญญิก
เลขานุการ

คุณพ่อเบเนดิกต์ ประสาน พงษ์ศิริพัฒน์
มารีอา พ.ญ.วรนุช  โกศาคาร
คุณชูศํกดิ์    ประมงกิจ
ลูชีอา ขวัญใจ    เชียงใหม่    
อักแนส ตันหยง   สวัสดิการ     
คุณสมหมาย  เกษมสุข
คุณชูศํกดิ์    ประมงกิจ
คุณไพรวัลย์ ยนต์พัตร์ 
มารีอา ยาใจ    ศรีวิศาลศักดิ์ 


 

Back to District 172