เซอร์ร่าเขต 172
เซอร์ร่ากลุ่มจันทบุรี
หน้าหลัก ประวัติความเป็นมาิ ข่าว-กิจกรรม สมาชิก เอกสารรายชื่อสมาชิก

ลำดับที่ ชื่อนักบุญ ชื่อ ตำแหน่ง วันปฏิญาณตัว

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

ยอแซฟ  
มารีอา   
ซีมอน     
อักแนส  
มารีอา   
ลูซีอา     
ลูซีอา     
มารีอา   
ยอแซฟ  
อันนา     
ยอแซฟ  
ลูซีอา     
คริสตินา
เปโตร     
อันนา     
ลูซีอา     
ลูซีอา     
มักดาเลนา
มารีอา   
มารีอา   
มารีอา   
ยอแซฟ  
ยออากิม
เปาโล    
มารีอา   
อานัสตาซีอา
เปโตร     
อันนา     
เทเรซา   
อันนา     
ยอแซฟ  
ยอแซฟ  
ยอแซฟ  
วินเซนเต
ยอแซฟ  

คพ.ยอด  เสนารักษ์
ยาใจ       ศรีวิศาลศักดิ์
สนทยา   วิศพรรณ์
ตันหยง   สวัสดิการ
วรนุช       โกศาคาร
ไพรวัลย์  ประจำเรือ
ขวัญใจ   เชียงใหม่
ไพรวัลย์  ยนพัตร์
สุริยนต์   ผาสุก
นิตยา      สินทรัพย์
ชูศักดิ์      ประมงกิจ
จารุวรรณ   ศรีโกศัย
ศิริพร  ศรีธวัช ณ อยุธย
วินัย        ประจำเรือ
กนกนาถ สมหมาย
วิสอน      ประจำเรือ
สายัญ    โลกานิตย์
สลด        ประดิษฐ์ศิลป์
อิม           อานาภรณ์
อารมณ์   สุขพัฒน์
อำไพ       จิตติรัตน์
จรูญ        อัตถาหาญ
ฉอ้อน      หลิมเจริญ
เทวัย       สามิภักดิ์
นิภา        ประดิษฐ์ศิลป์
นิภา        ประจำเรือ
บุญยงค์  วงเวียน
บังเอิญ    สุขพัฒน์
ปราณี     เจริญภูมิ
ไพเพ็ญ   อานามนารถ
อาคม      ยางนึก
สมคิด     ลือวงศ์
สุธี           วงษ์ชีรี
สมหมาย   เกษมสุข
ถนัด        กิจมงคล

จิตตาธิการ
ประธาน
ว่าที่ประธาน/ รป.กิจกรรม
รป.กระแสเรียก
รป.สมาชิก
รป.สื่อสาร
เลขานุการ
เหรัญญิก
สมาชิก
สมาชิก
สมาชิก
สมาชิก
สมาชิก
สมาชิก
สมาชิก
สมาชิก
สมาชิก
สมาชิก
สมาชิก
สมาชิก
สมาชิก
สมาชิก
สมาชิก
สมาชิก
สมาชิก
สมาชิก
สมาชิก
สมาชิก
สมาชิก
สมาชิก
สมาชิก
สมาชิก
สมาชิก
สมาชิก
สมทบ


14/5/2000
24/10/1993
24/10/1993


25/2/1996
14/5/2000
25/2/1996
14/5/2000
25/2/1996
24/10/1993
27/4/1997
19/2/1995
24/10/1993
24/10/1993
19/2/1995
24/10/1993
24/10/1993
19/2/1995
24/10/1993
14/5/2000
24/10/1993
24/10/1993
24/10/1993
24/10/1993
24/10/1993
27/4/1997
24/10/1993
24/10/1993
14/5/2000
25/2/1996
25/2/1996
24/10/1994
24/10/1993
24/10/1993

 

Back to District 172