เซอร์ร่าเขต 172
เซอร์ร่ากลุ่มนครราชสีมา
หน้าหลัก ประวัติความเป็นมา ข่าว-กิจกรรม สมาชิก เอกสาร


ประวัติความเป็นมา

ใบรับรองเลขที่ NO. 905 เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 1998


คณะกรรมการปี 2014-2016

ลำดับ
ชื่อ
ตำแหน่ง
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
คุณพ่อเปโตร สมบัติ ประทุมปี
มารีอา ยุพวรรณ  ธาราสิงห์
มารีอา ภูวริศา  พุ่มร่มบุตร
ยอห์น บัปติสต์ วีระ  ธาราสิงห์
มารีอา ยุพวรรณ  ธาราสิงห์
เทเรซา วิไลวรรณ  เริงสุรพิพัฒนะ
มารีอา รนิจ  แน่นชารี
มาแซลิโน สมปอง ปทุมมานนท์
มารีอา สุพร  เรือนทอง
ยอห์นบัปติสต์ วีระ  ธาราสิงห์
จิตตาธิการ
อดีตประธาน
ประธาน
ว่าที่ประธาน
รองประธานฝ่ายกิจกรรม
รองประธานฝ่ายกระแสเรียก
รองประธานฝ่ายสมาชิก
รองประธานฝ่ายสื่อสาร
เหรัญญิก
เลขานุการ

คณะกรรมการ ปี 2008-2009

ลำดับ
ชื่อ
ตำแหน่ง
1
2
3
4
5
6
7
8
9
คุณพ่อ ...
คุณยุพวรรณ ธาราสิงห์
คุณนาวิน โรจนรัต
คุณไพโรจน์ ปทุมมานนท์
คุณวิไลวรรณ เริงสุขพิพัฒนะ
คุณลำไย นิยมธรรม
คุณสมปอง ปทุมมานนท์
คุณภูวริศา พุ่มร่มบุตร
คุณวีระ  ธาราสิงห์
จิตตาธิการ
ประธาน
ว่าที่ประธาน
รองประธานฝ่ายกิจกรรม
รองประธานฝ่ายกระแสเรียก
รองประธานฝ่ายสมาชิก
รองประธานฝ่ายสื่อสาร
เหรัญญิก
เลขานุการ

    

 

Back to District 172