เซอร์ร่าเขต 172
เซอร์ร่ากลุ่มนครราชสีมา
หน้าหลัก ประวัติความเป็นมา ข่าว-กิจกรรม สมาชิก เอกสาร


เซอร์ร่ากลุ่มนครราชสีมา
อาสนวิหารแม่พระประจักษ์ที่เมืองลูร์ด นครราชสีมา
อ. เมือง จ.นครราชสีมา 30000

โทร.0-

วันก่อตั้ง
เริ่มก่อตั้งเป็นกลุ่มทดลอง เมื่อวันที่
ในสังฆมณฑลนครราชสีมา สังกัดเขต 172

วันรับใบรับรอง
ได้รับการรับรองจากองค์การเซอร์ร่าสากลเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 1998 เป็นลำดับที่ 905

จำนวนสมาชิก
ปัจจุบันมีจำนวนสมาชิก 18 คน
ประจำการ 18 คน สมทบ - คน


คุณพ่อเปโตร สุรชัย เจริญพงศ์
จิตตาธิการ


คุณวีระ ธาราสิงห์
ประธาน


คณะกรรมการปี 2012-2013

ลำดับ
ชื่อ
ตำแหน่ง

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10คุณวีระ ธาราสิงห์


จิตตาธิการ
อดีตประธาน
ประธาน
ว่าที่ประธาน
รองประธานฝ่ายกิจกรรม
รองประธานฝ่ายกระแสเรียก
รองประธานฝ่ายสมาชิก
รองประธานฝ่ายสื่อสาร
เลขานุการ
เหรัญญิก

 

Back to District 172