คณะเซอร์ร่ากลุ่มนครราชสีมา
หน้าหลัก ประวัติความเป็นมา ข่าว-กิจกรรม สมาชิก เอกสาร

สมาชิกคณะเซอร์ร่ากลุ่มนครราชสีมารายชื่อสมาชิก

เลขที่
นักบุญ / ชื่อ / นามสกุล
ตำแหน่ง
วันปฏิญาณ
1
เปโตร ค.พ.สุรชัย เจริญพงศ์ จิตตาธิการ -
2
มารีอา ยุพวรรณ ธาราสิงห์ สมาชิก 9/8/1998
3
มารีอา ภูวริศา พุ่มร่มบุตร สมาชิก 9/8/1998
4
ออกัสติน ไพโรจน์ ปทุมมานนท์ สมาชิก -
5
เทเรซา วิไลวรรณ เริงสุขพิพัฒนะ สมาชิก 9/8/1998
6
ยอห์นบัปติส วีระ ธาราสิงห์ สมาชิก 9/8/1998
7
มาแซร์ลิโน สมปอง ปทุมมานนท์ สมาชิก 9/8/1998
8
มารีอา ประเทือง สมัครจิตร์ สมาชิก -
9
มารธา วีรนาถ แซ่เจา สมาชิก -
10
มารีอา สุพร เรือนทอง สมาชิก 9/8/1998
11
อากาทา ลำไย นิยมธรรม สมาชิก 9/8/1998
12
มารีอา รนิจ แน่นชาลี สมาชิก -
13
โยลันดา จงกล กอสเตอร์ สมาชิก 9/8/1998
14
อักแนส สำรวย ทองอยู่ สมาชิก 9/8/1998
15
อันนา อรุณี เกษมสิทธิ์ สมาชิก 9/8/1998
16
ฟรังซิส นาวิน โรจนรัต สมาชิก 9/8/1998
17
หลุยส์ พ.ต.ประสิทธิ์ ซิ้มประเสริฐ สมาชิก 9/8/1998
18
เปโตร ณรงค์ เริงสุขพิพัฒนะ สมาชิก -
19
เลโกรีโอ วีรพล ฉายาบรรณ สมาชิก -

Back to District 172