เซอร์ร่าเขต 172
คณะเซอร์ร่าวัดอารักขเทวดา โคกวัด
หน้าหลัก ประวัติความเป็นมา ข่าว-กิจกรรม สมาชิก เอกสาร

ประวัติการก่อตั้ง

           ในวโรกาสเฉลิมฉลองการประสูติของพระเยซูคริสต์ครบ 2000 ปี
ทางคณะเซอร์ร่ากลุ่มจันทบุรี โดยมีคุณพ่อวัชรินทร์  สมานจิต จิตตาธิการ ในขณะนั้น ได้วางเป้าหมายเผยแพร่พันธกิจของคณะเซอร์ร่า เข้าสู่แขวงต่างๆ ในสังฆมณฑลจันทบุรี โดยจะเริ่มต้นที่แขวงศรีราชา ที่มีบ้านเณรพระหฤทัยเป็นศูนย์กลาง จนในที่สุดก็มีการจัดตั้งคณะเซอร์ร่ากลุ่มทดลองขึ้นที่วัดบางแสน เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2001 โดยมีคณะเซอร์ร่ากลุ่มจันทบุรี เป็นพี่เลี้ยง ที่มีคุณหมอวรนุช โกศาคาร เป็นหัวหน้าคณะ


คณะเซอร์ร่าจันทบุรี ร่วมยินดีชีวิตสงฆ์ 25 ปีของคุณพ่อไพรัช จักรวาลธนารักษ์ ที่วัดท่าแฉลบ จันทบุรี
เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2012 

ในปี 2001 คุณพ่อวัชรินทร์ย้ายไปอยู่ที่วัดโคกวัด กลุ่มจันทบุรีจึงเพิ่มเป้าหมายการขยายกลุ่มใหม่ไปที่วัดโคกวัดด้วย ทุกครัั้งที่ทีมพี่เลี้ยงไปร่วมประชุมพบปะกับกลุ่มโคกวัด ก็ค้างคืนที่โรงเรียน และวันรุ่งขึ้นขากลับ ก็แวะมาร่วมประชุมกับกลุ่มบางแสนต่อเลย และด้วยการสนับสนุนจากคุณพ่อวัชรินทร์  สมานจิต จึงได้ตกลงจัดตั้งกลุ่มทดลองขึ้นที่วัดโคกวัด ในวันที่ 30 ธันวาคม 2001 ก่อนกลุ่มบางแสน 1 วัน และจากนั้นก็ได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารชุดแรกหรือชุดก่อตั้งขึ้น โดยมีคุณบุญสม อรุณศิวกุล เป็นประธาน และปฏิบัติหน้าที่ต่อเนื่องเรื่อยมา


คุณบุญสม อรุณศิวกุล ประธานเซอร์ร่ากลุ่มโคกวัด ก่อตั้งเมื่อปี 2002

ครั้นเมื่อกลุ่มบางแสนได้รับการรับรองจากองค์การเซอร์ร่าสากลในปี 2004 แล้ว และหลังจากคุณพ่อวัชรินทร์ย้ายจากวัดโคกวัด กลุ่มพี่เลี้ยงจากจันทบุรีก็ไม่ค่อยได้ไปเยี่ยม  กลุ่มทดลองที่โคกวัดบ่อยนัก จึงทำให้การดำเนินงานของกลุ่มโคกวัดอยุดชะงักไป

รายชื่อสมาชิกเซอร์ร่ากลุ่มโคกวัด จ.ปราจีนบุรี ปี 2002 (สำรวจ 2/6/2002)

ที่ นักบุญ ชื่อ - นามสกุล สถานภาพ ที่อยู่ โทรศัพท์บ้าน
  สตีเฟน วัชรินทร์ สมานจิต จิตตาธิการ  วัดคาทอลิกโคกวัด  224 ม.2  ต.โคกปีบ  อ.ศรีมโหสถ จ.ปราจีนฯ 25190 037-276045
1 เทราซา บุญสม อรุณศิวกุล ประธาน  90    หมู่  2   ต.โคกปีบ   อ.ศรีมโหสถ   จ.ปราจีนบุรี   25190 037-276173
2      ว่าที่ประธาน    
3 อังเยรา คิวศรี เชาวน์ดี รป.กิจกรรม  124  หมู่  2   ต.โคกปีบ   อ.ศรีมโหสถ   จ.ปราจีนบุรี   25190 037-276934
4 มารีอา เนาวรัตน์ เชาวน์ดี รป.สมาชิก  180  หมู่  2   ต.โคกปีบ   อ.ศรีมโหสถ   จ.ปราจีนบุรี   25190 037-276039
5 มารีอา สำราญ พินิจพระประภา รป.กระแสเรียก  278  หมู่  2   ต.โคกปีก    อ.ศรีมโหสถ   จ.ปราจีนบุรี   25190 037-276199
6 เยนอเวฟา สุภัตร เสี้ยวเส็ง รป.สื่อสาร  167  หมู่  2   ต.โคกปีบ   อ.ศรีมโหสถ   จ.ปราจีนบุรี   25190 037-276178
7 เยนอเวฟา บันดาล พาลี เลขานุการ  306  หมู่  2   ต.โคกปีบ   อ.ศรีมโหสถ   จ.ปราจีนบุรี   25190 037-276315
8 เซซีลีอา ยิ่งศิริ บันลือวงศ์ เหรัญญิก    78  หมู่  2   ต.โคกปีบ   อ.ศรีมโหสถ    จ.ปราจีนบุรี   25190 037-276906
9 เกรโกรี่ อนันต์ บันลือวงศ์ สมาชิก    22  หมู่  2   ต.โคกปีบ   อ.ศรีมโหสถ    จ.ปราจีนบุรี   25190 037-276446
10 เซซีลีอา หนูลักษณ์ อินโท่โล่ สมาชิก  208  หมู่  2   ต.โคกปีบ   อ.ศรีมโหสถ    จ.ปราจีนบุรี   25190 037-276973
11 โรซา ผ่องศรี เสี้ยวเส็ง สมาชิก    43  หมู่  2   ต.โคกปีบ   อ.ศรีมโหสถ     จ.ปราจีนบุรี   25190 037-276497
12 เซซีลีอา วนวรรณ สายพรหม สมาชิก  28/1หมู่  2   ต.โคกปีบ    อ.ศรีมโหสถ     จ.ปราจีนบุรี   25190 037-276862

การรื้อฟื้้นคณะเซอร์ร่าโคกวัด

ปี 2015 คุณพ่อกฤษฏา สุขพัฒน์ ได้รับแต่งดั้งเป็นอธิการบ้านเณรพระหฤทัย ศรีราชา และในฐานะเป็นผูู้รับผิดฃอบงานกระแสเรียก และองค์กรฆราวาสกลุ่มเซอร์ร่าของสังฆมณฑลจันทบุรี
คุณพ่อได้เชิญตัวแทนคณะเซอร์ร่ากลุ่มจันทบุรี กลุ่มศรีราชา และ กลุ่มบางแสน มาประฃุมเมื่อวันอังคารที่  13 ตุลาคม  2015 ที่บ้านเณรพระหฤทัย ศรีราชา

วาระสำคัญคือ การจัดกิจกรรมวันกระแสสำหรับเยาวชนแขวงปราจีนบุรี ที่วัดขลุง และวัดโคกวัด
วันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน 2015
ทั้งสองแห่งนี้ จะพาเณรไปร่วมกิจกรรมและอยากให้เซอร์ร่า เข้าร่วมจัดกิจกรรมครั้งนี้  
โดยขอให้กลุ่มบางแสนและ ศรีราชา ไปร่วมมี่วัดโคกวัด
นี่คือการหวนคืนของคณะเซอร์ร่าสู่วัดโตกวัด


ดูภาพขยาย คลิก

วันสมโภชพระเยซูเจ้ากษัตริย์แห่งสากลจักรวาล วันอาทิตย์ที่ 24 พฤศจิกายน 2019
เป็นวันกระแสเรียก คุณพ่อกฤษฎา สุขพัฒน์ อธิการบ้านเณรพระหฤทัย ศรีราชา ได้พาเณรไปจัดกิกรรมการส่งเสริมกระแสเรียกให้เยาวชนของวัดในแขวงปราจีนบุรีที่วัดโคกวัด
คุณพ่อกฤษฎาเป็นประธานในพิธีมิสซา และได้แบ่งปันเรื่องบทบาทของฆราวาสกับงานกระแสเรียกให้แก่บรรดาสัตบุรุษของวัดด้วย ทั้งยังเชิญชวนให้ร่วมมือกันสนับสนุนและส่งเสริมกระแสเรียกด้วย

วันกระแสเรียก: วันบุกเบิกงานกระแสเรียก
วันอาทิตย์ที่ 24 พฤศจิกายน 2019


ดูภาพขยาย คลิก

วันอาทิตย์ที่ 24 พฤศจิกายน 2019
หลังมิสซาวันสมโภชพระเยซูเจ้ากษัตริย์แห่งสากลจักรวาล เป็นวันกระแสเรียก
เป็นที่น่ายินดีที่คณะเซอร์ร่ากลุ่มบางแสนและกลุ่มศรีราชา
ได้มีโอกาสพบปะกับพี่น้องวัดอารักขเทวดา โคกวัด
เพื่อร่วมมือกันสนับสนุนและส่งเสริมกระแสเรียกของเยาวชน และพระสงฆ์ นักบวช
โดยการประสานงานของคุณพ่อคุณพ่อกฤษฎา สุขพัฒน์ จิตตาธิการการเซอร์ร่าเขต 172
และโดยการสนับสนุนอย่างดีจากคุณพ่อลือชัย เจ้าอาวาส
ทำให้เห็นความเป็นไปได้ของการรื้อฟื้นกลุ่มเซอร์ร่าโคกวัด

คลิกที่นี่เพื่อ
ชมภาพชุดการประชุมใ FB Serrathai คลิกที่นี่
อ่านบันทึกการประชุม คลิกที่นี่
โครงการเปิดกลุ่มเซอร์ร่าวัดอารักขเทวดาโคกวัด คลิกที่นี่ดูภาพขยาย คลิก
ภาพประทับใจ ... คุณพ่อลือชัย จันทร์โป๊ เจ้าอาวาสวัดโคกวัด
และแกนนำผู้บุกเบิกงานส่งเสริมกาะแสเรียก
ให้การต้อนรับคณะเซอร์ร่าบางแสน เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2562


วันก่อตั้งกลุ่ม
วันอาทิตย์ที่ 26 มกราคม 2020


ดูภาพขยาย คลิก

วันที่ 26 มกราคม 2020
คุณพ่อกฤษดา สุขพัฒน์ อธิการบ้านเณรพระหฤทัย ศรีราชา
ผู้อำนวยการแผนกสามเณราลัยและกระแสเรียก
และผู้อำนวยการ แผนกองค์กรฆราวาสกลุ่มเซอร์ร่า สังฆมณฑลจันทบุรี
และจิตตาธิการคณะเซอร์ราเขต 172
ในการประชุมจัดตั้งกลุ่มเซอร์ร่าแขวงปราจีนบุรี ที่วัดอารักขาเทวดา โคกวัด โดยมีสมาชิกวัดอารักขาเทวดา โคกวัด เป็นแกนนำ
ร่วมกับตวแทนจากวัดอัครเทวดามีคาแอล ปราจีนบุรี พร้อมด้วยคุณพ่อสมศักดิ์ พรประสิทธิ์ เจ้าอาวาส และตัวแทนจากวัดพระผู้ไถ่ เสาวภา พร้อมด้วยคุณพ่อภัทร์ติยะ อินทวัน ผู้ช่วยเจ้าอาวาส 
โดยมีคณะเซอร์ร่ากลุ่มบางแสนและกลุ่มศรีราชา เป็นกลุ่มพี่เลี้ยง
คุณพ่อลือชัย จันทร์โป๊ เจ้าอาวาสวัดอารักขเทวดา โคกวัด เป็นจิตาธิการ
เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2020


คลิกที่นี่เพื่อ
ชมภาพชุด คลิกที่นี่
อ่านบันทึกการประชุม คลิกที่นี่


วันเริ่มทำงาน - ประชุมกลุ่มครั้งแรก
วันอาทิตย์ที่ 8 มีนาคม 2020


ดูภาพขยาย คลิก

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2563 การประชุมคณะเซอร์ร่ากลุ่มที่ตั้งใหม่ของแขวงปราจีนบุรี
ที่มีการรวมกลุ่มวัดอารักขเทวดา โคกวัด วัดอัครเทวดามีคาแอล ปราจีนบุรี และวัดพระผู้ไถ่ เสาวภา
ร่วมกับกลุ่มพี่เลี้ยง คณะเซอร์ร่ากลุ่มบางแสน
เพื่อศึกษาบทบาท หน้าที่ และวัตถุประสงค์ ในการทำงานส่งเสริมกระแสเรียก
วันนี้ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ใช้ชื่อกลุ่มว่า "คณะเซอร์ร่าวัดอารักขเทวดา โคกวัด"

คลิกที่นี่เพื่อ
ชมภาพชุด คลิกที่นี่
อ่านบันทึกการประชุม คลิกที่นี่

 

Back to District 172