คณะเซอร์ร่าวัดอารักขเทวดา โคกวัด
หน้าหลัก ประวัติความเป็นมา ข่าว-กิจกรรม สมาชิก เอกสาร
ห้องเอกสาร
Underconstruction!

รายงานการประชุม
เอกสาร
อื่นๆ
ปี 2019-2020
* จดหมายเชิญประชุมครั้งที่ 2
* รายงานการประชุมครั้งที่ 2

แผนและรายงานประจำปี
* แบบแผนกิจกรรมของเซอร์ร่า.doc

ตัวอย่างเอกสารการประชุม
ตัวอย่างจดหมายเชิญประชุม
ตัวอย่างวาระการประชุม
ตัวอย่างแบบฟอร์มบันทึกการประชุม
ตัวอย่างรายงานการประชุม

อื่นๆ
* หนังสือคู่มือเซอร์ร่า
* บทภาวนาเพื่อกระแสเรียก

เอกสารการก่อตั้งกลุ่ม
* โครงการเปิดกลุ่มเซอร์ร่าวัดอารักขเทวดา โคกวัด

Back to District 172