คณะเซอร์ร่าวัดอารักขเทวดา โคกวัด
หน้าหลัก ประวัติความเป็นมา ข่าว-กิจกรรม สมาชิก เอกสาร


คณะเซอร์ร่าวัดอารักขเทวดา โคกวัด
ที่ดั้ง วัดอารักขเทวดา โตกวัด
https://www.facebook.com/khokwat.church
224 หมู่ 2 ต. โตกปีป อ.ศรีมโหสถ จ.ปราจีนบุรี 25190
โทร.0-3727-6045

วันก่อตั้ง
เริ่มก่อตั้งเป็นกลุ่มทดลอง เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2020
เป็นกลุ่มที่ 4 ในสังฆมณฑลจันทบุรี สังกัดเขต 172

จำนวนสมาชิก
ปัจจุบันมีจำนวนสมาชิกสนับสนุน 20 คน


คุณพ่อลือชัย จันทร์โป
จิตตาธิการ

คุณน้อมจิต ศักดิ์สงค์ 
ประธาน


กรรมการบริหารคณะเซอร์ร่าวัดอารักขเทวดา โคกวัด
แขวงปราจีนบุรี สังฆมณฑลจันทยุรี
ปี 2020 – 2021

ชื่อ

ตำแหน่ง

ที่อยู่

โทรศัพท์

1. คุณพ่อลือชัย จันทร์โป๊.

จิตตาธิการ

   

2. คุณน้อมจิต ศักดิ์สงค์ 

ประธาน

   

3. คุณบุญสม อรุณศิวกุล

ที่ปรึกษา

   

4. คุณบาหยัน เชาวน์ดี

รป.ฝ่ายกิจกรรม

   

5. คุณกรปภา อินโท่โล่

รป.ฝ่ายสมาชิก

   

6. คุณสุชิลา เชาวน์ดี

รป.ฝ่ายกระแสเรียก

   

7. คุณเอกลักษณ์ พินิจพรประภา

รป.ฝ่ายสื่อสาร

   

8. คุณคุณสาวิตรี แสงนวล 

เหรัญญิก

   

9. คุณสมพิศ ประดิษฐ์นวกุล

เลขานุการ

   
10. คุณกชวรรณ แซ่ซื้อ กรรมการ    
11. คุณหน่ำยิ้น สิริวนารถ  กรรมการ    
12. คุณปาน กรรมการ    
13. คุณสมจิต กันเนื่อง กรรมการ    

14. คุณแววตา ปรมไพศาล

กรรมการ    
15. คุณรุ่งนภา เชาวน์ดี กรรมการ    
16. คุุณวนิดา ลี้กุล กรรมการ    
17. คุณบุญสม เชาวน์ดี  กรรมการ    
18.  คุณนิดดา เทียรงาน กรรมการ    
19. คุณสกุล เชาวน์ดี กรรมการ    
20. คุณสมบัติ แก้วจินดา กรรมการ-วัดปราจีนบุรี    
21. คุณจุฑามาศ สุขพิบูลย์ กรรมการ-วัดปราจีนบุรี    
22. คุณลัดดา ฉลองขวัญ      กรรมการ-วัดเสาวภา    Back to District 172