คณะเซอร์ร่าสังฆมณฑลจันทบุรี
ปี 20118-2020คณะเซอร์ร่าสังฆมณฑลจันทบุรี
ประกอบด้วยกลุ่มเซอร์ร่า 4 กลุ่ม คือ
กลุ่มจันทบุรี กลุ่มบางแสน กลุ่มศรีราชา
และกลุ่มวัดอารักขเทวดา โคกวัด (กลุ่มทดลอง)

เซอร์ร่าสังฆมณฑลจันทบุรี
ปัจจุบันมีการจัดตั้งกลุ่มเซอร์ร่าขึ้น 3 กลุ่ม ในสังฆมณฑลจันทบุรี ได้แก่ กลุ่มเซอร์ร่าจันทบุรี แขวงจันทบุรี
กลุ่มเซอร์ร่าบางแสน และกลุ่มเซอร์ร่าศรีราชา แขวงศรีราชา และอีกกำลังอยู่ในช่วงทดลองอีก 1 กลุ่ม คือ
กลุ่มวัดอารักขเทวดา โคกวัด แขวงปราจีนบุรี
ทั้งนี้อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของผู้อำนวยการแผนกสามเณราลัยและกระแสเรียก ในคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพระสงฆ์และผู้ถวายตน
และผู้อำนวยการแผนกองค์กรฆราวาส กลุ่มเซอร์ร่า ในคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตชนฆราวาสของสังฆมณทล
คือคุณพ่อกฤษฎา สุขพัฒน์ อธิการบ้านเณรพระหฤทัย ศรีราชา (วาระปึ 2015-2020) เป็นจิตตาธิการ
นอกนั้นยังมีซิสเตอร์คณะรักกางเขน จัันทบุรี เป็นผู้รับผิดชอบประสานงานกับหน่วยงานฝ่ายอภิบาลคริสตชนสังฆมณฑลจันทบุรี กลุ่มเซอร์ร่า คือซิสเตอร์มิ่งขัญ ผลมูล
(วาระปึ 2015-2020)

กลุ่มเซอร์ร่าจันทบุรี  ตั้งอยู่ที่อาสนวิหารแม่พระปฏิสนธินิรมล เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 12 เมษายน 1992
ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการจากคณะเซอร์ร่าสากล และมีพิธีปฏิญาณตนสมาชิกครั้งแรกเมื่อ 24 ตุลาคม 1993
  ปัจจุบันมีสมาชิก 34 คน
ประธานกลุ่ม คือคุณตันหยง  สวัสดิการ(ปี 2018-2019) พญ.วรนุช โกศาคาร (ปี 2019-2020)
คุณพ่อกฤษณพงษ์  อติชาติธานินทร์
เป็นจิตตาธิการ 

กลุ่มเซอร์ร่าบางแสน  ตั้งอยู่ที่วัดแม่พระเมืองลูร์ด บางแสน เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2001
ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการจากคณะเซอร์ร่าสากลและมีพิธีปฏิญาณตนสมาชิกครั้งแรก เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2004
ปัจจุบันมีสมาชิก 42 คน
ประธานกลุ่ม คือคุณจินตนา กรรณิกา (ปี 2018-2019) คุณวัลลดา เล้ากอบกุล (ปี 2019-2020)
โดยมีคุณพ่อสมชาย เกษี เป็นจิตตาธิการ 

กลุ่มเซอร์ร่าศรีราชา  ตั้งอยู่ที่วัดพระหฤทัย ศรีราชา เริ่มก่อตั้ง เมื่อปี 2006
ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการจากคณะเซอร์ร่าสากล และมีพิธีปฏิญาณตนสมาชิกครั้งแรก เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2011
ปัจจุบันมีสมาชิก 42 คน
ประธานกลุ่ม คือคุณรัชนีกูล พวงผ่อง (ปี 2018-2019) และ มิสนิสา ศรีวิไล (ปี 2019-2020)
โดยมีคุณพ่อมานพ  ปรีชาวุฒิ เป็นจิตตาธิการ

กลุ่มเซอร์ร่าวัดอารักขเทวดา โคกวัด (กลุ่มทดลอง) ตั้งอยู่ที่วัดอารักขเทวดาโคกวัด
โดยเริ่มก่อตั้งเป็นกลุ่มทดลอง เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2020 ปัจจุบันมีสมาชิก 20 คน
มีคุณคุณน้อมจิต ศักดิ์สงค์  เป็นประธานกลุ่ม (ปี 2020- )   คุณพ่อลือชัย จันโป๊ เป็นจิตตาธิการ
คาดว่าจะดำเนินการขอรับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการในราวปี 2022


บันทึกกิจกรรมคณะเซอร์ร่าของสังฆมณฑลจันทบุรี
วาระปี 2018-2020


2020  
8 มี.ค. 2020 การประชุมคณะเซอร์ร่าแขวงปราจีนบุรี (กลุ่มวัดอารักขเทวดาโคกวัด วัดปราจีนบุรี และวัดเสาวภา) ร่วมกับกลุ่มบางแสน กลุ่มพี่เลี้ยง เพื่อศึกษาบทบาท หน้าที่ และวัตถุประสงค์ ในการทำงานส่งเสริมกระแสเรียก เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2563 ที่วัดอารักขเทวดา โคกวัด จังหวัดปราจีนบุรึ ==> คลิกดูโพสต์ใน FB Serrathai
1 ก.พ. 2020

คุณแม่โรส ศรีไพร กระทอง คุณแม่อธิการิณีคณะรักกางเขน เชิญสมาชิกเซอร์ร่าบางแสนและศรีราชาร่วมงานวันฉลองนักบวชสากล สังฆมณฑลจันทบุรี วันเสาร์ที่ 1 ก.พ. 2020 ณ วัดพระหฤทัย ศรีราชา ==> คลิกดูโพสต์ใน FB Serrathai

26 ม.ค. 2020

คณะเซอร์ราเขต 172 ประสบความสำเร็จในการประชุมจัดตั้งกลุ่มเซอร์ร่าที่วัดอารักขาเทวดา โคกวัด โดยมีคณะเซอร์ร่ากลุ่มบางแสนและกลุ่มศรีราชา เป็นกลุ่มพี่เลี้ยง เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2020 ==> คลิกดูโพสต์ใน FB Serrathai

19 ม.ค. 2020 คณะเซอร์ร่ากลุ่มบางแสน และกลุ่มศรีราชา ร่วมงานเลี้ยงฉลองถ้วยรางวัล วันปิดกีฬาจตุรมิตร 4 บ้านเณรในสังฆมณฑลจันทบุรี ได้แก่บ้านเณร พระหฤทัย บ้านเณรพระมหาไถ่ บ้านเณรคามิลเลียน และยุวลัยหลุยส์มารี ซึ่งปีนี้ บ้านเณรพระหฤทัยเป็นเจ้าภาพ เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2563 ==> คลิกดูโพสต์ใน FB Serrathai
2019  
22 ธ.ค. 2019 คณะเซอร์ร่าจันทบุรี บางแสน และศรีราชา ร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์ วันครอบครัวบ้านเณรพระหฤทัย ศรีราชา กับผู้ปกครองเณร สัตบุรุษ ในโอกาสวันคริสต์มาสและปีใหม่ วันเสาร์ที่ 21 ธันวาคม 2019  ==> คลิกดูโพสต์ใน FB Serrathai
24 พ.ย. 2019

วันอาทิตย์ที่ 24 พฤศจิกายน 2019 เป็นวันกระแสเรียก คณะเซอร์ร่าบางแสนและศรีราชา ได้มีโอกาสพบปะพูดคุยกับพี่น้องวัดอารักขเทวดาโคกวัด เพื่อร่วมมือกัน สนับสนุนและส่งเสริมกระแสเรียกของเยาวชน และพระสงฆ์ นักบวช ==> คลิกดูโพสต์ใน FB Serrathai

24 พ.ย. 2019 24 พฤศจิกายน 2019 วันสมโภชพระเยซูเจ้าแห่งสากลจักรวาล คณะเซอร์ร่าบางแสนและศรีราชา ร่วมมิสซาวันกระแสเรียก กับเยาวชนสังฆมณฑลจันทบุรี แขวงปราจีนบุรี ที่วัดอารักขเทวดา จ.ปราจีนบุรี ==> คลิกดูโพสต์ใน FB Serrathai
24 พ.ย. 2019 24 พฤศจิกายน 2019 คณะเซอร์ร่าบางแสนและศรีราชา ร่วมกิจกรรมวันกระแสเรียก
สำหรับเยาวชนสังฆมณฑลจันทบุรี แขวงปราจีนบุรี ที่วัดอารักขเทวดา จ.ปราจีนบุรี
==> คลิกดูโพสต์ใน FB Serrathai
19 ต.ค. 2019 คณะเซอร์รร่าในสังฆมณฑลจันทบุรี ทั้ง 3 กลุ่ม คือกลุ่มจันทบุรึ กลุ่มบางแสน และกลุ่มศรีราชา ร่วมใจสนับสนุนค่ายกระแสเรียกสังฆมณฑลจันทบุรี โดยมีตัวแทนไปเยียมค่ายและให้กำลังใจ พร้อมมอบเงินสนับสนุน ที่บ้านเณรพระหฤทัย ศรีราชา เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2019
==> คลิกดูโพสต์ใน FB Serrathai
4 ส.ค.2019 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 4 สิงหาคม 2019 คุณพ่อกฤษฎา สุขพัฒน์ จิตตาธิการเขต 172 และประธานเซอร์ร่าเขต 172 ม.เจตต์ฎางค์กูรณ์ พวงผ่อง พร้อมด้วยสมาชิกเซอร์ร่าศรีราขา เช้าร่วมประชุมกับกลุ่มบางแสน ในโอกาสประธานเซอร์ร่าคนใหม่ ปี 2019 เข้ารับมอบตำแหน่งใหม่ กลุ่มบางแสน เทเรซาวัลลดา เล้ากอบกุล และกลุ่มศรีราชา มิสนิสา ศรีวิไล โดยมีคุณพ่อสมชาย เกษี จิตตาธิการกลุ่มบางแสนเข้าร่วมด้วย มีผู้เข้าประชุม 33 คน เป็นคุณพ่อจิตตาธิการ 2 คน สมาชิกกลุ่มศรีราชา 5 คน กลุ่มบางแสน 21 คน (รวมยุวเซอร์ร่า 3 คน) และผู้สนใจ 6 คน ==> คลิกดูโพสต์ใน FB Serrathai
4 ส.ค.2019 พิธีมิสซากระแสเรียก วันประธานเซอร์ร่ากลุ่มบางแสน เทเรซาวัลลดา เล้ากอบกุล และกลุ่มศรีราชา มิสนิสา ศรีวิไล รับมอบหน้าที่ โดยมีคุณพ่อจิตตาธิการเขต 172 คุณพ่อกฤษฎา สุขพัฒน์ คุณพ่อจิตตาธิการกลุ่มบางแสน คุณพ่อสมชาย เกษี และประธาน เขต 172 ม. เจษฎางกูร พร้อมด้วย บรรดาพี่น้องวัดบางแสน ให้กำลังใจกันอย่างคับคั่ง เมื่อวันอาทิตย์ที่ 4 สิงหาคม 2019 ==> คลิกดูโพสต์ใน FB Serrathai
8 มิ.ย. 2019

คณะเซอร์ร่าบางแสน เป็นฝ่ายต้อนรับพระสังฆราช พระสงฆ์ ศิษย์เก่า และบรรดาสัตบุรุษ ที่มาร่วมสฉลอง 84 ปี บ้านเณรพระหฤทัยศรีราชา และพิธีบวชพระสงฆ์ใหม่ 3 องค์ คุณพ่อเอกพงษ์ สุวิชากร คุณพ่อภัทร์ติยะ อินทวัน และคุณพ่อวรวุฒิ มาหา ณ ศาลารวมใจ โรงเรียนดาราสมุทร ศรีราชา วันที่ 8 มิถุนายน 2019
==> คลิกดูโพสต์ใน FB

26 พ.ค.2019 คณะเซอร์ร่าบางแสน จัดประชุมสรุปผลงานประจำปี 2018 - 2019 การเลือกคณะกรรมการบริหารชุดใหม เมื่อวันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม 2019 ณ ห้องประชุมบ้านเบธานี เทเรซาจินตนา กรรณิกา เป็นประธาน สมาชิกเข้าร่วมประฃุม 21 คน ==> คลิกดูโพสต์ใน FB
11 พ.ค.2019
คณะเซอร์ร่าบางแสน ร่วมฉลอง 75 ปี มิสซังจันทบุรี พร้อมฉลองชีวิตสงฆ์ 60 ปี พระสังฆราชกิติคุณ ลอเรนซ์ เทียนชัย สมานจิต และ 50 ปี คุณพ่อเปโตร แสวง สามิภักดิ์ โอกาสฉลองวัดนักบุญฟิลิปและยากอบ หัวไผ่ ชลบุรี วันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม 2019 ==> คลิกดูโพสต์ใน FB
24 ก.พ. 2019 *** เปิดตัวคณะเซอร์ร่าที่วัดอัครเทวดามีคาแอล ปราจีนบุรี ... วันอาทิตย์ที่ 24 ก.พ. สมาชิกเซอร์ร่าที่เข้าร่วมการสัมมนาฟื้นฟูจิตใจ ที่บ้านสวนมารีย์ จ.ปราจีนบุรี พร้อมด้วยคุณพ่อกฤษฎา สุขพัฒน์ และคุณพ่อสมชาย เกษี ไปร่วมมิสซาที่วัดอัครเทวดามีคาแอล ปราจีนบุรี และได้จัดปิดตัวคณะเซอร์ร่า โดยไดัรับการสนับสนุนอย่างดีจากคุณพ่อสมศักดิ์ พรประสิทธิ์ และสภาอภิบาล ที่จะร่วมกันช่วยส่งเสริมกระแสเรียกให้เพิ่มขึ้น ==> คลิกดูโพสต์ใน FB
23 ก.พ. 2019 การสัมมนาฟื้นฟูจิตใจเซอร์ร่าสังฆมณฑลจันทบุรีและเซอร์ร่าเขต 172 ปี 2019 วันที่ 23 – 24 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2019 ณ บ้านสวนมารีย์ จ.ปราจีนบุรี ... คณะเซอร์ร่าเขต 172 ประกอบด้้วย กล่้มเซนต์จอห์น กลุ่มจันทบุรี กลุ่มนครราชสีมา กลุ่มบางแสน และกลุ่มศรีราชา โดยมี คุณนิพนธ์ แสงประดับ เป็นประธานเขต คุณพ่อกฤษฎา สุขพัฒน์ อธิการบ้านเณรพระหฤทัย ศรีราชา เป็นจิตตาธิการเขต ==> คลิกดูโพสต์ใน FB
16 ก.พ.19
สมาชิกเซอร์ร่าเขต 140 และเขต 172 ร่วมงานชุมนุมกระแสเรียกสังฆมณฑลจันทบุรี ที่ โรงเรียนดาราสมุทร ศรีราชา วันเสาร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2019 มีเด็กและเยาวชน ผู้ปกครอง สภาอภิบาล นักบวชชายหญิงคณะต่างๆ เข้าร่วมงานประมาณ 600 คน พิธีเปิด ==> คลิกดูโพสต์ใน FB
2018  
22 ธ.ค. 2018 เมื่อวันเสาร์ที่ 22 ธันวาคม 2018 คณะเซอร์ร่ากลุ่มบางแสน ศรีราชา และจันทบุรี ร่วมงานครอบตรัวบ้านเณรพระหฤทัย ในโอกาสฉลองคริสต์มาส ร่วมกับพระสังฆราช พระสงฆ์ สามเณร และผู้ปกครองสามเณร ที่บ้านเณรพระหฤทัย ศรืราฃา
==> คลิกดูโพสต์ใน FB
20 ต.ค. 2018 เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2018 คณะเซอร์รร่าในสังฆมณฑลจันทบุรี ทั้ง 3 กลุ่ม คือกลุ่มจันทบุรึ กลุ่มบางแสน และกลุ่มศรีราชา ร่วมใจสนับสนุนค่ายกระแสเรียกสังฆมณฑลจันทบุรี โดยมีตัวแทนไปเยียมค่ายและมอบเงินสนับสนุน ==> คลิกดูภาพ

9 มิ.ย. 2018

วันที่ 9 มิถุนายน 2018 คณะเซอร์ร่าไปร่วมฉลองบ้านเณรพระหฤทัย ศรีราชา และร่วมแสดงยินดีในโอกาสฉลองครบรอบ บวช 25 ปี คุณพ่อฟรังซิสเซเวียร์ ชาติชาย เวพุรัตนกูล คุณพ่อมาระโก สมจิตร พึ่งหรรษพร และ โอกาสฉลองครบรอบบวช 50 ปี คุณพ่อยอแซฟ พิพัฒน์ หนุพันธ์ และ คุณพ่อมีคาแอล วีระ ผังรักษ์ ในงานนี้ มีคณะเซอร์ร่าช่วยทำหน้าทีต้อนรับแขก จัดบูธเผยแพร่จิตตารมณ์กระแสเรียก และจัดซุ้มอาหารร่วมฉลองด้วย ==> คลิกดูโพสต์ใน FBBack to Home Page