เซอร์ร่าเขต 194
กลุ่มเซอร์ร่าหนองคู
หน้าหลัก ความเป็นมา ข่าว-กิจกรรม สมาชิก เอกสาร


ประวัติความเป็นมา

กลุ่มหนองคูได้รับการทาบทามการจัดตั้งจากเซอร์ร่ากลุ่มอุบล โดย อาจารย์ลักขณา แม่อุดม อาจารย์ประสิทธิ์ อาจารย์จริยา แม่นวลน้อย (ผู้นำทาง) เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2002

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2002 ได้นัดประชุมผู้สนใจ 33-35 คน ไปร่วมสัมมนาพร้อมกับกลุ่มอุบลที่ซ่งแย้ โดยอาจารย์ชัยณรงค์ และคุณประดิษฐ์ เป็นผู้ให้ความรู้เรื่องเซอร์ร่า รวม ผู้เข้าสัมมนาจาก กลุ่มอุบล ซ่งแย้ และหนองคู 100 กว่าคน หลังจากนั้นก็เริ่มทดลองเรื่อยมา โดยมีคุณพ่ออันตน อูตู ฮ่วง เป็นจิตตาธิการให้การสนับสนุนส่งเสริมจนกะทั่งท่านย้ายไปทำหน้าที่ในประเทศลาว คุณพ่อถวัลย์ พันธ์วิไล มาทำหน้าที่จิตตาธิการ และผลักดันส่งเสริมกลุ่มให้มั่นคงเข้มแข็ง จนได้รับการรับรองในวันอาทิตย์ที่ 4 มีนาคม 2007

ประธานทดลอง คุณเสถียร บุรพันธ์ ปี 2002-2003
ประธานคนต่อมา คุณแม่ประยูร สาสาย ปี 2003- ปัจจุบัน
หนองคู มีคริสตชนประมาณ 500 ครอบครัว เป็นชุมชนที่ภาคภูมิใจของสังฆมณฑลอุบลราชธานี และมีกระแสเรียกมาที่สุดในสังฆมณฑล มีพระสงฆ์ 9 องค์ ซิสเตอร์และนักบวชคณะต่างๆ  ประมาณ 30 คน เป็นผู้ฝึกหัด เณรคณะต่างๆ เกือบ 100 คน

เซอร์ร่ากลุ่มหนองคู วัดพระวิสุทธิวงศ์ บ้านหนองคู อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ จัดพิธีการรับรองอย่างเป็นทางการ เป็นกลุ่มที่ 19 ของประเทศไทย เมื่อวันอาทิตย์ที่ 4 มีนาคม 2007 โดยมีพระสังฆราชฟิลิป บรรจง ไชยรา เป็นประธานในพิธีปฏิญาณตน

   
คลิกดูภาพขนาดใหญ่

คณะกรรมการ ปี 2008-2009

ลำดับ
ชื่อ
ตำแหน่ง
1
2
3
4
5
6
7
8
9
คุณพ่อชาร์ล โบโรเมโอ ประภาส ทองอินทร์
เอเยณี วารี ศิลาโคตร
ยออันนา ประยู สาสาย
เวโรนิกา วิไล สังวรจิตร
ยออันนา ฉวีวรรณ วงศ์อาษา
คุณประยงคื เรืองศรี
คุณทองใบ บุญทา
คุณประนอม ศิลาโคตร
คุณอรทัย บรรเทา
จิตตาธิการ
ประธาน
ว่าที่ประธาน
รองประธานฝ่ายกิจกรรม
รองประธานฝ่ายกระแสเรียก
รองประธานฝ่ายสมาชิก
รองประธานฝ่ายสื่อสาร
เหรัญญิก
เลขานุการ

รายชื่อ สมาชิกใหม่เซอร์ร่าหนองคู

1.เทเรซา ฮู้ ซอกแก้ว
2.ปิอา อุไรวรรณ งามวงศ์
3.มารีอา ทองมี เจริญตา
4.มารีอา รัตนาภรณ์ ถาวร
5.อักเนส บังอร เกื้อกูล
6.มารีอา กรอแลตตรี
หทัยชนก วงศ์อนันต์
7.เอลีซาเบ็ช ลัดดา หงษ์จันทร์
8.มารีอา น้ำฝน ก้อนคำ

ปฏิญาณตนเมื่อ 11 มี.ค. 2017 บ้านเซซ้ง

 

Back to District 194