เซอร์ร่าเขต 194
กลุ่มเซอร์ร่าหนองคู
หน้าหลัก ความเป็นมา ข่าว-กิจกรรม สมาชิก เอกสาร


เซอร์ร่ากลุ่มหนองคู
ตั้งอยู่ที่ วัดพระวิสุทธิวงศ์ บ้านหนองคู
ม.3 ต.นาเวียง อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ 37270
โทร. 0-7869-5003
สังฆมณฑลอุบลราชธานี

รับหนังสือแต่งตั้ง (ชาร์เตอร์) ลำดับที่ 1096 สังกัดเขต 194
เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2007

หนังสือแต่งตั้ง (ชาร์เตอร์)

ปัจจุบัน (ปี 2017) มีจำนวนสมาชิกสามัญ 32 คน สมาชิกสมทบ 10 คน รวม 42 คน

คุณพ่อเปโตร ไพฑูลย์ แสนสวัสดิ์
จิตตาธิการ


คุณรัตนาภรณ์ ถาวร
ประธานกลุ่ม

คณะกรรมการปี 2019-2020

ลำดับ
ชื่อ
ตำแหน่ง
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
คุณพ่อเปโตร ไพฑูลย์ แสนสวัสดิ์
เทเรซา ประยูร สาสาย
คุณรัตนาภรณ์ ถาวร
จิตตาธิการ
ประธานกิตติมศักด์/ผู้ก่อตั้ง
ประธาน
ว่าที่ประธาน
รองประธานฝ่ายกิจกรรม
ผช.รองประธานฝ่ายกิจกรรม
รองประธานฝ่ายกระแสเรียก
ผช.รองประธานฝ่ายกระแสเรียก
รองประธานฝ่ายสมาชิก
ผช.รองประธานฝ่ายสมาชิก
รองประธานฝ่ายสื่อสาร
ผช. รองประธานฝ่ายสื่อสาร
เลขานุการ
เหรัญญิก
 
 

Back to District 194