เซอร์ร่าเขต 194
กลุ่มเซอร์ร่าหนองคู
หน้าหลัก ความเป็นมา ข่าว-กิจกรรม สมาชิก เอกสาร


เซอร์ร่ากลุ่มหนองคู
ตั้งอยู่ที่ วัดพระวิสุทธิวงศ์ บ้านหนองคู
ม.3 ต.นาเวียง อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ 37270
โทร. 0-7869-5003
สังฆมณฑลอุบลราชธานี

รับหนังสือแต่งตั้ง (ชาร์เตอร์) ลำดับที่ 1096 สังกัดเขต 194
เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2007

ปัจจุบัน (ปี 2017) มีจำนวนสมาชิกสามัญ 32 คน สมาชิกสมทบ 10 คน รวม 42 คน

คุณพ่อเปโตร ไพฑูลย์ แสนสวัสดิ์
จิตตาธิการ


มารีอา สุมาลี ดาวหน
ประธานกลุ่ม

คณะกรรมการปี 2017

ลำดับ
ชื่อ
ตำแหน่ง
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
คุณพ่อเปโตร ไพฑูลย์ แสนสวัสดิ์
เทเรซา ประยูร สาสาย
มารีอา สุมาลี ดาวหน
(รอ)
สว่าง นิยมธรรม เทเรซา
ลัดดา หงษ์จันทร์ เอลีซาเบธ
ประยูร สาสาย เทเรซา
ฉวีวรรณ วงอาษา โยอันนา
สังวาล บุญทา เอลีซาเบธ
ประยงค์ เรืองศรี มาตินา
กัลยาณี งามวงศ์ มารีอา มักดาเลนา
หทัยชนก วงศ์อนันต์ มารีอา กอแล็ตตี
อรทัย บรรเทา มารีอา
อนงค์ ทองสม มารีอา มักดาเลนา

จิตตาธิการ
ประธานกิตติมศักด์/ผู้ก่อตั้ง
ประธาน
ว่าที่ประธาน
รองประธานฝ่ายกิจกรรม
ผช.รองประธานฝ่ายกิจกรรม
รองประธานฝ่ายกระแสเรียก
ผช.รองประธานฝ่ายกระแสเรียก
รองประธานฝ่ายสมาชิก
ผช.รองประธานฝ่ายสมาชิก
รองประธานฝ่ายสื่อสาร
ผช. รองประธานฝ่ายสื่อสาร
เลขานุการ
เหรัญญิก
 
 

Back to District 194