เซอร์ร่าเขต 194
กลุ่มเซอร์ร่าหนองคู
หน้าหลัก ความเป็นมา ข่าว-กิจกรรม สมาชิก เอกสารรายชื่อสมาชิก

ลำดับที่ ชื่อนักบุญ ชื่อ ตำแหน่ง วันปฏิญาณตัว

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

นิโคลัส  
เทเรซา  
เอวเยณี
ลูซีอา    
เรจิอา    
มาร์ตินา  
คาเบรียลา 
มารีอา  
มารีอามักดาเลนา 
กาทารีนา  
เทเรซา  
โยวันนา
เทกลา  
อันนา    
เวโรนิกา 
มารีอา  
มาร์ธา  
เอลิซาเบธ  
มาร์ธา  
เอวาริสโต 
เทเรซา  
ยอห์น    
เอลิซาเบธ 
ลูซีอา    
มารีอา  
ลูซีอา    
มารีอา  
ลูซีอา    
เปาโล   
เทกลา  
โรซา      
เทเรซา  
มารีอา  
ยวง       
1.เทเรซา
2.ปิอา
3.มารีอา
4.มารีอา
5.อักเนส
6.มารีอากรอแลตตรี
7.เอลีซาเบ็ช
8.มารีอา

คพ. ถวัลย์   พันธ์วิไล
ประยูร    สาสาย
วารี         ศิลาโคตร
คำนาง    เกื้อกูล
สมใจ       ศรีหารัตน์
ประยงค์  เรืองศรี
จำเนียร   อุดมลาภ
อรทัย      บรรเทา
อนงค์      ทองสม
ประนอม ศิลาโคตร
สว่าง       นิยมธรรม
ฉวีวรรณ วงอาษา
ผัน           เกื้อกูล
บุญยืน    บุญการ
วิไล         สังวรจิตร
สุมารี      ดาวหน
ส่วน        นาดี
สังวาลย์ บุญทา
อร            แสวงนาม
อำนวย    วงศ์อนันต์
ทอง         บุญทา
คำดี        ตรีเพชร
จำปา      ตรีเพชร
บัวทอง    แก่นกาล
บัวสอน   นาดี
บาง         งามวงศ์
ซอม         จันวงเดือน
จร            บุญทา
สมาน      งามวงศ์
สงกา      งามวงศ์
อำนวย    จันทร์ลาภา
อรัญพร   กาญจนีย์
บุญยัง     สิงห์ใหญ่
นาน        วงศ์อนันต์

ฮู้ ซอกแก้ว
อุไรวรรณ งามวงศ์
ทองมี เจริญตา
รัตนาภรณ์ ถาวร
บังอร เกื้อกูล
หทัยชนก วงศ์อนันต์
ลัดดา หงษ์จันทร์
น้ำฝน ก้อนคำ

 

จิตตาธิการ
ประธาน
ว่าที่ประธาน
รป.กิจกรรม
รป.กระแสเรียก
รป.สมาชิก
รป.สื่อสาร
เลขานุการ
เหรัญญิก
สมาชิก
สมาชิก
สมาชิก
สมาชิก
สมาชิก
สมาชิก
สมาชิก
สมาชิก
สมาชิก
สมาชิก
สมาชิก
สมาชิก
สมาชิก
สมาชิก
สมาชิก
สมทบ
สมทบ
สมทบ
สมทบ
สมทบ
สมทบ
สมทบ
สมทบ
สมทบ
สมทบ
สมาชิก
สมาชิก
สมาชิก
สมาชิก
สมาชิก
สมาชิก
สมาชิก
สมาชิก

4 มีนาคม 2007
4 มีนาคม 2007
4 มีนาคม 2007
4 มีนาคม 2007
4 มีนาคม 2007
4 มีนาคม 2007
4 มีนาคม 2007
4 มีนาคม 2007
4 มีนาคม 2007
4 มีนาคม 2007
4 มีนาคม 2007
4 มีนาคม 2007
4 มีนาคม 2007
4 มีนาคม 2007
4 มีนาคม 2007
4 มีนาคม 2007
4 มีนาคม 2007
4 มีนาคม 2007
4 มีนาคม 2007
4 มีนาคม 2007
4 มีนาคม 2007
4 มีนาคม 2007
4 มีนาคม 2007
4 มีนาคม 2007
4 มีนาคม 2007
4 มีนาคม 2007
4 มีนาคม 2007
4 มีนาคม 2007
4 มีนาคม 2007
4 มีนาคม 2007
4 มีนาคม 2007
4 มีนาคม 2007
4 มีนาคม 2007
4 มีนาคม 2007
11 มีนาคม 2017
11 มีนาคม 2017
11 มีนาคม 2017
11 มีนาคม 2017
11 มีนาคม 2017
11 มีนาคม 2017
11 มีนาคม 2017
11 มีนาคม 2017
 

Back to District 194