เซอร์ร่าเขต 194
เซอร์ร่ากลุ่มเมืองพล-บ้านไผ่
หน้าหลัก ประวัติกลุ่ม ข่าว-กิจกรรม สมาชิก เอกสาร


คณะเซอร์ร่าเมืองพล-บ้านไผ่
(Serra Club of Muengpol - Baan phai)สถานที่ตั้ง
สังฆมณฑลอุดรธานี
วัดแม่พระฟาติมา เมืองพล
150/3 ถ.พลรัตน์ อ.พล จ.ขอนแก่น. ตู้ ป.ณ. 6 ปณจ. พล อ.พล จ. ขอนแก่น 40120
โทร. 0-4341-4742 , 0-4327-2609

จำนวนสมาชิกปัจจุบัน
ปัจจุบันมีสมาชิก ... คน (ประจำการ ... คน สมทบ - คน)


คุณพ่อเปโตร ประวัติ ญวณเหนือ
เจ้าอาวาสวัดแม่พระฟาติมา เมืองพล
จิตตาภิบาล


มารีอาแสงเดือน พงษ์เหมวัฒนา
ประธานกลุ่ม

คณะกรรมการ ปี 2014-2015

ลำดับ
ชื่อ
ตำแหน่ง
1
2
3
4
5
6
7
8
9

คุณพ่อเปโตร ประวัติ ญวณเหนือ
มารีอา แสงเดือน พงษ์เหมวัฒนา
??
เปาโลเสถียร วนพงศ์ทิพากร
แบร์นาแด็ต สมร   สุทธิไชยา
อันนาเตียง อังควิศิษฐพันธ์

ฟรังซิสโก สุนทร พงษ์เหมวัฒนา
ยอแซฟ ถนอม อินทร์นอก
มารีอา ทองใส อินทร์นอก

จิตตาธิิบาล
ประธาน
ว่าที่ประธาน
รองประธานฝ่ายกิจกรรม
รองประธานฝ่ายกระแสเรียก
รองประธานฝ่ายสมาชิก
รองประธานฝ่ายสื่อสาร
เลขานุการ
เหรัญญิก


 

Back to District 194