เซอร์ร่าเขต 194
เซอร์ร่ากลุ่มเมืองพล-บ้านไผ่
หน้าหลัก ความเป็นมา ข่าว-กิจกรรม สมาชิก เอกสาร


เซอร์ร่ากลุ่มเมืองพล-บ้านไผ่สถานที่ตั้ง
วัดแม่พระฟาติมา เมืองพล จ.ขอนแก่น
สังฆมณฑลอุดรธานี


ค.พ.ซีมอน ไมตรี  ทาสุวรรณ์

จิตตาภิบาล


ฟรังซิสโก สุนทร พงษ์เหมวัฒนา

ประธานกลุ่ม

คณะกรรมการ ปี 2019-2020

ชื่อ

ตำแหน่ง

โทรศัพท์

Email

1. ค.พ.ซีมอน ไมตรี  ทาสุวรรณ์

จิตตาธิการ

081545 2069

 

 

Chaplain

 

 

2.ฟรังซิสโก สุนทร พงษ์เหมวัฒนา

ประธาน

086 638 4464

Ann_hrb@hotmail.com

 

President

 

 

3. มารีอา ฤทธาพร  หวานเสร็จ

รป.ฝ่ายกิจกรรม

089 620 2549

 

 

Vice President / Activities

 

 

4. เปาโล เสถียร  วนพงศ์ทิพากร

รป.ฝ่ายกระแสเรียก

095 670 7420

 

 

Vice President / Vocation

 

 

5.อันนา เตียง  อังควิศิษฐ์พันธ์

รป.สมาชิก

080 765 7785

 

 

Vice President / Memberships

 

 

6. มารีอา แสงเดือน พงษ์เหมวัฒนา

รป.สื่อสาร

043 414 228

 

 

Vice President / Communications

 

 

7.มารีอา ทองใส  อินทร์นอก

เหรัญญิก

085 012 8037

 

 

Treasurer

 

 

8. ยอแซฟ ถนอม  อินทร์นอก

เลขา

095 175 9661

 

 

Secretary

 

 

 


 

Back to District 194