/


เซอร์ร่าเขต 194
กลุ่มเซอร์ร่าขอนแก่น
หน้าหลัก ความเป็นมา ข่าว-กิจกรรม สมาชิก เอกสาร
ประวัติการก่อตั้งกลุ่มเซอร์ร่าขอนแก่น

เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2009 โดยคุณพ่อบัวทองและคณะกลุ่มบ้านไผ่ เมืองพล ได้ประชุมชี้แจงสมาชิกวัดนักบุญเยราร์ด พร้อมทั้งมอบคู่มือเซอร์ร่าและเงินจำนวน 890 บาท

ต่อมาในวันที่ 28 สิงหาคม 2009 ซึ่งเป็นวันมรณะคุณพ่อเซอร์ร่า กลุ่มทดลองขอนแก่น นำโดยคุณพนมจันทร์ ดิลกโกมล ได้รวบรวมสมาชิก 10 คน ประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์คณะเซอร์ร่าและเชิญชวนสมาชิกสวดภาวนาและขอพรคุณพ่อเซอร์ร่า

เนื่องจากสมาชิกทางวัดเยราร์ดมีน้อย จึงได้ขยายไปทางวัดบ้านน้อย ก็ได้สมาชิกพอสมควร และประชุมทุกเดือน

ในปี 2010 ได้คุณพ่อประวัติ ญวนเหนือ เป็นจิตตาธิการ ท่านได้ให้คำแนะนำ และให้กำลังใจพวกเราอย่างดีตลอด จนท่านย้าย

เนื่องจากมีสมาชิก 2 วัด จึงได้ผลัดเปลี่ยนที่ประชุม และมีกลุ่มพี่เลี้ยงดูแล แนะนำ ให้กำลังใจพวกเราตลอด คือกลุ่มบ้านไผ่ เมืองพล โดยคุณสุนทร พงษ์เหมวัฒนา ทางสังฆมลฑลก็มีคุณอัมพัน สีดาหัวดี คุณบรรจง เส็งเจริญ มาประชุมด้วยเสมอ

จนถึงปี 2011 คณะกรรมการเขต 172 โดยคุณอัมพัน สีดาหัวดี ประธานเขต 172 เสนอขออนุมัติจัดตั้งกลุ่มซอร์ร่าที่วัดนักบุญเยราร์ด ต่อสังฆมณฑลและสภาเซอร์ร่าได้ดำเนินการเสนอต่อองค์กรเซอร์ร่าสากล ที่สุดก็ได้การรับรองจากองค์กรเซอร์ร่าสากล เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2011 เป็นลำดับที่ 1160 เป็นกลุ่มที่ 23 ของประเทศไทย และเป็นกลุ่มที่ 4 ของสังฆมณฑลอุดรธานี

เขตเซอร์ร่า 172 ได้จัให้มีพิธีปฏิญาณตนของคณะเซอร์ร่า กลุ่มขอนแก่น จำนวน 28 คน 
ที่วัดนักบุญเยราร์ด ขอนแก่น
เมื่อวันเสาร์ ที่ 29 ตุลาคม 2011 เวลา  10.30 น. (วันฉลองวัดนักบุญเยราร์ด)
โดยมีพระคุณเจ้า ยอแซฟ  ลือชัย  ธาตุวิสัย   เป็นประธาน


พิธีปฏิญาณตนสมาชิกกลุ่มเซอร์ร่าขอนแก่น
29 ตุลาคม 2011 เวลา 10.30 น.

ณ วัดนักบุญเยราร์ด อ.เมือง จ.ขอนแก่น
คลิกดูภาพทั้งหมด


รายชื่อประธาน ตั้งแต่ปี 2011-

ลำดับ
ชื่อ
ตำแหน่ง
1
2
3

เทเรซา พนมจันทร์ ดิลกโกมล
เปาโล สมพจน์ สมบูรณ์
คุณเกรียงศักดิ์ พึ่งผล

2011-2012
2012-2013
2013-2014


รายชื่อคณะกรรมการ ปี 2013-2014

ลำดับ
ชื่อ
ตำแหน่ง

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

คุณพ่อ เปาโล สุขุม ธนะสิงห์
ยวง บัปติสตา เกรียงศักดิ์ พึ่งผล
เปาโล สมพจน์ สมบูรณ์
มารีอา ยุพิน เผือกเทศ
มารีอา ยุพิน เผือกเทศ
คุณปราณี อุดมสินกุล
ยอแซฟ ปรีดา ไชยพัฒน์
คุณสมพจน์ สมบูรณ์  
คุณพนมจันทร์ ดิลกโกมล
คุณผ่องศรี ไชยพัฒน์ 

จิตตาธิการ     
ประธาน        
อดีตประธาน  
ว่าที่ประธาน 
รองประธานฝ่ายกิจกรรม      
รองประธานฝ่ายกระแสเรียก  
รองประธานฝ่ายสมาชิก        
รองประธานฝ่ายสื่อสาร        
เหรัญญิก       
เลขานุการ 

รายชื่อคณะกรรมการ ปี 2012-2013

ลำดับ
ชื่อ
ตำแหน่ง
1
2
3
4
5
6
7
8
9
คุณพ่อเปาโล สุขุม ธนะสิงห์
เปาโล สมพจน์ สมบูรณ์
ยวง บัปติสตา เกรียงศักดิ์ พึ่งผล
ยอแซฟ ปรีดา ไชยพัฒน์
ยวงบับติสตา เกรียงศักดิ์ พึ่งผล
มารีอา ยุพิน เผือกเทศ
เทเรซา พนมจันทร์ ดิลกโกมล
ลูซิอา ศิรินทร์ทิพย์ สมบูรณ์
มารีอา ผ่องศรี ไชยพัฒน์
จิตตาธิการ
ประธาน
ว่าที่ประธาน
รองประธานฝ่ายกิจกรรม
รองประธานฝ่ายกระแสเรียก
รองประธานฝ่ายสมาชิก
รองประธานฝ่ายสื่อสาร
เลขานุการ
เหรัญญิก

รายชื่อคณะกรรมการ ปี 2011-2012

ลำดับ
ชื่อ
ตำแหน่ง
1
2
3
4
5
6
7
8
9
คุณพ่อเปาโล สุขุม ธนะสิงห์
เทเรซา พนมจันทร์ ดิลกโกมล
เทเรซา พนมจันทร์ ดิลกโกมล
ยอแซฟ ปรีดา ไชยพัฒน์
ยวงบับติสตา เกรียงศักดิ์ พึ่งผล
มารีอา ยุพิน เผือกเทศ
เปาโล สมพจน์ สมบูรณ์
มารีอา ผ่องศรี ไชยพัฒน์
ลูซิอา ศิรินทร์ทิพย์ สมบูรณ์
จิตตาธิการ
ประธาน
ว่าที่ประธาน
รองประธานฝ่ายกิจกรรม
รองประธานฝ่ายกระแสเรียก
รองประธานฝ่ายสมาชิก
รองประธานฝ่ายสื่อสาร
เหรัญญิก
เลขานุการ

 

 

Back to District 194