/


เซอร์ร่าเขต 194
กลุ่มเซอร์ร่าขอนแก่น
หน้าหลัก ความเป็นมา ข่าว-กิจกรรม สมาชิก เอกสารกลุ่มเซอร์ร่าขอนแก่น เขต 194
วัดนักบุญเยราร์ด
ถ.ชาตะผดุง  อ.เมือง  จ.ขอนแก่น

ปัจจุบันมีสมาชิกทั้งสิ้น 28 คน


คุณพ่อเปาโล สุขุม ธนะสิงห์
thanasingha@yahoo.com
จิตตาธิการ


คุณพ่อยอห์น บับติสต์ ปรีชา ศิลาโคตร
จิตตาธิการ


เปาโล สมพจน์ สมบูรณ์
somphot.somboon@gmail.com
ประธานกลุ่ม

รายชื่อคณะกรรมการ ปี 2018-2019

ลำดับ
ชื่อ
ตำแหน่ง

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

คุณพ่อ เปาโล สุขุม ธนะสิงห์
คุณพ่อยอห์น บับติสต์ ปรีชา ศิลาโคตร
เปาโล สมพจน์ สมบูรณ์
ยวงบัปติสตา เกรียงศักดิ์ พึ่งผล

เปโตร เสนีย์   วิลัยทอง
คุณสว่าง   แสงชาติ
เทเรซา พนมจันทร์   ดิลกโกมล
ยวงบัปติสตา เกรียงศักดิ์ พึ่งผล
ลูซีอา ศิรินทร์ทิพย์   สมบูรณ์
ลูซีอา ศิรินทร์ทิพย์   สมบูรณ์ 

จิตตาธิการ     
จิตตาธิการ
ประธาน        
อดีตประธาน  
ว่าที่ประธาน 
รองประธานฝ่ายกิจกรรม 
รองประธานฝ่ายกระแสเรียก 
รองประธานฝ่ายสมาชิก 
รองประธานฝ่ายสื่อสาร   
เหรัญญิก  
เลขานุการ 

 

  Back to District 194