เซอร์ร่าเขต 194
คณะเซอร์ร่ากลุ่มแม่พระแห่งฟาติมาท่าแร่
หน้าหลัก ความเป็นมา ข่าว-กิจกรรม สมาชิก เอกสาร


  

เซอร์ร่ากลุ่มแม่พระแห่งฟาติมาท่าแร่
Serra Club of Our Lady of Fatima Thare

เริ่มก่อตั้งเป็นกลุ่มทดลอง เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2015
ได้รับการรับรองจากองค์การเซอร์ร่าสากลลำดับที่ 1185 สังกัดเขต 194
เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2015
เป็นกลุ่มที่ 3 ในอัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง และเป็นกลุ่มที่ 24 ของประเทศไทย

ประวัติความเป็นมา

เนื่องจากเซอร์ร่ากลุ่มท่าแร่ (อาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอลท่าแร่) เป็นกลุ่มที่มีสมาชิกจำนวน 60 คน (รวมสมาชิกสมทบ) เป็นกลุ่มขนาดใหญ่ คณะกรรมการบริหารเซอร์ร่าปี 2012-13 จึงมีมติเห็นชอบให้จัดตั้งกลุ่มใหม่ขึ้นเพื่อความคล่องตัวในการบริหารจัดการ โดยการแบ่งกลุ่มท่าแร่ออกเป็น 2 กลุ่ม ให้สมาชิกที่อาศัยอยู่ทางทิศตะวันออของโบถส์เป็นสมาชิกกลุ่มท่าแร่ และสมาชิกที่อยู่ทางทิศตะวันตกเป็นสมาชิกกลุ่มใหม่ และเห็นชอบให้ตั้งชื่อกลุ่มตามชื่อบ้านเณรฟาติมาท่าแร่ และได้ทำการทดลองดำเนินกิจกรรมกลุ่มเรื่อยมา ตามคำแนะนำของยอแซฟประดิษฐ์ โลหะวิริยะศิริ ที่ปรึกษาสภาเซอร์ร่าแห่งประเทศไทย เป็นเวลา 2 ปี มีสมาชิกปฎิญญาณตนและสมาชิกทดลองรวม 25 คน มีคณะกรรมการบริหารกลุ่ม
             กลุ่มทดลองได้ดำเนินกิจกรรมกลุ่ม ตามธรรมนูญและระเบียบข้อบังคับของเซอร์ร่าสากลอย่างเคร่งคัด เข้มแข็งและก้าวหน้าเป็นลำดับ จนมีความพร้อม จึงได้เสนอพระอัครสังฆราชหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์ ประมุขอัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง เพื่อแบ่งและตั้งกลุ่มใหม่ และได้รับการรับรองอนุญาตให้คณะเซอร์ร่ากลุ่มแม่พระแห่งฟาติมาท่าแร่ เปิดดำเนินกิจกรรมอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2015 และเปโตรนิคม กายราช ประธานเขต 194 วาระ 2014 - 16 ได้เสนอเรื่องให้ประธานสภาเซอร์ร่าแห่งประเทศไทย ยอแซฟ วินิจวสุพงศ์พิพัตน์ เพื่อนำเสนอตั้งกลุ่มใหม่ไปยังคณะกรรมการบริหารสภาเซอร์ร่าสากล เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2015 และได้รับอนุมัติจากสภาเซอร์ร่าสากล ณ นครชิคาโก รัฐอินลินอยส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา แต่งตั้งให้คณะเซอร์ร่ากลุ่มแม่พระแห่งฟาติมาท่าแร่ เป็นกลุ่มเซอร์ร่าลำดับที่ 1185 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2015 ตรงกับวันสมโภชน์พระแม่มารีย์ ได้รับเกียรติเข้าสู่สวรรค์ โดยมีคุณพ่อยอห์น บัปติสต์ จีระศักดิ์ อุ่นหล้า รองอธิการบ้านเณรฟาติมาท่าแร่ เป็นจิตตาธิการ และเปาโลสมฤทธิ์ กายราช เป็นประธานกลุ่มคนแรก


ทำเนียบจิตตาธิการและประธานเซอร์ร่ากลุ่มแม่พระแห่งฟาติมา

ปี

จิตตาธิการ

ประธานกลุ่ม

ปี 2011 – ปี 2012
   
ปี 2012 – ปี 2013
   
ปี 2013 – ปี 2014
   
ปี 2014 – ปี 2016 คูณพ่อ ยอห์นบัปติสต์ จีระศักดิ์ อุ่นหล้า เปาโล สมฤทธิ์ กายราช
ปี 2016 – ปี 2017 คูณพ่อ ยอห์นบัปติสต์ จีระศักดิ์ อุ่นหล้า กาทารีนา วิเรียม ศรีวรกุล
ปี 2017 – ปี 2018 คูณพ่อ มีคาแอล ณัฐพงษ์ แสนสุริยงค์ เปาโล สมฤทธิ์ กายราช
ปี 2018 – ปี 2019 คุณพ่อ ฟรังซิสเซเวียร์ สมรชัย กระแสสิงห์ สตีเฟน ธวัช  อินทร์อ่อน

คณะกรรมการปี 2018-2019

ลำดับ
ชื่อ
ตำแหน่ง
โทรศัพท์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
คุณพ่อฟรังซิสเซเวียร์ สมรชัย กระแสสิงห์
สตีเฟน ธวัช  อินทร์อ่อน
มีคาแอลศรีสว่าง คำเสงี่ยม
ฟรังซิสเซเวียร์ สุนันท์ จำปาราช
มีคาแอลศรีสว่าง คำเสงี่ยม
เทเรซา ลออ  ศรีวรกุล
มารีอา อาทิตยา  สกนธวัฒน์
อันโตนีอา นิยม  เหนือกลาง
กาทารีนา วิเรียม ศรีวรกุล
เปโตร นิคม  กายราช
จิตตาธิการ
ประธาน
ว่าที่ประธาน
รองประธานฝ่ายกิจกรรม
รองประธานฝ่ายกระแสเรียก
รองประธานฝ่ายสมาชิก
รองประธานฝ่ายสื่อสาร
เลขานุการ
เหรัญญิก
ที่ปรึกษา
042 751 185
093 538 3398084 109 9204


042 751 100
081 739 6312

คณะกรรมการปี 2017-2018

ลำดับ
ชื่อ
ตำแหน่ง
1
2
3
4
5
6
7
8
9
คูณพ่อ มีคาแอล ณัฐพงษ์ แสนสุริยงค์
เปาโล สมฤทธิ์ กายราช
สตีเฟน ธวัช อินทร์อ่อน
เปโตร นิคม กายราช
มีคาแอลศรีสว่าง คำเสงี่ยม
ฟรังซิสเซเวียร์ สุนันท์ จำปาราช
มารีอา เพ็ญศรี เวทย์ศิริยานันท์
สตีเฟน ธวัช อินทร์อ่อน
กาทารีนา วิเรียม ศรีวรกุล
จิตตาธิการ
ประธาน
ว่าที่ประธาน
รองประธานฝ่ายกิจกรรม
รองประธานฝ่ายกระแสเรียก
รองประธานฝ่ายสมาชิก
รองประธานฝ่ายสื่อสาร
เลขานุการ
เหรัญญิก

คณะกรรมการปี 2016-2017

ลำดับ
ชื่อ
ตำแหน่ง
1
2
3
4
5
6
7
8
9
คูณพ่อ ยอห์นบัปติสต์ จีระศักดิ์ อุ่นหล้า
กาทารีนา วิเรียม ศรีวรกุล
มีคาแอลศรีสว่าง คำเสงี่ยม
มารีอา อาทิตยา สกนธวัฒน์ 
มีคาแอลศรีสว่าง คำเสงี่ยม
เทเรซา ละออ ศรีวรกุล
สตีเฟน ธวัช อินทร์อ่อน
เปาโล สมฤทธิ์ กายราช
เปโตร นิคม กายราช
จิตตาธิการ
ประธาน
ว่าที่ประธาน
รองประธานฝ่ายกิจกรรม
รองประธานฝ่ายกระแสเรียก
รองประธานฝ่ายสมาชิก
รองประธานฝ่ายสื่อสาร
เลขานุการ
เหรัญญิก

คณะกรรมการปี 2014-2015

ลำดับ
ชื่อ
ตำแหน่ง
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
คูณพ่อ ยอห์นบัปติสต์ จีระศักดิ์ อุ่นหล้า
เปโตร นิคม กายราช
เปาโล สมฤทธิ์ กายราช

มีคาแอล ศรีสว่าง คำเสงี่ยม
สเตเฟน  ธวัช อินอ่อน
เทเรซา วิลาวรรณ ยงบรรทม
ทเรซา เพ็ญศรี  เวทย์ศิริยานันท์
เทเรซา ชญานิษฐ์ กายราช
กาทารีนา วิเรียม  ศรีวรกุล
จิตตาธิการ
ที่ปรึกษา/และประธานเขต 194
ประธาน
ว่าที่ประธาน
รองประธานฝ่ายกิจกรรม
รองประธานฝ่ายกระแสเรียก
รองประธานฝ่ายสมาชิก
รองประธานฝ่ายสื่อสาร
เลขานุการ
เหรัญญิก

 

Back to District 194