เซอร์ร่าเขต 194
คณะเซอร์ร่ากลุ่มแม่พระแห่งฟาติมา
หน้าหลัก ความเป็นมา ข่าว-กิจกรรม สมาชิก เอกสาร


  

ประวัติความเป็นมา

เริ่มก่อตั้งเป็นกลุ่มทดลอง เมื่อวันที่ ...
ได้รับการรับรองจากองค์การเซอร์ร่าสากลลำดับที่ 1185 สังกัดเขต 194
เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2015
เป็นกลุ่มที่ 3 ในอัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง และเป็นกลุ่มที่ 24 ของประเทศไทย


ทำเนียบจิตตาธิการและประธานเซอร์ร่ากลุ่มแม่พระแห่งฟาติมา

ปี

จิตตาธิการ

ประธานกลุ่ม

ปี 2011 – ปี 2012
   
ปี 2012 – ปี 2013
   
ปี 2013 – ปี 2014
   
ปี 2014 – ปี 2016 คูณพ่อ ยอห์นบัปติสต์ จีระศักดิ์ อุ่นหล้า เปาโล สมฤทธิ์ กายราช
ปี 2016 – ปี 2017 คูณพ่อ ยอห์นบัปติสต์ จีระศักดิ์ อุ่นหล้า กาทารีนา วิเรียม ศรีวรกุล
ปี 2017 – ปี 2018 คูณพ่อ มีคาแอล ณัฐพงษ์ แสนสุริยงค์ เปาโล สมฤทธิ์ กายราช

คณะกรรมการปี 2017-2018

ลำดับ
ชื่อ
ตำแหน่ง
1
2
3
4
5
6
7
8
9
คูณพ่อ มีคาแอล ณัฐพงษ์ แสนสุริยงค์
เปาโล สมฤทธิ์ กายราช
สตีเฟน ธวัช อินทร์อ่อน
เปโตร นิคม กายราช
มีคาแอลศรีสว่าง คำเสงี่ยม
ฟรังซิสเซเวียร์ สุนันท์ จำปาราช
มารีอา เพ็ญศรี เวทย์ศิริยานันท์
สตีเฟน ธวัช อินทร์อ่อน
กาทารีนา วิเรียม ศรีวรกุล
จิตตาธิการ
ประธาน
ว่าที่ประธาน
รองประธานฝ่ายกิจกรรม
รองประธานฝ่ายกระแสเรียก
รองประธานฝ่ายสมาชิก
รองประธานฝ่ายสื่อสาร
เลขานุการ
เหรัญญิก

คณะกรรมการปี 2016-2017

ลำดับ
ชื่อ
ตำแหน่ง
1
2
3
4
5
6
7
8
9
คูณพ่อ ยอห์นบัปติสต์ จีระศักดิ์ อุ่นหล้า
กาทารีนา วิเรียม ศรีวรกุล
มีคาแอลศรีสว่าง คำเสงี่ยม
มารีอา อาทิตยา สกนธวัฒน์ 
มีคาแอลศรีสว่าง คำเสงี่ยม
เทเรซา ละออ ศรีวรกุล
สตีเฟน ธวัช อินทร์อ่อน
เปาโล สมฤทธิ์ กายราช
เปโตร นิคม กายราช
จิตตาธิการ
ประธาน
ว่าที่ประธาน
รองประธานฝ่ายกิจกรรม
รองประธานฝ่ายกระแสเรียก
รองประธานฝ่ายสมาชิก
รองประธานฝ่ายสื่อสาร
เลขานุการ
เหรัญญิกคณะกรรมการปี 2014-2015

ลำดับ
ชื่อ
ตำแหน่ง
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
คูณพ่อ ยอห์นบัปติสต์ จีระศักดิ์ อุ่นหล้า
เปโตร นิคม กายราช
เปาโล สมฤทธิ์ กายราช

มีคาแอล ศรีสว่าง คำเสงี่ยม
สเตเฟน  ธวัช อินอ่อน
เทเรซา วิลาวรรณ ยงบรรทม
ทเรซา เพ็ญศรี  เวทย์ศิริยานันท์
เทเรซา ชญานิษฐ์ กายราช
กาทารีนา วิเรียม  ศรีวรกุล
จิตตาธิการ
ที่ปรึกษา/และประธานเขต 194
ประธาน
ว่าที่ประธาน
รองประธานฝ่ายกิจกรรม
รองประธานฝ่ายกระแสเรียก
รองประธานฝ่ายสมาชิก
รองประธานฝ่ายสื่อสาร
เลขานุการ
เหรัญญิก
 

Back to District 194