เซอร์ร่าเขต 194
กิจกรรมเซอร์ร่ากลุ่มฟาติมา
เข้าเงี่ยบประจำปี 2014-2015

เซอร์ร่ากลุ่มท่าแร่และกลุ่มทดลองฟาติมา
เข้าเงี่ยบประจำปี 2014-2015
ที่วัดแม่พระแห่งภูเขาการ์์แมล บ้านป่าพนาวัลย์ ต.ท่าแร่ จ.สกลนคร
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2015


อ.นิคม กายราช ประธานเขต 194 กล่าวต้อนรับ
คุณพ่อจีระศักด ิ์ อุ่นหล้า รองอธิการบ้านเณรฟาติมา
และจ ิตตาธิการกลุ่มทดลองเซอร์ร่ าฟาติมา


คุณพ่อจิตตาธิการกล่าวเปิดแ ละให้โอวาทโอกาสเข้าเงียบ


คุณพ่อประทับใจบทบาทและหน้า ที่และการเสียสละของคณะเซอร์ร่า
คุณพ่อบอกว่าคุณพ่อได้รับเง ินสนับสนุนจากกองทุนของเซอร ์ร่า
สำหรับค่าเทอมในขณะที่เ ป็นสามเณร


มอบปัจจัยและหนังสือ 2015ชีวิตเริงร่าให้แด่คุณพ่อ


กลุ่มฟาติม่เปิดการประชุมครั้งที่ 14/ 2014-2015ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2015


สมาชิกเข้าร่วมประชุมและเข้ าเงี่ยบกลุ่มฟาติมา 20 คน


หลังจากประชุมกลุ่มเสร็จเวลา 10.20-10.40
คุณพ่อภัคพล มหัตกุลได้แบ่งปันเรื่อง พลังแห่งการอธิษฐานภาวนา
ให้กับสมาชิกในโอกาสเข้าเงียบ


คุณพ่อภัคพล มหัตกุล พ่อเจ้าอาวาสวัดแม่พระแห่งกาล์แมล
บ้านสวนป่าพนา วัลย์แนะนำตัวเอง และแบ่งปั่ นเรื่อง
พลังแห่งการอธิษฐานภาวนา ให้กับสมาชิก


มอบปัจจัยและหนังสือ 2015 ชีวิตเริงร่าเป็นที่ระลึก


หลังจากภาวนาและรำพึงส่วนตัวแล้ว
สมาชิกขอมิสซาสุขสำราญแก่สมาชิกและครอบครัวของเซอร์ร่าทุกคน
รวมถึงอุทิศแด่ ดวงวิญญาณของสมาชิกที่ล่วงลับไปแล้วในโอกาสเข้าเงียบครั้งนี้


เสร็จพิธีมิสซาขอบพระคุณพระเจ้าสมาชิกถ่ายรูปร่วมกับคุณพ่อเป็นที่ระลึก
เป็นการปิดเข้าเงียบประจำปี 2014-2015
มีสมาชิกกลุ่มท่าแร่เข้าร่วมประชุม 17 คนและกลุ่มฟาติมา


และ ร่วมรับประทานอารเที่ยงที่ศาลาเอนกประสงค์


เปาโลสมฤทธิ์ กายราช
ประธานกลุ่มเซอร์ร่าฟาติมา รายงาน

 

Back to District 194