เซอร์ร่าเขต 194
คณะเซอร์ร่ากลุ่มแม่พระแห่งฟาติมา
หน้าหลัก ความเป็นมา ข่าว-กิจกรรม สมาชิก เอกสาร


เซอร์ร่ากลุ่มแม่พระฟาติมาท่าแร่
ตั้งอยู่ที่อาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล
ต.ท่าแร่ อ.เมือง จ.สกลนคร 47230
โทร. 0-4275-1090

วันก่อตั้ง
เริ่มก่อตั้งเป็นกลุ่มทดลอง เมื่อวันที่ ...
ได้รับการรับรองจากองค์การเซอร์ร่าสากลลำดับที่ 1185 สังกัดเขต 194
เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2015
เป็นกลุ่มที่ 3 ในอัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง และเป็นกลุ่มที่ 24 ของประเทศไทย

จำนวนสมาชิกปัจจุบัน
ปัจจุบันมีสมาชิก .25 คน
สมาชิกสมทบ 3 คน


คุณพ่อ มีคาแอล ณัฐพงษ์ แสนสุริยงค์
จิตตาธิการ

เปาโล สมฤทธิ์ กายราช
ประธานกลุ่ม


คณะกรรมการปี 2017-2018

ลำดับ
ชื่อ
ตำแหน่ง
1
2
3
4
5
6
7
8
9
คูณพ่อ มีคาแอล ณัฐพงษ์ แสนสุริยงค์
เปาโล สมฤทธิ์ กายราช
สตีเฟน ธวัช อินทร์อ่อน
เปโตร นิคม กายราช
มีคาแอลศรีสว่าง คำเสงี่ยม
ฟรังซิสเซเวียร์ สุนันท์ จำปาราช
มารีอา เพ็ญศรี เวทย์ศิริยานันท์
สตีเฟน ธวัช อินทร์อ่อน
กาทารีนา วิเรียม ศรีวรกุล
จิตตาธิการ
ประธาน
ว่าที่ประธาน
รองประธานฝ่ายกิจกรรม
รองประธานฝ่ายกระแสเรียก
รองประธานฝ่ายสมาชิก
รองประธานฝ่ายสื่อสาร
เลขานุการ
เหรัญญิก

  Back to District 194