เซอร์ร่าเขต 194
คณะเซอร์ร่าแม่พระฟาติมาท่าแร่
หน้าหลัก ความเป็นมา ข่าว-กิจกรรม สมาชิก เอกสาร


คณะเซอร์ร่าแม่พระฟาติมาท่าแร่
(Serra Club of Our Lady of Fatima Thare)
ตั้งอยู่ที่อาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล
ต.ท่าแร่ อ.เมือง จ.สกลนคร 47230
โทร. 0-4275-1090

วันก่อตั้ง
เริ่มก่อตั้งเป็นกลุ่มทดลอง เมื่อปี 2512-2513
ได้รับการรับรองจากองค์การเซอร์ร่าสากลลำดับที่ 1185 สังกัดเขต 194
เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2015
คลิกดูหนังสือแต่งตั้ง
เป็นกลุ่มที่ 3 ในอัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง และเป็นกลุ่มที่ 24 ของประเทศไทย

จำนวนสมาชิกปัจจุบัน
ปัจจุบันมีสมาชิก .25 คน
สมาชิกสมทบ 3 คน


คุณพ่อ เปาโล ประสิทธิ์ เครือตาแก้ว
จิตตาธิการ

มีคาแอล ศรีสว่าง คำเสงี่ยม
ประธานกลุ่ม


คณะกรรมการปี 2019-2020

ชื่อ

ตำแหน่ง

ที่อยู่

โทรศัพท์

1. คุณพ่อ เปาโล ประสิทธิ์ เครือตาแก้ว

จิตตาธิการ

บ้านเณรฟาติมา

 

2. มีคาแอล ศรีสว่าง  คำเสงี่ยม

ประธาน

 354 ม.6  ถ.ราษฎร์เจริญ  ต.ท่าแร่    อ.เมือง  จ.สกลนคร  47230 Srisawangkhu@gmail.com

085 608 7942

3. กาทารีนา รัตน์ศรี   รัตนอุดม

รป.ฝ่ายกิจกรรม

 86 ม.6  ถ.นิตโย  ต.ท่าแร่ อ.เมือง  จ.สกลนคร  47230

 

4. เปาโล สมฤทธิ์  กายราช

รป.ฝ่ายกระแสเรียก/ ว่าที่ ปธ.ปี20-21

265 ม.6  ถ.ถิ่นไทย 1  ต.ท่าแร่   อ.เมือง  จ.สกลนคร  47230 Paul_somrit@yahoo.co.th

087 715 5020

5.ฟรังซิสเซเวียร์ สุนันท์  จำปาราช

รป.สมาชิก

301 ม.6 ถ.ราษฎร์เจริญ  ต.ท่าแร่    อ.เมือง  จ.สกลนคร  47230

 

6.เทเรซา วัชรี  อินทร์อ่อน

รป.สื่อสาร

164 ม.6  ถ.ใจประสงค์  ต.ท่าแร่ อ.เมือง  จ.สกลนคร  47230

 

7. กาทารีนา วิเรียม  ศรีวรกุล

เหรัญญิก

290 ม. 6 ถ.ราษฎร์เจริญ  ต.ท่าแร่ อ.เมือง  จ.สกลนคร  47230

042 715 100

8. สตีเฟน ธวัช  อินทร์อ่อน

เลขา

164 ม. 6 ถ.ใจประสงค์  ต.ท่าแร่   อ.เมือง  จ.สกลนคร  47230

093 538 3398

9. เปโตร นิคม  กายราช

ที่ปรึกษา

199 ม. 6 ถ.ราษฎร์เจริญ  ต.ท่าแร่ อ.เมือง  จ.สกลนคร  47230 Nikhom48@yahoo.com

081 739 6312

  Back to District 194