เซอร์ร่าเขต 194
กลุ่มเซอร์วัดนักบุญยอแซฟบ้านเซซ่ง
หน้าหลัก ความเป็นมา ข่าว-กิจกรรม สมาชิก เอกสาร


เซอร์ร่ากลุ่มวัดนักบุญยอแซฟบ้านเซซ่ง
2005 ต.เชียงเพ็ง อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร 35150
โทร.

วันก่อตั้ง
เริ่มก่อตั้งเป็นกลุ่มทดลอง เมื่อวันที่  16  ธันวาคม  2014 
ได้รับการรับรองจากองค์การเซอร์ร่าสากล ตามหนังสือแต่งตั้งวันที่ 11 มีนาคม 2017
เป็นกลุ่มลำดับที่ 1195 ขององค์กรเซอร์ร่าสากล
เป็นกลุ่มที่ 4 ในอัครสังฆมณฑลอุบลราชธานี่ และเป็นกลุ่มที่ 27 ของประเทศไทย
ปัจจุบันมีสมาชิก 19 คน

ภาพพิธีรับใบแต่งตั้ง และพิธีปฎิญาณตนเข้าเป็นสมาชิกเซอร์ร่า
วันเสาร์ที่ 11 มีนาคม 2017

ภาพผู้มาร่วมแสดงความยินดี


เปโตร คพ.เสกสรร สมศรี
จิตตาธิการ


อันนา สุลัดดา ถาวรพัฒน์ 
ประธานกลุ่ม


คณะกรรมการปี 2017

ลำดับ
ชื่อ
ตำแหน่ง
1
2
3
4
5
6
7
8
9
คูณพ่อ คุณพ่อยอห์น เสกสรร  สมศรี
อันนา สุลัดดา ถาวรพัฒน์
(รอ)
มารีอา จิตร  อ่อนผา
อักแนส สุดใจ  ศิลาโคตร
อักแนส หนูพิน  มารัตน์
เทเรซา สมศรี   ปั้นทอง
เทเรซา อมรศรี มาตะยา
โรซา นาเวียง  ถาวร
จิตตาธิการ
ประธาน
ว่าที่ประธาน
รองประธานฝ่ายกิจกรรม
รองประธานฝ่ายกระแสเรียก
รองประธานฝ่ายสมาชิก
รองประธานฝ่ายสื่อสาร
เลขานุการ
เหรัญญิก
   Back to District 194